Predstavujme slovenské startupy: GOLDEE zažiaril vďaka skvelým ľuďom v tíme

Pred­sta­vi­teľ ko­šic­ké­ho star­tu­pu Gol­dee (fi­nal­ista Star­tU­pAwards.SK 2012) To­máš Ba­ran, kto­rý kon­com ro­ka 2013 ús­peš­ne spus­til re­vo­lú­ciu v os­vet­le­ní, usi­lov­ne pra­cu­je na tom, aby roz­be­hol na Slo­ven­sku vý­ro­bu svo­jich in­te­li­gen­tných vy­pí­na­čov na svet­lo.

S od­stu­pom ča­su sa po­ze­rá na svo­je pod­ni­ka­teľ­ské za­čiat­ky a ho­vo­rí o fak­to­roch ús­pe­chu a plá­noch, kto­ré ich v tí­me ča­ka­jú. Gol­dee je je­den z ús­peš­ných prí­be­hov mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov, kto­rým ne­chý­ba od­va­ha a od­hod­la­nie pre­sa­diť sa. V rám­ci ak­tuál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu EÚ Ho­ri­zont 2020 sa im dos­tá­va viac po­zor­nos­ti a príl­eži­tos­tí ako pred­tým. Vhod­ný čas na no­vé IT a webo­vé star­tu­py je prá­ve dnes.

Sta­vi­li na bu­dúc­nosť

S pro­jek­tom Gol­dee vstú­pi­li na trh, kto­rý pred­sta­vu­je bu­dúc­nosť. Za­uja­li naj­mä vďa­ka prá­ci ľu­dí, kto­rí do­ká­za­li pred­sta­viť fan­tas­tic­ké kam­pa­ne, pro­jek­ty a vô­bec do­siah­li vý­bor­né vý­sled­ky.„Na­ším cie­ľom a naj­ťaž­šou vý­zvou od sa­mé­ho za­čiat­ku bo­lo a je náj­sť tých naj­lep­ších ľu­dí. Je to nie­čo, na čom nám stá­le zá­le­ží," uvie­dol To­máš Ba­ran. Priz­ná­va­jú o se­be, že sú tak tro­chu „pic­ky" (ná­roč­ní). Aj to je dô­vod, pre­čo je ich pro­dukt vo sve­te ob­ľú­be­ný.

Startup3_Tomas_Baran_CEO&Founder Goldee.jpg

Na za­čiat­ku bol To­máš Ba­ran sám. Te­raz je v tí­me de­sať fan­tas­tic­kých ľu­dí, kto­rí spo­lup­ra­cu­jú s nie­koľ­ký­mi exter­nis­ta­mi. Ich tím sa neus­tá­le roz­ras­tá a stá­le hľa­da­jú skve­lých no­vých ľu­dí.

Ich ak­tuál­ny zoz­nam úloh nie je vô­bec krát­ky. Pra­cu­jú na in­teg­rá­cii ďal­ších smart LED žia­ro­viek do ich ap­li­ká­cie (LIFX), za­ča­li s vý­vo­jom ap­li­ká­cie pre An­droid a prip­ra­vu­jú Lig­hting Lib­ra­ry - kniž­ni­cu dy­na­mic­kých scén. Pop­ri tom všet­kom stá­le pra­cu­jú na svo­jom ov­lá­da­či, kto­rý by chce­li čím naj­skôr po­su­núť do vý­ro­by. Za­ují­ma­vé je, že ich ov­lá­dač na svet­lo ne­bu­de Ma­de in Chi­na, ale Gol­dee Light Con­troller bu­de s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou Ma­de in Heart of Euro­pe, Slo­va­kia.

Od ná­pa­du k reali­te

Ich ob­chod­ný ná­pad bol vy­tvo­riť dy­na­mic­ké svet­lo pos­ta­ve­né na prin­cí­pe ov­lá­da­nia pros­tred­níc­tvom ges­ta a no­vý kon­cept svet­la, kto­ré sa sta­rá o člo­ve­ka, a nie opač­ne.

Pr­vé skú­se­nos­ti a oh­la­sy zís­ka­li vďa­ka ap­li­ká­cii Gol­dee for Phi­lips hue. Ten­to pro­jekt ich po­su­nul, pre­to­že dov­te­dy ne­ve­de­li pred­po­ve­dať, ako bu­dú ľu­dia rea­go­vať na dy­na­mic­ké svet­lo. Na zá­kla­de spät­nej väz­by vi­dia, že ap­li­ká­cia sa stá­va kaž­do­den­nou sú­čas­ťou ich ži­vo­ta a me­ní ho.

Startup2_Goldee_Autumn_Park.jpg

Ce­los­ve­to­vý zá­ujem ich veľ­mi po­te­šil

Zá­ujem pre­ja­vi­lo dos­ta­toč­né množ­stvo ľu­dí. Kam­paň na ich vlas­tnej webo­vej strán­ke pre­ko­na­la ich oča­ká­va­nia a po­da­ri­lo sa im naz­bie­rať pod­stat­ne viac, než bo­la sta­no­ve­ná hra­ni­ca. Len za 25 dní do­siah­li svoj cieľ a naz­bie­ra­li viac ako 100-ti­síc do­lá­rov. Zá­ujem pri­chá­dzal z tr­hov, kto­ré os­lo­vi­li, či­že z USA, Ka­na­dy, Veľ­kej Bri­tá­nie, Ho­lan­dska, Ne­mec­ka, Aus­trá­lie. Na ich prek­va­pe­nie pre­ja­vi­li veľ­ký zá­ujem aj z Fran­cúz­ska a Švaj­čiarska. Ich pô­vod­ným plá­nom bo­lo do­dať pro­dukt už kon­com toh­to le­ta. No keď­že sa vy­skyt­li ur­či­té kom­pli­ká­cie, kto­ré sa pri har­dvé­ro­vých star­tu­poch vy­skyt­núť mô­žu, čas do­da­nia sa po­su­nul.

Zá­ujem o Gol­dee Con­troller stá­le pretr­vá­va. Od za­čiat­ku má­ja však neak­cep­tu­jú ob­jed­náv­ky vop­red. Pre­daj sa chys­ta­jú spus­tiť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti na www.get­gol­dee.com.

VI­ZIT­KA GOL­DEE

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu
2012

Abstrakt ino­vá­cie
Dy­na­mic­ké svet­lo, ov­lá­da­nie svet­la pros­tred­níc­tvom ges­ta a no­vý kon­cept svet­la, kto­ré sa sta­rá o člo­ve­ka

Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz
1 na za­čiat­ku, v sú­čas­nos­ti viac ako 15 ľu­dí a tím sa stá­le roz­ras­tá

Spô­sob fi­nan­co­va­nia vý­vo­ja

  1. FFF
  2. an­gel.co
  3. crowdfun­ding
  4. v sú­čas­nej fá­ze pre­bie­ha seed/vc

Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja
Náj­sť tých správ­nych ľu­dí

Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol
Opäť len správ­ni ľu­dia :)

Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja
100 000 EUR

Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my
2013

Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te
Vzhľa­dom na to, že vstu­pu­je­me do no­vé­ho tr­hu, za­tiaľ pria­mu kon­ku­ren­ciu v zmys­le vý­vo­ja in­te­li­gen­tné­ho ov­lá­da­ča pre smart LED-ky ne­má­me

Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty
Nav­ští­vi­li sme CES 2014 a chys­tá­me sa pred­sta­viť Gol­dee na CES 2015

Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast
Za­tiaľ nie, sme star­tup :) ale do­siah­li sme v crowdfun­din­go­vej kam­pa­ni cieľ 100 000 EUR za 25 dní

Od­po­ve­dal: Mi­chal Kuch­ta

Zdroj: BIC Bra­tis­la­va


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter