Predstavujeme slovenské startupy: InHiro pozná sociálne médiá a vie cez ne „nahajrovať“ špecialistov

Pred­sta­vi­te­lia star­tu­pu In­Hi­ro (ví­ťaz Star­tU­pAwards.SK 2013) ús­peš­ne spus­ti­li re­vo­lú­ciu v ná­bo­re ta­len­tov a vo veľ­kom pra­cu­jú na tom, aby zo Slo­ven­ska vzi­šiel uni­kát­ny HR nás­troj. S od­stu­pom ča­su sa po­ze­ra­jú na svo­je pod­ni­ka­teľ­ské za­čiat­ky a hod­no­tia ich vý­voj.

Pro­jekt In­Hi­ro, nás­troj na jed­no­du­ché pri­jí­ma­nie ľu­dí cez so­ciál­ne sie­te, je je­den z ús­peš­ných prí­be­hov mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov, kto­rým ne­chý­ba od­va­ha a od­hod­la­nie pre­sa­diť sa. V rám­ci ak­tuál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu EÚ Ho­ri­zont 2020 sa im dos­tá­va viac po­zor­nos­ti a príl­eži­tos­tí ako pred­tým. Vhod­ný čas na no­vé IT a webo­vé star­tu­py je prá­ve dnes.

Mi­chal Tru­ban z Web­sup­port sa na­ro­dil na to, aby pri­ná­šal na scé­nu no­vé pro­jek­ty. Bol pri zro­de pr­vých slo­ven­ských star­tu­pov i osob­ných sr­dco­vých pro­jek­tov, ako je Ni­ce­rep­ly.com, Run­form.com či sa­mot­ný In­Hi­ro.com.

Ako sa to za­ča­lo

Nás­troj In­Hi­ro vzni­kol ako vnú­tor­ná pot­re­ba Web­Sup­por­tu na lep­šiu or­ga­ni­zá­ciu ich ná­bo­ro­vé­ho pro­ce­su. Len čo sa In­Hi­ro os­ved­či­lo, po­ve­da­li si, že ta­ký­to nás­troj mož­no uví­ta­jú aj iné spo­loč­nos­ti, a sprís­tup­ni­li ho aj pre ve­rej­nosť. Je to aj jed­na zo zá­sad lean vý­vo­ja - ísť s pro­duk­tom čo naj­skôr von a ove­riť si, ako fun­gu­je v reál­nom sve­te, me­dzi sku­toč­ný­mi klien­tmi. No s In­Hi­rom bu­dú spo­koj­ní až vte­dy, keď s ním bu­dú spo­koj­ní aj ich klien­ti. Stá­le sa učia od pou­ží­va­te­ľov a pris­pô­so­bu­jú pro­dukt čo naj­viac ich po­žia­dav­kám, nie vlas­tným že­la­niam.

Na pro­jek­te In­Hi­ro za­čí­na­li pop­ri svo­jej hlav­nej prá­ci ro­biť dva­ja ľu­dia. Te­raz ma­jú troch full-ti­me, jed­né­ho part-ti­me za­mes­tnan­ca. Mo­men­tál­ne sa po­ze­ra­jú po mar­ke­tin­go­vej po­si­le a pod­ľa ich slov sa im už čr­ta­jú za­ují­ma­ví ľu­dia.

inhiro-team3_700px.jpg

Stá­le usi­lov­ne pra­cu­jú. Roz­bie­ha­jú ne­mec­kú a fran­cúz­sku ver­ziu In­Hi­ro. Za­tiaľ je to v štá­diu ma­po­va­nia tých­to tr­hov. Zis­ťu­jú, do akej mie­ry je In­Hi­ro efek­tív­ne aj v inom kul­túr­nom pros­tre­dí a čo mô­žu zlep­šiť.

Čo za­fun­go­va­lo naj­viac

Pr­vý dô­le­ži­tý fak­tor je zá­ze­mie väč­šej fir­my, naj­mä čo sa tý­ka know-how. Učiť sa na vlas­tných chy­bách je ne­vyh­nut­né, ale je vždy lep­šie pou­čiť sa z chýb iných. Dru­hý fak­tor je vy­pus­te­nie pro­duk­tu me­dzi ľu­dí - aj vo fá­ze, keď si ním eš­te ne­bo­li is­tí. Pod­ľa ich slov na to tre­ba is­tú dáv­ku od­va­hy. Za­ují­ma­vé je aj to, že vy­ví­ja­jú pro­dukt z ob­las­ti HR aj na­priek to­mu, že nie sú pô­vo­dom HR pro­fe­sio­ná­li. Do In­Hi­ra vkla­da­jú ne­zain­te­re­so­va­ný poh­ľad, net­ra­dič­né rie­še­nia a tro­chu „se­dliac­ke­ho ro­zu­mu“. Aj pre­to to za­fun­go­va­lo.

Kto pre­ja­vu­je zá­ujem o In­Hi­ro?

V má­ji toh­to ro­ka sa zmie­ni­li eko­no­mic­ký týž­den­ník Trend o tom, že In­Hi­ro vy­uží­va­jú nap­rík­lad UNI­CEF, fir­my z Ho­lan­dska či z Bra­zí­lie. V mar­ci 2014 ma­lo o In­Hi­ro zá­ujem asi 1000 fi­riem, dnes ho­vo­ria prib­liž­ne o 1600 spo­loč­nos­tiach. In­Hi­ro je on-li­ne nás­troj a je pri­ro­dze­né, že me­dzi pr­vých pou­ží­va­te­ľov pa­tria naj­mä ino­va­tív­ne fir­my, kto­ré ra­dy po­dob­né nás­tro­je skú­ša­jú. Sú to fir­my z ob­las­ti IT, rek­la­my, ale aj per­so­nál­ne agen­tú­ry.

inhiro-team2_700px.jpg

Ok­rem spo­me­nu­tých im pri­bud­li klien­ti z USA a svo­ju po­zor­nosť by chce­li v naj­bliž­šom ča­se sús­tre­diť na re­gión DACH, te­da trh kra­jín ho­vo­ria­cich po ne­mec­ky. Zá­pa­sia s rov­na­ký­mi prob­lé­ma­mi - veľ­ká ne­za­mes­tna­nosť, ale sú­čas­ne aj ne­dos­ta­tok špe­cia­lis­tov. Mo­men­tál­ne ma­jú ot­vo­re­ných prib­liž­ne 200 pra­cov­ných po­núk.

Po­hon­nou hmo­tou nás­tro­ja In­Hi­ro sú so­ciál­ne mé­diá

In­Hi­ro je on-li­ne nás­troj. Pre­važ­ná časť ich mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít pre­bie­ha on-li­ne pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych sie­tí, blo­gov a mai­lin­gov, pri­čom ta­kis­to ak­tív­ne bu­du­jú aj sieť lo­kál­ne pô­so­bia­cich par­tne­rov, kto­rí ich bu­dú v jed­not­li­vých kra­ji­nách pod­po­ro­vať mar­ke­tin­go­vo a aj ob­chod­ne.

Za­ují­ma­vé je, že aj sám vý­kon­ný ria­di­teľ An­drej Stei­ner bol „na­haj­ro­va­ný“ do In­Hi­ro prá­ve cez nás­troj In­Hi­ro s pos­la­ním, aby roz­be­hol ten­to pro­jekt.

„Áno, In­Hi­ro ma naš­lo cez In­Hi­ro. Pri­šiel som z po­ra­den­sko-per­so­nál­nej bran­že, a pre­to bol môj za­čia­tok v IT ná­roč­ný. Aj s od­stu­pom ča­su sa na mo­jom pr­vot­nom nadchnu­tí pre In­Hi­ro nič nez­me­ni­lo. Prá­ve nao­pak. Po tom, čo som bliž­šie spoz­nal nie­len ap­li­ká­ciu, ale aj mo­jich no­vých ko­le­gov, som eš­te viac pres­ved­če­ný o tom, že In­Hi­ro má veľ­kú šan­cu us­pieť glo­bál­ne,“ uvie­dol An­drej Stei­ner, vý­kon­ný ria­di­teľ In­Hi­ro.

Pre ten­to HR pro­jekt je za­ují­ma­vá a hlav­ná sieť Lin­ke­dIn. Zá­ro­veň chcú at­rak­tív­ne pra­cov­né po­nu­ky zob­ra­zo­vať aj špe­cia­lis­tom, kto­rí nie sú ak­tív­ni vo vy­hľa­dá­va­ní prá­ce, le­bo dob­ré pra­cov­né mies­ta už ma­jú. Tých os­lo­vu­jú v ich voľ­nom ča­se, cez pria­te­ľov a zná­mych - nap­rík­lad cez Fa­ce­book.

Vďa­ka inter­ne­tu ma­jú aj Slo­vá­ci na do­sah kvan­tum in­for­má­cií a zdro­jov. Mô­žu sa všet­ko nau­čiť a pri­tom, ako sa ho­vo­rí, net­re­ba vy­str­čiť ani pä­ty z do­mu. Inter­net má šan­cu zru­šiť „hla­do­vé do­li­ny“. Pod­ľa slov vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa In­Hi­ro An­dre­ja Stei­ne­ra je prek­va­pe­ním, že tu eš­te ne­vi­dí boom on-li­ne ná­pa­dov. Roz­beh­núť on-li­ne biz­nis ne­bo­lo nik­dy jed­no­duch­šie.

Mož­nos­ti a príl­eži­tos­ti pre ma­lé a stred­né fir­my na Slo­ven­sku

Európ­ska únia v rám­ci do­te­raj­ších ak­ti­vít a ak­tuál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu Ho­ri­zont 2020 vy­tvá­ra via­ce­ré ús­tre­to­vé prís­tu­py vo­či ma­lým a stred­ných pod­ni­ka­te­ľom (MSP) na pod­po­ru ich pod­ni­ka­nia v ob­las­ti ICT a webo­vých rie­še­ní:

• Star­tup Euro­pe: http://ec.euro­pa.eu/di­gi­tal-agen­da/en/en­trep­re­neur­ship-in­no­va­tion/star­tup-euro­pe-0
• Di­gi­tál­na agen­da: http://ec.euro­pa.eu/di­gi­tal-agen­da/
• Neelie Kroes, pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie zod­po­ved­ná za di­gi­tál­nu agen­du Euró­py: http://ec.euro­pa.eu/com­mis­sion_2010-2014/kroes/en
• Európ­skou úniou pod­po­ro­va­né prog­ra­my na pod­po­ru MSP v rám­ci prog­ra­mu Ho­ri­zont 2020: http://ec.euro­pa.eu/eas­me/sme_en.htm

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2013

Abstrakt va­šej ino­vá­cie: For­mou on-li­ne ap­li­ká­cie po­má­ha­me fir­mám náj­sť hr­di­nov - špe­cia­lis­tov.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz: 2 a 4
Dĺžka vý­vo­jo­vej eta­py: 14 me­sia­cov
Spô­sob fi­nan­co­va­nia vý­vo­ja: vlas­tné zdro­je, nes­kôr seed + ven­tu­re in­ves­tí­cia
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja: ur­če­nie pres­né­ho cie­ľo­vé­ho tr­hu
Ako ste ich pre­ko­na­li, kto vám po­mo­hol: know-how ma­ter­skej fir­my, in­ves­to­ri
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja: 35 000 EUR
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my: 2014
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky po za­lo­že­ní fir­my: expan­zia a kon­ti­nuál­na ino­vá­cia ap­li­ká­cie
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do za­lo­že­nia a roz­be­hu fir­my: 280 000 EUR
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te: SmartRec­rui­ters, Wor­kab­le, Job­vi­te
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty: pria­me a pros­tred­níc­tvom par­tne­rov
Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast: -

Od­po­ve­dal: An­drej Stei­ner


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter