Cisco v spolupráci s Pioneers podporí až 10 technologických startupov

Prog­ram Cis­co En­trep­re­neurs in Re­si­den­ce (EIR) sa po pr­vý raz ot­vá­ra aj pre európ­ske spo­loč­nos­ti. Star­tu­py, za­me­ra­né na Inter­net of Eve­ryt­hing, ana­lý­zu Big Da­ta, bez­peč­nosť, či tech­no­ló­gie pre in­te­li­gen­tné mes­tá mô­žu v rám­ci prog­ra­mu zís­kať in­ves­tič­ný ka­pi­tál i ob­chod­nú a ma­na­žér­sku pod­po­ru.

Pre päť až de­sať tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich v Euró­pe sa ot­vá­ra šan­ca zís­kať no­vý im­pulz pre svoj ďal­ší roz­voj. Spo­loč­nosť Cis­co to­tiž v spo­lup­rá­ci s Pio­neers roz­ši­ru­je svoj pod­por­ný roz­vo­jo­vý prog­ram Cis­co En­trep­re­neurs in Re­si­den­ce (EIR) aj pre Euró­pu. Prog­ram, spus­te­ný v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ka, je ur­če­ný na pod­po­ru spo­loč­nos­tí, za­obe­ra­jú­cich sa pre­dov­šet­kým ob­las­ťa­mi ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti, ana­lý­zou Big Da­ta, tech­no­ló­gia­mi pre in­te­li­gen­tné mes­tá a ob­las­ťou Inter­net of Eve­ryt­hing.

Vy­bra­né star­tu­py v ra­nej fá­ze svoj­ho fi­nan­co­va­nia zís­ka­jú v rám­ci prog­ra­mu EIR nie­len zá­klad­ný in­ves­tič­ný a roz­vo­jo­vý ka­pi­tál. K dis­po­zí­cii bu­dú mať aj sof­tvé­ro­vé nás­tro­je a mož­nosť spo­lup­ra­co­vať a vy­mie­ňať si skú­se­nos­ti nie­len s ďal­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi, za­po­je­ný­mi do prog­ra­mu, ale aj s in­ži­niersky­mi tí­ma­mi spo­loč­nos­ti Cis­co. Pio­neers pos­kyt­nú na­vy­še všes­tran­nú biz­ni­so­vú a ma­na­žér­sku pod­po­ru. Vy­bra­né fir­my bu­dú môcť ok­rem to­ho pre­zen­to­vať svo­je pro­duk­ty aj na po­du­ja­tí Pio­neers Fes­ti­val.

Pr­vá sku­pi­na európ­skych spo­loč­nos­tí, za­po­je­ná do prog­ra­mu EIR bu­de zos­ta­ve­ná na zá­kla­de viac­fá­zo­vé­ho vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, na kto­rom sa bu­de po­die­ľať ako Cis­co, tak Pio­neers. V je­ho prie­be­hu bu­dú hod­no­ti­te­lia po­su­dzo­vať ži­vo­tas­chop­nosť jed­not­li­vých prih­lá­se­ných pro­jek­tov a pod­ni­ka­teľ­ských zá­me­rov, si­lu tí­mov a tak­tiež sú­lad pro­jek­tov so stra­té­giou spo­loč­nos­ti Cis­co. Me­ná ús­peš­ných kan­di­dá­tov sa ve­rej­nosť doz­vie v rám­ci Pio­neers Fes­ti­va­lu, kto­rý sa ko­ná 29. až 30. ok­tób­ra vo Vied­ni. Vy­bra­né spo­loč­nos­ti ab­sol­vu­jú šes­ťme­sač­nú stáž u vie­den­ské­ho tí­mu Cis­co a je­ho par­tne­rov.

Vô­bec pr­vá sku­pi­na star­tu­pov v rám­ci prog­ra­mu EIR vznik­la v ap­rí­li toh­to ro­ku v Si­li­con Valley. Tvo­rí ju cel­kom šesť spo­loč­nos­tí, kto­ré sú všes­tran­ne pod­po­ro­va­né tí­mom ma­na­žé­rov, inštruk­to­rov a po­rad­cov. Tí im od­ov­zdá­va­jú skú­se­nos­ti a od­bor­né zna­los­ti spo­loč­nos­ti Cis­co a jej par­tne­rov.

Do prog­ra­mu sa mož­no prih­lá­siť on­li­ne pros­tred­níc­tvom for­mu­lá­ra na strán­ke Pio­neers Fes­ti­val:

http://pio­neers.io/fes­ti­val/star­tups/ap­pli­ca­tions


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter