Predstavujme slovenské startupy: Piano Media - pionieri vo svete spoplatnenia internetového obsahu

Spo­loč­nosť Pia­no Me­dia vznik­la na Slo­ven­sku v ro­ku 2011 ako star­tup po­nú­ka­jú­ci svo­jim zá­kaz­ní­kom know-how na spop­lat­ne­nie inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu.

Dnes sú pio­nier­mi v tej­to ob­las­ti a za­zna­me­ná­va­jú pr­vé me­dzi­ná­rod­né ús­pe­chy. Je to len je­den z má­la ús­peš­ných prí­be­hov mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov, kto­rým ne­chý­ba od­va­ha a od­hod­la­nie pre­sa­diť sa mi­mo Slo­ven­ska.

Ne­bá­li sa. Vďa­ka ich know-how vy­ge­ne­ro­va­li no­vé zdro­je príj­mov v tra­dič­ných vy­da­va­teľ­stvách, kto­ré ži­li vý­hrad­ne z rek­lám. A vý­sle­dok? Pre­rást­li zo Slo­ven­ska do zá­pad­nej Euró­py, pô­so­bia na troch kon­ti­nen­toch a plá­nu­jú vy­tvo­riť no­vé síd­lo v Ra­kús­ku. Ján Cif­ra, Head of Bu­si­ness De­ve­lop­ment Pia­no Me­dia, prez­rá­dza, ako vy­ze­ral vý­voj ich star­tu­pu a mo­ti­vu­je Slo­vá­kov, aby sa ne­bá­li za­čať so svo­jím star­tu­pom už dnes.

Pre­čo by mal byť inter­ne­to­vý ob­sah spop­lat­ne­ný?

Cif­ra: Otáz­kou je skôr to, pre­čo by mal byť inter­ne­to­vý ob­sah za­dar­mo. Nák­la­dy na tvor­bu kva­lit­né­ho ob­sa­hu sú veľ­mi vy­so­ké, kým príj­my z rek­la­my sú pre vy­da­va­teľ­stvá čo­raz niž­šie. Spop­lat­ne­nie ob­sa­hu je pre­to lo­gic­ký krok na zís­ka­nie ďal­ších zdro­jov na pok­ry­tie ich nák­la­dov. Na­vy­še príj­my z pla­te­né­ho ob­sa­hu sú sta­bil­nej­šie op­ro­ti rek­lam­ným príj­mom, kto­ré sú ov­plyv­ne­né znač­nou se­zón­nos­ťou.

Slo­ven­ská star­tu­po­vá ro­di­na po­má­ha, ako sa dá

Ivan Šte­fun­ko, kto­rý dnes pô­so­bí v Neu­lo­gy a v mi­nu­los­ti in­ves­to­val aj do Pia­no Me­dia, ho ozna­čil za učeb­ni­co­vý star­tu­po­vý prí­beh. Pre me­sač­ník Stra­té­gie kon­šta­to­val: „Je to jed­na z fi­riem, kto­rým sa po­da­ri­lo zís­kať klien­tov v zlo­ži­tej ob­las­ti me­dia a pub­lis­hin­gu na veľ­mi od­liš­ných za­hra­nič­ných tr­hoch, čo pou­ka­zu­je na uni­ver­zál­nosť a so­fis­ti­ko­va­nosť ich tech­no­ló­gie aj pro­duk­tu. Ako jed­na z pr­vých slo­ven­ských fi­riem preš­la kla­sic­kým cyk­lom za­lo­že­nia a nie­koľ­kých kôl fi­nan­co­va­nia zo zdro­jov ri­zi­ko­vé­ho ka­pi­tá­lu."

Zá­ži­tok Pia­no Me­dia v star­tu­pe bol in­ten­zív­ny. Kaž­dý, kto bol v star­tu­pe, vie, že na Slo­ven­sku exis­tu­je jed­na veľ­ká ro­di­na, kde sa kaž­dý s kaž­dým poz­ná. Tá­to eta­pa v star­tu­po­vej ko­mu­ni­te po­má­ha za­čí­na­jú­cej fir­me zo­rien­to­vať sa a za­čať reali­zo­vať svoj ná­pad rých­lo a re­la­tív­ne dob­re. Po dvoch ro­koch však už star­tup mí­tin­gy ne­po­mô­žu. Fir­ma má iné prob­lé­my, kto­ré sa v tej­to ko­mu­ni­te ne­vy­rie­šia a pot­re­bu­je sa s ni­mi po­pa­so­vať inter­ne.

Kto ale­bo čo vám na za­čiat­ku po­moh­lo naj­viac?

Cif­ra: Na za­čiat­ku nám naj­viac po­moh­li na­ši in­ves­to­ri, kto­rí ok­rem sa­mot­nej in­ves­tí­cie s na­mi pra­vi­del­ne kon­zul­tu­jú kaž­dý dô­le­ži­tý krok, či už ide o no­vé pro­duk­ty, ale­bo o ob­chod­né príl­eži­tos­ti. Ale, sa­moz­rej­me, ve­ľa sme sa nau­či­li aj z po­čia­toč­ných chýb a omy­lov - prá­ve tie­to skú­se­nos­ti však oce­ňu­jú na­ši za­hra­nič­ní klien­ti, keď­že po troch ro­koch fun­go­va­nia im vie­me po­ra­diť, do akých ak­ti­vít sa op­la­tí in­ves­to­vať a do kto­rých nie.

Keď sa star­tu­po­vá fir­ma pre­mo­de­lu­je na „iba" fir­mu

Pos­led­ná fá­za star­tu­pu je šká­lo­va­nie. Je ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou, pre­to­že od my­šlien­ky a idey sa star­tu­po­vá fir­ma dos­ta­la k reali­zá­cii pro­jek­tu a če­li­la no­vým, vop­red ne­za­de­fi­no­va­ným a neo­ča­ká­va­ným okol­nos­tiam. Osa­mos­tat­ne­nie a stra­ta sta­tu­su star­tu­pu nas­tá­va hneď po tom.

Dnes má­te už 30 za­mes­tnan­cov. Pres­tá­va­te byť star­tu­pom. Aká je va­ša naj­bliž­šia mé­ta?

Cif­ra: Rok 2014 bu­de pre nás pre­lo­mo­vý v tom, že spus­tí­me his­to­ric­ky naj­väč­ší po­čet no­vých pro­jek­tov. V sú­čas­nos­ti ro­bí­me na šty­roch veľ­kých pro­jek­toch a ďal­šie sú už na ces­te - sú to naj­mä pro­jek­ty európ­skych vy­da­va­te­ľov. Zís­ka­nie klien­ta ako Newsweek nám do­po­moh­lo k to­mu, aby nás nev­ní­ma­li len ako ma­lý stre­doeuróp­sky star­tup. Ďal­šia mé­ta je stať sa glo­bál­nym hrá­čom, čo je viac-me­nej už na do­sah, keď­že ne­dáv­no sme zís­ka­li pr­vé­ho klien­ta z Ázie.

Slo­ven­ský ko­lo­ni­zá­tor

Pia­no Me­dia je pô­vo­dom slo­ven­ská spo­loč­nosť, na čo je prá­vom hr­dá. Roz­ho­du­jú­cim by mal byť pod­ľa nich vý­kon, a nie pô­vod. Pri po­chyb­nos­tiach o zá­ze­mí a mož­nos­ti pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku im po­má­ha fakt, že Slo­ven­sko pat­rí do EÚ. Aj to­to je ar­gu­ment, kto­rý upo­ko­jí no­vé­ho me­dzi­ná­rod­né­ho zá­kaz­ní­ka Pia­no Me­dia pri expan­zii mi­mo stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Cif­ra: Na­ši­mi zá­kaz­ník­mi sú stred­ní a veľ­kí vy­da­va­te­lia, kto­rí chcú za­viesť pla­te­ný ob­sah. Keď­že sme inter­ne­to­vá tech­no­lo­gic­ká fir­ma, nie je prob­lém do­dať na­še služ­by kde­koľ­vek na sve­te. Na za­čiat­ku sme mu­se­li vy­da­va­te­ľov proak­tív­ne vy­hľa­dá­vať a os­lo­vo­vať, v sú­čas­nos­ti sa nám však už ve­ľa vy­da­va­te­ľov oz­ve sa­mos­tat­ne, či už vďa­ka re­fe­ren­ciám od iných vy­da­va­te­ľov, ale­bo vďa­ka me­dia­li­zo­va­ným in­for­má­ciám o spus­te­ných pro­jek­toch. V zís­ka­va­ní klien­tov nám v ne­pos­led­nom ra­de po­má­ha aj účasť na rôz­nych kon­fe­ren­ciách či wor­ksho­poch.

Exper­ti s po­ko­rou sa vy­pra­co­va­li na me­dzi­ná­rod­ných hrá­čov

Pia­no Me­dia svo­jim klien­tom po­nú­ka know-how nie­len na za­čiat­ku, keď im pot­re­bu­jú pre­dať svo­je rie­še­nie, ale ich ra­dy sú kon­ti­nuál­ne. Sú mla­dí, dra­ví a ne­chý­ba im zdra­vý se­dliac­ky ro­zum. Prez­rá­dza­jú, že aj oni sa zvyk­nú mý­liť. Sú tu pred­sa no­ví. Klien­ta o tom s po­ko­rou in­for­mu­jú. Aj vďa­ka ich prís­tu­pu neh­rať sa na to, čím nie sú, sú dnes ús­peš­ní.

Z ma­lé­ho star­tu­pu ste sa sta­li spo­loč­nos­ťou, kto­rá pô­so­bí aj me­dzi­ná­rod­ne. V kto­rých kra­ji­nách a na koľ­kých kon­ti­nen­toch ste dnes? Kde chce­te byť o dva ro­ky?

Cif­ra: Ok­rem stre­doeuróp­skych pro­jek­tov má­me v sú­čas­nos­ti klien­tov v Ne­mec­ku, Špa­nielsku, USA, Veľ­kej Bri­tá­nii a In­dii, tak­že po spus­te­ní tých­to pro­jek­tov bu­de­me fun­go­vať už na troch kon­ti­nen­toch. O dva ro­ky by sme chce­li byť sta­bil­ne ras­tú­cou a glo­bál­ne pô­so­bia­cou spo­loč­nos­ťou a jed­noz­nač­ným líd­rom v seg­men­te pla­te­né­ho ob­sa­hu.

Slov­ník cu­dzích slov: de­fi­nuj star­tup

De­fi­ní­cií, čo je star­tup, je na inter­ne­te veľ­mi ve­ľa. To si vie kaž­dý vy­goog­lo­vať. No čo je dô­le­ži­tej­šie, jed­ným zo zá­klad­ných pi­lie­rov a du­šou kaž­dé­ho star­tu­pu sú tech­no­ló­gie a ino­vá­cie.

Akú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du má va­še tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie?

Cif­ra: Na­šou naj­väč­šou kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou je kom­plexné pok­ry­tie všet­kých ob­las­tí v rám­ci pla­te­né­ho ob­sa­hu - od sa­mot­né­ho paywal­lu cez spra­co­va­nie pla­tieb a ana­ly­ti­ku až po roz­hra­nie pre hel­pdesk. Vy­da­va­teľ, kto­rý si chce ta­ké­to kom­plexné rie­še­nie vy­tvo­riť sám, mu­sí do to­ho in­ves­to­vať množ­stvo ča­su a stá­ti­sí­ce až mi­lió­ny eur. My však ce­lé rie­še­nie do­ká­že­me do­dať v prie­be­hu pár me­sia­cov za rá­do­vo niž­šie nák­la­dy pre vy­da­va­te­ľa.

Aký roz­siah­ly bol váš po­čia­toč­ný ob­chod­ný mo­del?

Cif­ra: Pô­vod­ným ob­chod­ným mo­de­lom bo­lo tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie spop­lat­ne­nia ob­sa­hu via­ce­rých vy­da­va­te­ľov v rám­ci jed­né­ho sys­té­mu. Nes­kôr sa nám však oz­va­lo ve­ľa vy­da­va­te­ľov, kto­rí ma­li zá­ujem len o in­di­vi­duál­ne rie­še­nie, tak­že pô­vod­ný „ná­rod­ný" sys­tém sme nes­kôr roz­ší­ri­li o in­di­vi­duál­ne rie­še­nia, kto­ré mô­žu byť pris­pô­so­be­né na mie­ru pre da­né­ho vy­da­va­te­ľa.

Ke­dy by bo­lo naj­vhod­nej­šie vy­tvo­riť star­tup? Ih­neď?!

Na ten­to člá­nok na­ra­zia mla­dí vá­ha­ví ľu­dia, kto­rí v hla­ve no­sia ná­pad. Pot­re­bu­jú však mo­tor, im­pulz či zna­me­nie, čo by ich mo­ti­vo­va­lo pus­tiť sa do to­ho. Čo im ra­dí­te? Ako na to ma­jú ísť?

Cif­ra: V pr­vom ra­de si mu­sia uve­do­miť, že ná­pad v pod­sta­te nič nez­na­me­ná. Ok­rem ná­pa­du si tre­ba sta­no­viť kon­krét­ne cie­le s ča­so­vým ho­ri­zon­tom, čo nás­led­ne po­mô­že iden­ti­fi­ko­vať ús­pe­chy a neús­pe­chy. Tre­ba rá­tať aj s tým, že ve­ľak­rát člo­vek „pad­ne na hu­bu" a bu­de mož­no mu­sieť za­siah­nuť aj do sa­mot­né­ho ob­chod­né­ho mo­de­lu, aby zo star­tu­pu moh­la vznik­núť sa­mos­tat­ná a ži­vo­tas­chop­ná fir­ma.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter