Predstavujme slovenské startupy: Martinus – ako naštartovať svoj start-up za 10 dní?

Mi­chal Meš­ko ro­bil webo­vé strán­ky ako nap­rík­lad re­fe­rá­ty.sk a pos­tup­ne sa dos­tal ku kni­hám. Vy­tvo­ril Mar­ti­nus.sk.

Preš­lo ko­pec ro­kov, kto­ré si dos­lo­va od­ma­kal. Te­raz je tu ten oka­mih, keď se­dí vo Foxfor­de, sí­ce vi­dí eš­te ko­pec ne­dos­tat­kov, ale pod­ľa ne­ho je to dob­rý po­cit. Je to to, čo ho nao­zaj ba­ví a napĺňa - nie­čo tvo­riť.

Ne­bo­lo to vždy jed­no­du­ché. Mi­chal Meš­ko za­čal re­la­tív­ne sko­ro. Za­čal pod­ni­kať už vo ve­ku 15-16 ro­kov a po­tom pok­ra­čo­val aj na vy­so­kej ško­le. „V Mar­ti­nu­se som za­čí­nal ako prog­ra­má­tor, bo­lo to fi­nan­co­va­né z ka­men­né­ho kníh­ku­pec­tva. Nes­kôr, keď som sa stal spo­loč­ní­kom, za­žil som si­tuácie, ke­dy sme nes­ku­toč­ne dl­ho do­ká­za­li rie­šiť, či sa roz­hod­ne­me pre to-či-to, a ušet­rí­me 200 ko­rún. Vte­dy sme in­ves­to­va­li množ­stvo ča­su, aby sme ušet­ri­li, kde sa dá. Dnes už vní­ma­me si­tuácie, ke­dy rad­šej obe­tu­jem 100 eur a bu­de to uro­be­né rých­lej­šie a ten čas, kto­rý nám to ušet­rí sa vrá­ti. Čas je pre mňa vzác­ny."

Čas by mal byť vzác­ny i pre vás. Pre­čí­taj­te si ako pod­ľa Mi­cha­la Meš­ka mô­že­te spus­tiť svoj web start-up a na čo by ste si ma­li dať po­zor. A urob­te to. Av­šak prip­rav­te sa na to, že je to dl­ho­do­bá prá­ca a ús­pe­chy čas­to prí­du až po ve­ľa ro­koch dri­ny a omy­lov.

Pr­vý deň - Ná­pad

Pod­ni­ka­teľ webo­vé­ho pro­jek­tu by mal od za­čiat­ku ve­dieť nas­le­dov­né: Pre­čo to ro­bím. Pre ko­ho to ro­bím. Či to ce­lé bu­de dá­vať zmy­sel. Až po­tom rie­šiť kon­krét­ne ve­ci a hľa­dať ľu­dí do tí­mu. Po­tom prí­de mo­ment za­lo­viť v mys­li a spo­me­núť si, kto­rý zo spo­lu­žia­kov a zná­mych by mi mo­hol po­môcť a po­ra­diť či to vô­bec bu­de mať zmy­sel. Naj­viac z to­ho ce­lé­ho si však „od­ma­ká" sa­mot­ný za­kla­da­teľ start-upu. Ak ne­má­te chuť pra­co­vať na se­be, ne­chaj­te to tak.

Dru­hý deň - Ob­lasť pod­ni­ka­nia

Dnes je mód­ne ro­biť všet­ko glo­bál­ne, čo mô­že mo­ti­vo­vať. Ne­mám však rád, keď sa to zu­žu­je len na to, že buď urob nie­čo fakt veľ­ké a glo­bál­ne, ale­bo vlas­tne rad­šej ani nič ne­rob. To vďa­ka čo­mu sa má­me všet­ci lep­šie nev­zni­ká z jed­né­ho Fa­ce­boo­ku či Twite­ru, ale z ma­lé­ho biz­ni­su - on­li­ne shop, kto­rý pod­po­ru­je lo­kál­nych do­dá­va­te­ľov. Bo­lo by skve­lé, ak by sa da­la ap­li­ko­vať aj glo­bál­ne. Ale ne­ro­biť to len pre­to, že mu­síš "my­slieť vo veľ­kom". Ne­mu­síš. , Rad­šej mať vý­ni­moč­ný lo­kál­ny web pro­jekt, kto­rý po­mô­že ľu­dom, ako prie­mer­ný sve­to­vý ná­pad. Prík­la­dom ta­kých­to lo­kál­nych pro­jek­tov sú deb­nic­ka­ri.sk, bio­pre­vas.sk, ale aj mno­ho iných.

Tre­tí deň - Vy­pra­co­va­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu

Ak ide člo­vek ro­biť webo­vú strán­ku a roz­mýš­ľa, koľ­ko má dať na gra­fi­ku a aký veľ­ký re­dakč­ný sys­tém má ro­biť - pri­čom vô­bec ne­vie, či mu ten biz­nis vô­bec pôj­de, tak mu ra­dím - Náj­di si štu­den­ta, pos­tav to na open sour­ce, otes­tuj to. A keď bu­deš vi­dieť, že máš zá­kaz­ní­kov a že ti nes­ta­čí ten­to sys­tém, tak hneď za­čni in­ves­to­vať. Ale ne­za­čí­naj od kon­ca. To je pa­ra­dox škôl, kto­ré učia ako ro­biť pod­ni­ka­teľ­ský plán a dr­žať sa ho. Na jed­nej stra­ne je to dô­le­ži­té. Ale ško­ly ne­dos­ta­toč­ne učia „do not over­think". Pre­to­že start-up je o im­pro­vi­zo­va­ní. O tom, že idem s mi­ni­mom uro­biť maximum. Nie je to o si­tuá­cii, že máš roz­po­čet 50 ti­síc eur a máš ho učeb­ni­co­vo roz­de­liť.

Štvr­tý deň - Zle­ga­li­zo­va­nie pod­ni­ka­nia

Li­cen­cie, prá­va, za­lo­že­nie sro-čky, ... Tre­ba si to preh­rýzť. Keď som za­čí­nal, pre­ží­val som zde­se­nie z to­ho, že si mám vy­tvo­riť živ­nosť. Mal som pa­ni­ku z to­ho, či ne­pôj­dem do vä­ze­nia za to, že nie­čo ne­po­dám. A če­lil som mno­hým otáz­kam. Ako to mám uro­biť? Kde náj­dem k to­mu pod­kla­dy? Mu­sel som ich od ka­ma­rá­tov zbie­rať, pre­to­že vte­dy eš­te neexis­to­va­la jed­no­du­chá strán­ka v zmys­le, „Tých­to 10 ve­cí bu­deš mu­sieť uro­biť, aby si sa stal živ­nos­tní­kom". Bo­lo to pre mňa nie­čo no­vé. Od tých čias, ke­dy som si za­kla­dal živ­nosť a dnes, je vi­di­teľ­ný po­sun. Ten­to pro­ces je rých­lej­ší. Mno­hé ve­ci sa da­jú po­dá­vať elek­tro­nic­ky.

Pia­ty deň - Bu­do­va­nie znač­ky

Vy­tvo­re­nie lo­ga a rek­lam­né­ho slo­ga­nu net­re­ba zá­sad­ne pre­ce­ňo­vať ani pod­ce­ňo­vať. Ak je môj roz­po­čet 10 ti­síc eur, ur­či­te by ne­ma­lo ísť na lo­go či cor­po­ra­te iden­ti­ty 5 ti­síc, na dru­hej stra­ne by to ne­mal byť ne­ja­ký Wor­dArt vy­tvo­re­ný mnou sa­mým, aby som ušet­ril. Ideál­ne je náj­sť si ši­kov­né­ho štu­den­ta a mať jed­no­du­ché a so­líd­ne lo­go, kto­rým sa dá bu­do­vať znač­ka. Sú to ná­roč­né ve­ci, pri kto­rých si člo­vek uve­do­mí, že to eš­te nik­dy ne­ro­bil a ne­vie to ro­biť. Ale aj o tom je ces­ta pod­ni­ka­nia. Vy mu­sí­te byť ten, kto­rý má preh­ľad o tom, ako na to. Za­mes­tnan­ci sa Vás bu­dú cho­diť na všet­ko pý­tať, le­bo pr­vé me­sia­ce ne­bu­de­te mať na to, aby ste si naj­ali pro­fí­kov.

Šies­ty deň - Nas­ta­ve­nia s do­dá­va­teľ­mi

Keď dos­ta­ne­te od do­dá­va­te­ľa zmlu­vu, v 90 % to tre­ba brať len ako návrh zmlu­vy, s kto­rým je eš­te mož­né nie­čo uro­biť. Net­re­ba sa hne­vať na dru­hú stra­nu, ale nor­mál­ne sa po­roz­prá­vať a pý­tať sa - ak ne­ro­zu­mie­te kon­krét­nym bo­dom. Väč­ši­nou sa to dá mo­di­fi­ko­vať. A v prí­pa­doch, ke­dy nie, mu­sí­te brať do úva­hy fakt, že ide o veľ­ké fir­my a kor­po­rá­cie, kto­ré ma­jú štan­dar­di­zo­va­né zmlu­vy. V kaž­dom prí­pa­de je dob­ré ve­dieť, o čo ide a v čom sa da­nou zmlu­vou za­vä­zu­je­te. Zmlu­va je práv­ne vy­má­ha­teľ­ná.

Sied­my deň - Rek­la­ma

Znač­ku ne­bu­du­je billboar­do­vá kam­paň, ale kon­krét­ne zá­žit­ky a po­ci­ty. Ak ste bo­li nad­še­ní, tak to na­pí­še­te na Fa­ce­book ako re­cen­ziu a os­tat­ných 300 ka­ma­rá­tov si to pre­čí­ta. A nao­pak, ak ste bo­li naš­tva­ní, tiež to dá­te na Fa­ce­book a os­tat­ní bu­dú mať v hla­ve vý­krič­ník. Tak to fun­gu­je.

Ôsmy deň - Prá­ca s mé­dia­mi

Ak vám na­pí­še no­vi­nár, tak mu hneď od­píš­te. Ak mô­že­te, od­lož­te prá­cu, kto­rú má­te. Le­bo keď no­vi­ná­ri bu­dú ve­dieť, že ste im od­pí­sa­li vždy na čas, spo­ľah­nú sa na vás a os­lo­via vás opäť. Je prav­da, že to­mu bu­de­te ve­no­vať as­poň pol ho­di­nu a na­pí­še­te asi polstra­no­vý text a no­vi­nár z to­ho pou­ži­je mož­no len jed­nu ve­tu, ale na­bu­dú­ce vás mô­žu os­lo­viť a za­hr­núť aj do väč­šie­ho člán­ku. No­vi­nár je člo­vek, kto­rý ne­má preh­ľad o všet­kom, hľa­dá od­bor­ní­ka na da­né té­my a ak si vy k ne­mu náj­de­te ces­tu a pos­kyt­ne­te mu re­le­van­tné in­for­má­cie, tak je to win-win pre obe stra­ny. Mô­že­te si tak bu­do­vať svo­ju znač­ku, le­bo či­ta­teľ vďa­ka vy­jad­re­niam v mé­diách vie, že v Mar­ti­nu­se ve­dia, o čom ho­vo­ria.

De­via­ty deň - Byť di­ev­ča pre všet­ko

Pre­šiel som si všet­kým. A kaž­dý deň som sa učil nie­čo no­vé. O tom je pod­ni­ka­nie. O tom je start-up. Prav­de­po­dob­né je, že pr­vé me­sia­ce bu­de­te naj­ši­kov­nej­ší zo všet­kých a bu­de­te ro­biť všet­ky ve­ci naj­lep­šie - fak­tú­ry, ad­mi­no­va­nie strá­nok a so­ciál­nych sie­tí, ko­mu­ni­ko­vať s do­dá­va­teľ­mi a zá­kaz­ník­mi, ... Le­bo ne­bu­de­te mať na to, aby ste si naj­ali špe­cia­lis­tov. A tak by to ma­lo byť.

Veľ­mi dô­le­ži­tý je v pod­ni­ka­ní zlom - oka­mih ke­dy za­čne­te ľu­dí de­le­go­vať. Pos­tup­ne bu­de pot­reb­né naj­ať ľu­dí, kto­rých bu­de­te osob­ne za­účať. Prí­de fá­za, ke­dy tí­to ľu­dia, kto­rých bu­de­te ško­liť, ne­bu­dú eš­te skú­se­ní a zruč­ní ako vy a bu­de ťaž­ké po­ze­rať sa na nich ako ro­bia chy­by. Ale je to pri­ro­dze­ná sú­časť kaž­dé­ho ško­lia­ce­ho pro­ce­su. Bu­de­te to mu­sieť pri­jať a pre­ko­nať.

De­sia­ty deň - Mo­ti­vá­cia a chuť vy­dr­žať

Mám veľ­mi rád sa­mo­mo­ti­vu­jú­cich ľu­dí. A tu sa opäť vra­cia­me na za­čia­tok - le­bo ak ro­bí­te nie­čo, čo má zmy­sel a vy­svet­lí­te aj os­tat­ným ľu­ďom, pre­čo to má zmy­sel, tak sa to po­ra­dí. Zmys­lom pre za­mes­tnan­cov by ma­lo byť - ro­biť ve­ci lep­šie a do­kon­ca aj proak­tív­ne za­te­le­fo­no­vať zá­kaz­ní­ko­vi, keď náj­de pos­led­nú kni­hu v skla­de, kto­rú on žia­dal.

Mož­nos­ti a príl­eži­tos­ti pre ma­lé a stred­né fir­my na Slo­ven­sku

Európ­ska únia v rám­ci do­te­raj­ších ak­ti­vít a ak­tuál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu Ho­ri­zont 2020 vy­tvá­ra via­ce­ré ús­tre­to­vé prís­tu­py vo­či ma­lým a stred­ných pod­ni­ka­te­ľom (MSP) na pod­po­ru ich pod­ni­ka­nia v ob­las­ti ICT a webo­vých rie­še­ní:

- Star­tup Euro­pe: ec.euro­pa.eu

- Di­gi­tál­na agen­da:ec.euro­pa.eu

- Neelie Kroes, pod­pred­sed­ky­ňa Európ­skej ko­mi­sie zod­po­ved­ná za di­gi­tál­nu agen­du Euró­py: ec.euro­pa.eu

- Európ­skou úniou pod­po­ro­va­né prog­ra­my na pod­po­ru MSP v rám­ci prog­ra­mu Ho­ri­zont 2020: ec.euro­pa.eu/


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter