Súťaž Podnikateľský nápad roka 2014 poskytne startupom rady a balík v hodnote 330 000 €

Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska vy­hlá­si­lo tre­tí roč­ník Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka. Ide o sú­ťaž, kto­rá má iden­ti­fi­ko­vať a oce­niť ino­va­tív­ne pod­ni­ka­teľ­ské ná­pa­dy mla­dých ľu­dí a pris­pieť k ich pre­me­ne na ús­peš­né pod­ni­ka­nie. Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014 sa ko­ná pod zá­šti­tou Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR a pod­po­ru­jú ho špič­ko­vé spo­loč­nos­ti z ob­las­ti rek­la­my, te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho, po­ra­den­ské­ho a fi­nan­čné­ho sek­to­ra.

logo_event copy.jpg

Kto sa mô­že prih­lá­siť do Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka 2014

Prih­lá­siť sa mô­že pod­ni­ka­teľ aj ne­pod­ni­ka­teľ, kto­ré­ho vek je viac ako 18 a me­nej ako 40 ro­kov s akým­koľ­vek pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom, kto­rý do kon­ca ro­ka 2012 ne­bol v navr­ho­va­nej po­do­be uve­de­ný na trh.

Čo mô­že­te zís­kať v Pod­ni­ka­teľ­skom ná­pa­de ro­ka 2014

Na zá­kla­de roz­hod­nu­tia po­ro­ty bu­dú ude­le­né nas­le­dov­né oce­ne­nia:

Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014 pre naj­lep­ší pod­ni­ka­teľ­ský ná­pa­dO­ran­ge Star­tApp pre naj­lep­ší star­tup v ob­las­ti ap­li­ká­cií­Re­gio­nál­ny ná­pad ro­ka pre naj­lep­ší ná­pad z vý­chod­né­ho, stred­né­ho a zá­pad­né­ho Slo­ven­ska.

Na zá­kla­de hla­so­va­nia ve­rej­nos­ti bu­de ude­le­né oce­ne­nie Po­pu­lár­ny ná­pad ro­ka 2014.

Viac in­for­má­cií o tom, čo mô­žu oce­ne­né ná­pa­dy zís­kať náj­de­te na nas­le­dov­nom lin­ku

Oce­ne­ný Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014 má mož­nosť zís­kať:

In­ves­tí­ciu z ven­tu­re fon­du J&T Ven­tu­res do vý­šky 300 000 EUR,Práv­ne po­ra­den­stvo od Kin­stellar do vý­šky 10 000 EUR,Da­ňo­vé a eko­no­mic­ké po­ra­den­stvo od BMB Leit­ner do vý­šky 10 000 €,Služ­by rek­lam­nej agen­tú­ry dvad­sať­ro­čia - Wik­tor Leo Bur­nett do vý­šky 10 000 €.

Oce­ne­ný Oran­ge Star­tApp má mož­nosť zís­kať:

účasť v par­tner­skom prog­ra­me Oran­ge na pod­po­ru star­tu­pov oran­ge­par­tner.com,po­moc s pro­pa­gá­ciou a dis­tri­bú­ciou služ­by/ap­li­ká­cie s vy­uži­tím ka­ná­lov Oran­ge Slo­ven­sko, a. s. (SMS, email, Oran­ge Go…) v hod­no­te 30 000 €.ba­lík te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb od Oran­ge Slo­ven­sko, a.s. do vý­šky 1 200 €.

Aj pre ďal­ších oce­ne­ných je prip­ra­ve­ná pod­po­ra pri roz­be­hu pod­ni­ka­nia. A v ne­pos­led­nom ra­de všet­ci fi­na­lis­ti zís­ka­jú spät­nú väz­bu od kre­di­bil­nej po­ro­ty - od ľu­dí, kto­rí biz­ni­su ro­zu­je­mú.

Ako a do­ke­dy sa prih­lá­siť do Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka 2014

Sta­čí vy­pl­niť on-li­ne prih­láš­ku, kto­rá po­zos­tá­va z pí­som­ných in­for­má­cií o te­be a o ná­pa­de a z pre­zen­tač­né­ho vi­dea. Uzá­vier­ka prih­lá­šok je 30. sep­tem­bra 2014!

TV SPOT

 

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter