Mladí podnikatelia potrebujú peniaze aj rady. Cez súťaž Podnikateľský nápad roka 2014 pre startupy môžu získať oboje

Skon­či­li ste ško­lu a pre­mýš­ľa­te, čo s na­ča­tým ži­vo­tom? Až 6 z 10 ab­sol­ven­tov sa o svo­ju bu­dúc­nosť obá­va. Pre tre­ti­nu mla­dých do 25 ro­kov, kto­rí os­ta­li po ško­le bez prá­ce, je jej hľa­da­nie be­hom na dl­hé tra­te. Rie­še­ním, ako si náj­sť mies­to na pra­cov­nom tr­hu, za­ro­biť si a zreali­zo­vať sny, by moh­lo byť pod­ni­ka­nie. Ako to s ním na Slo­ven­sku me­dzi mla­dý­mi pod­ni­ka­teľ­mi je a kto ale­bo čo by im pri roz­bie­ha­ní vlas­tné­ho biz­ni­su po­moh­lo?

Pod­ľa úda­jov Euros­ta­tu bo­lo u nás kon­com ro­ka 2013 ne­za­mes­tna­ných až 32,6 % mla­dých do 25 ro­kov. Na­priek to­mu, že ich po­čet sa v po­rov­na­ní s ro­kom 2012 zní­žil o 2,7 per­cen­tuál­ne­ho bo­du (z 35,3 %), do­sia­hol tak­mer úro­veň z ro­ku 2009 (32,7 %). Úlo­hu ne­zoh­rá­va len ne­dos­ta­tok praxe po skon­če­ní ško­ly. Do­po­moh­la i hos­po­dár­ska krí­za. Pred ňou bo­la to­tiž pod­ľa Euros­ta­tu ne­za­mes­tna­ná len asi pä­ti­na mla­dých (cca 19 %).

Pot­re­bu­jú „na­kop­núť"

Rie­še­ním by pre nich moh­lo byť vlas­tné pod­ni­ka­nie. Pod­ľa via­ce­rých úda­jov sa mu na­ši mla­dí ne­vy­hý­ba­jú, ho­ci ich po­čet v ka­te­gó­rii fy­zic­kých osôb do 34 ro­kov má u nás za pos­led­né šty­ri ro­ky kle­sa­jú­cu ten­den­ciu. Kým v ro­ku 2012 eš­te pre­sa­ho­val 100-ti­sí­co­vú hra­ni­cu (102 455), pod­ľa Re­gis­tra or­ga­ni­zá­cií ŠÚ SR kle­sol ich po­čet me­dzi­roč­ne o 5 531 (96 924 v ro­ku 2013). To ne­vy­lu­ču­je fakt, že mla­dí mô­žu pod­ni­kať nie ako fy­zic­ká oso­ba, ale ako ob­chod­ná spo­loč­nosť, kde sa vek ma­ji­te­ľa nes­le­du­je.

Pod­ľa úda­jov a me­to­di­ky Euros­ta­tu sa však Slo­ven­sko za­ra­ďu­je me­dzi kra­ji­ny s naj­vyš­ším za­stú­pe­ním mla­dých pod­ni­ka­te­ľov vo ve­ku do 24 ro­kov. Niet sa čo­mu ču­do­vať. Mla­dí bý­va­jú pl­ní en­tu­ziaz­mu a za­pá­le­nia pre svo­je pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy. Len pri ich reali­zá­cii by pot­re­bo­va­li po­moc tak s fi­nan­cia­mi (87,81 %), ako aj s mar­ke­tin­gom a rek­la­mou (76,28 %). Vy­plý­va to z on­li­ne pries­ku­mu por­tá­lu Pod­ni­ka­tel­sky­na­pad.sk, kto­rý zreali­zo­va­lo Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska v má­ji 2014 na vzor­ke 320 res­pon­den­tov vo ve­ku 18 - 35 ro­kov. Z pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že kým v mi­nu­los­ti bo­la väč­ši­na kva­lit­ných ná­pa­dov naj­mä z IT ob­las­ti, pos­tu­pom ča­su ras­tie vý­znam aj iných sek­to­rov ako sú služ­by, sta­veb­níc­tvo a bý­va­nie, vzde­lá­va­nie a ob­chod či ob­lasť gas­tro­nó­mie a ces­tov­né­ho ru­chu.

Zá­ujem o skú­se­nos­ti

Ho­ci v po­rov­na­ní s kra­ji­na­mi EÚ sme v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí stá­le na chvos­te, zá­ujem mla­dých o pod­ni­ka­nie má u nás cel­ko­vo ras­tú­cu ten­den­ciu. „Sú­vi­sí to s ne­dos­tat­kom skú­se­nos­tí, in­for­má­cií a veľ­kou dáv­kou en­tu­ziaz­mu na za­čiat­ku pod­ni­ka­nia. V úvo­de sa to­tiž pod­ni­ka­teľ po­ze­rá naj­mä na to, ako zreali­zo­vať svoj ná­pad. O pros­tre­dí má troš­ku zi­dea­li­zo­va­nú pred­sta­vu," vy­svet­ľu­je Ján So­lík, pred­se­da Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska. „Až pos­tup­ne pri­chá­dza­jú na to, aké zá­ko­ny sa ich tý­ka­jú, aké po­žia­dav­ky na nich kla­dú a koľ­ko nák­la­dov a by­rok­ra­cie je spo­je­ných s ich pl­ne­ním. Pri­chá­dza­jú pr­vé prob­lé­my s nep­la­tič­mi či skú­se­nos­ti s nee­fek­tív­ne fun­gu­jú­cim súd­nic­tvom. Níz­ka mie­ra pre­ži­tia fi­riem, z kto­rých sa viac ako po­lo­vi­ca ne­do­ži­je štvr­tých na­ro­de­nín, nás ra­dí na pos­led­né mies­ta v rám­ci EÚ."

Až 51 % mla­dých do 24 ro­kov však pod­ľa pries­ku­mu Euro­ba­ro­me­ter 2012, kto­rý sa za­me­ral na pod­ni­ka­nie v EÚ i mi­mo nej, po­va­žu­je pod­ni­ka­nie za vhod­né rie­še­nie svo­jej pra­cov­nej si­tuácie. „Mo­tí­vy pod­ni­ka­nia sú u mla­dých pod­ni­ka­te­ľov iné ako u väč­ši­ny po­pu­lá­cie. Vý­raz­ne pre­va­žu­jú tie po­zi­tív­ne ako chuť osa­mos­tat­niť sa a chuť zreali­zo­vať svoj sen či ná­pad (u viac ako 50 %). Až s vý­raz­ným od­stu­pom nas­le­du­je to, že ich ne­napĺňa­lo ich za­mes­tna­nie, ma­li níz­ky zá­ro­bok a u kaž­dé­ho pia­te­ho bo­lo vraj pod­ni­ka­nie je­di­nou mož­nos­ťou up­lat­ne­nia sa na tr­hu prá­ce," vy­svet­ľu­je J. So­lík.

Po­moc na ne­zap­la­te­nie

Za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia si však ove­ľa čas­tej­šie kla­dú otáz­ku, či je ich ná­pad ži­vo­tas­chop­ný, ako by mal vy­ze­rať ich biz­nis plán a kde zís­kať ka­pi­tál na roz­beh? Aj pre­to vy­hľa­dá­va­jú po­moc skú­se­nej­ších. Viac ako 75 % mla­dých pod­ni­ka­te­ľov má zá­ujem o stret­nu­tia so skú­se­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi. Čím mlad­ší je za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ, tým je je­ho zá­ujem o tie­to stret­nu­tia sil­nej­ší.

„V pos­led­ných ro­koch pri­bud­lo po­du­ja­tí pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a mož­nos­tí, kde hľa­dať in­ves­to­rov. Zlep­ši­la sa aj in­for­mo­va­nosť. Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, bra­tis­lav­ský The Spot, či VTP v Ži­li­ne or­ga­ni­zu­jú tak­mer kaž­dý týž­deň ne­ja­ké po­du­ja­tie, na kto­rom si mô­žu ľu­dia so zá­uj­mom o pod­ni­ka­nie roz­ší­riť ob­zo­ry," ra­dí J. So­lík.

Ďal­ším po­ten­ciál­nym zdro­jom in­for­má­cií je Slo­vak Bu­si­ness Agen­cy či por­tál pod­ni­kaj­te.sk, kde náj­de­te nie­len in­špi­ra­tív­ne pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy, ale aj ra­dy ús­peš­ných pod­ni­ka­te­ľov, či in­for­má­cie pot­reb­né k za­lo­že­niu fir­my. „Fi­nan­cie sa za­se da­jú zís­kať z rôz­nych pod­por­ných schém, po­ži­čať si ale­bo náj­sť in­ves­to­ra. Úve­ro­vé fi­nan­co­va­nie je vhod­né pre me­nej ri­zi­ko­vé pro­jek­ty či ľu­dí s pod­ni­ka­teľ­skou his­tó­riou. Za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia mô­žu po­žia­dať napr. o mik­ro­pô­žič­ku zo Slo­vak Bu­si­ness Agen­cy. Ino­va­tív­ne pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy mož­no za­se fi­nan­co­vať s po­mo­cou in­ves­to­ra," vy­me­nú­va J. So­lík a do­dá­va, že do­po­siaľ naj­vyu­ží­va­nej­ším zdro­jom pri štar­te pod­ni­ka­nia sú vlas­tné ús­po­ry a pô­žič­ky od ro­di­ny.

Čo pri­ná­ša sú­ťaž

Mla­dí za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia však mô­žu vy­užiť aj rôz­ne gran­ty či sú­ťa­že. Naj­väč­šou z nich je Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka, kto­rý štar­tu­je svoj tre­tí roč­ník. „Vďa­ka Pod­ni­ka­teľ­ské­mu ná­pa­du ro­ka mô­žu za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia zís­kať nie­len fi­nan­co­va­nie, ale naj­mä služ­by, kto­ré po­mô­žu ušet­riť pros­tried­ky a ak­ce­le­ro­vať štart. Fi­nan­cie od in­ves­to­ra a služ­by od top fi­riem tvo­ria iba časť ba­lí­ka vý­hod, kto­ré mô­že mla­dý pod­ni­ka­teľ vý­hrou v sú­ťa­ži zís­kať. Dru­hou je prís­tup ku kon­tak­tom, know-how či spät­ná väz­ba a ra­dy pro­fe­sio­ná­lov z bran­dže," up­res­ňu­je J. So­lík. Spá­jať líd­rov sú­čas­né­ho pod­ni­ka­nia s mla­dý­mi pod­ni­ka­teľ­mi s dob­rý­mi ná­pad­mi je to­tiž jed­nou z ideí Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka, kto­rý je ten­to rok vy­bra­ný aj ako je­den z dvoch pro­jek­tov, kto­ré bu­dú Slo­ven­sko rep­re­zen­to­vať v európ­skom ko­le sú­ťa­že Európ­ska ce­na za pod­po­ru pod­ni­ka­nia 2014.

„Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka je je­di­neč­ný hneď v nie­koľ­kých bo­doch. Oce­ňu­je pod­ni­ka­te­ľov na úpl­nom za­čiat­ku a ich ná­pa­dy, kto­ré ne­bo­li do­po­siaľ uve­de­né na trh. Je to naj­väč­ší pro­jekt na Slo­ven­sku a po­čet prih­lá­šok je vy­so­ký aj v me­dzi­ná­rod­nom po­rov­na­ní po­dob­ných ini­cia­tív. V ne­pos­led­nom ra­de je to uni­kát­ne spo­je­nie ne­zis­ko­vé­ho a ve­rej­né­ho sek­to­ra s ús­peš­ný­mi fir­ma­mi dneš­ka, s cie­ľom pod­po­riť pod­ni­ka­te­ľov za­jtraj­ška," vy­svet­ľu­je J. So­lík. Prih­lá­siť ná­pa­dy do tej­to sú­ťa­že mô­žu všet­ci biz­nis za­čia­toč­ní­ci. Ví­ťaz tre­tie­ho roč­ní­ka má príl­eži­tosť zís­kať star­tup ba­lík v hod­no­te 330 000 €, kto­rý ob­sa­hu­je služ­by od par­tne­rov ako je návrh rek­lam­nej kam­pa­ne, da­ňo­vé a práv­ne po­ra­den­stvo či ven­tu­re ka­pi­tá­lo­vú in­ves­tí­ciu.

Ná­pad je zlo­mok ús­pe­chu

Svo­je o tej­to skve­lej po­mo­ci ve­dia aj ví­ťa­zi pr­vé­ho roč­ní­ka tej­to sú­ťa­že Da­niel Mi­ná­rik a Jo­zef Šte­fan­ka s ap­li­ká­ciou Pro­fi­tUp. Vďa­ka nej do­ká­žu ma­lé a stred­né pod­ni­ky efek­tív­nej­šie ana­ly­zo­vať ob­chod­né dá­ta a naš­tar­to­vať tak svoj pre­daj a zvý­šiť zis­ko­vosť. Rok 2012 bol pre nich zlo­mo­vý. „Úspech v Pod­ni­ka­teľ­skom ná­pa­de ro­ka 2012 nám umož­nil spo­lup­rá­cu s rek­lam­nou agen­tú­rou dvad­sať­ro­čia - Wik­tor Leo Bur­nett. Vďa­ka kam­pa­ni, kto­rú pre nás vy­tvo­ri­li, sme sa dos­ta­li do po­ve­do­mia zá­kaz­ní­kov a náš pro­jekt zís­kal pr­vých stra­te­gic­kých klien­tov," vy­svet­ľu­je D. Mi­ná­rik.

K ich zá­kaz­ní­kom dnes pa­tria spo­loč­nos­ti ako Adi­das, Tchi­bo či Mar­ti­nus. „Zís­ka­li sme aj ka­pi­tál od pod­ni­ka­teľ­ské­ho an­je­la. Spo­loč­ní­kom v na­šej fir­me sa stal zná­my čes­ký in­ves­tor Mi­chael Ros­tock Pop­lar. A prá­ve vďa­ka kon­tak­tom a cen­ným ra­dám po­sú­va­me spo­loč­ne náš pro­jekt ďa­lej. Eš­te ten­to rok ho spoz­na­jú aj zá­kaz­ní­ci v su­sed­ných kra­ji­nách." Akých pra­vi­diel sa ví­ťa­zi Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka 2012 dr­žia? „Rob, čo ťa ba­ví a ne­chaj si po­ra­diť. Ná­pad je len 10 % ús­pe­chu, zvyš­ných 90 % je tvr­dá prá­ca."


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter