Predstavujeme slovenské startupy: CulCharge – slovenskí priekopníci crowdfundingu

Mo­men­tál­ne sú tra­ja, svo­ju ideu však roz­bie­ha­li len dva­ja. S kon­cep­tom Cul­Char­ge za­ča­li vo feb­ruári 2013. Dov­te­dy rie­ši­li množ­stvo pro­jek­tov, kto­ré ne­bo­li tak ús­peš­né. Zo­párkrát sa po­pá­li­li, ale aj pou­či­li. Vy­šlo im to vďa­ka zdra­vé­mu prís­tu­pu, na­sa­de­niu a crowdfun­din­go­vej webo­vej strán­ke, pros­tred­níc­tvom kto­rej vy­zbie­ra­li na svoj start-up tak­mer 95-ti­síc do­lá­rov.

Cul­Char­ge je je­den z ús­peš­ných prí­be­hov mla­dých ši­kov­ných Slo­vá­kov, kto­rým ne­chý­ba od­va­ha a gu­ráž pre­sa­diť sa. V rám­ci ak­tuál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu EÚ Ho­ri­zont 2020 sa im dos­tá­va viac po­zor­nos­ti a príl­eži­tos­tí. Vhod­ný čas na no­vé webo­vé start-upy je prá­ve dnes.

Na Slo­ven­sku to pred ni­mi nik­to s crowdfun­din­gom nes­kú­sil, o to väč­šia vý­zva to pre nich bo­la. V ko­neč­nom dôs­led­ku sa uká­za­lo, že to bol vý­bor­ný krok. Za 40 dní za­ro­bi­li viac ako ča­ka­li, 94.311 do­lá­rov (cca 70.000 eur), pod­po­ri­lo ich viac ako 3 000 ľu­dí zo 71 kra­jín sve­ta.

Pre­čo crowdfun­ding?

Naj­viac ich na crowdfun­din­gu fas­ci­no­va­lo, že je to al­ter­na­tív­na for­ma vy­fi­nan­co­va­nia ná­pa­du, kto­rej be­ne­fi­tom je zís­kať fi­nan­cie bez zá­väz­kov a vy­fi­nan­co­vať si reali­zá­ciu hardwaru či softwaru. Dru­hým be­ne­fi­tom je spät­ná väz­ba od ce­los­ve­to­vé­ho pub­li­ka, tak­po­ve­diac bez­plat­ný pries­kum ve­rej­nej mien­ky, či by o da­ný ná­pad bol zá­ujem. Crowdfun­ding po­nú­ka pries­tor aj na ule­te­né ná­pa­dy. Tak vi­dieť roz­ma­ni­tosť kon­cep­tov a ná­lad, kto­ré ľu­dia ne­ma­jú prob­lém pod­po­riť.

Ako sa im to po­da­ri­lo?

Iní na to idú kla­sic­ky a pri­chá­dza­jú s ná­pa­dom. Chlap­ci z Cul­Char­ge sa od­lí­ši­li od väč­ši­ny. Poz­re­li na trh a hľa­da­li, čo by moh­lo fun­go­vať, o čo by mo­hol byť reál­ny zá­ujem. Naš­li si seg­ment a uro­bi­li si tak­zva­ný „lie­vik", z kto­ré­ho im vy­šlo, čo by ma­lo bež­ať a o aký pro­dukt by ma­li mať ľu­dia zá­ujem.

CulCharge by CulCharge copy.jpg

Ich jed­no­du­ché za­ria­de­nie Cul­Char­ge, naj­men­ší na­bí­ja­cí a dá­to­vý ká­bel pre smar­tfó­ny, si zís­kal znač­nú pria­zeň a „klap­lo" to. Dnes po­nú­ka­jú 4 ver­zie - USB mic­ro, USB mi­ni, USB pre iP­ho­ne 4 a iP­ho­ne5.

Jo­zef Žem­la, MBA a Vik­tor Re­vi­liak, MBA a ich no­vý člen tí­mu Ma­rek Kraj­čír, MBA tvr­dia, že nie je až tak dô­le­ži­tý ná­pad, ale skôr ako ho pre­zen­to­vať. To je pod­ľa nich po­ten­ciá­lom ús­pe­chu kon­krét­ne pre crowdfun­ding. Naj­dô­le­ži­tej­šia je príp­ra­va na kam­paň a nás­led­ne jej ko­ri­go­va­nie, pre­to­že zve­rej­ne­nie ná­pa­du je len pr­vý krok. Bez sta­ros­tli­vos­ti to pe­nia­ze za­rá­bať ne­bu­de. Pri príp­ra­ve vy­uži­li všet­ky skú­se­nos­ti, kto­ré pred­tým nab­ra­li. Ke­by ich ne­ma­li, ne­bo­lo by to ús­peš­né. Dov­te­dy ro­bi­li na pro­duk­to­vom di­zaj­ne a vý­ro­be, rie­ši­li rek­la­mu či me­dzi­ná­rod­ný ob­chod. „Zo­párkrát sme sa po­pá­li­li, ale aj pou­či­li," tvr­dí Jo­zef.

Ich pr­vým kro­kom bo­lo naš­tu­do­va­nie tr­hu a od­sle­do­va­nie je­ho fun­go­va­nia. Goog­li­li, preš­tu­do­va­li si pro­jek­ty, kto­ré bo­li ús­peš­né aj neús­peš­né. Zis­ti­li tak, kto­ré fak­to­ry zoh­rá­va­jú dô­le­ži­tú úlo­hu. Ten­to príp­rav­ný pro­ces im tr­val pol ro­ka.

Ako crowdfun­din­go­vať?

Vďa­ka ich ús­pe­chu do­ká­za­li na­mo­ti­vo­vať aj svo­jich ka­ma­rá­tov, kto­rí to so svo­ji­mi pro­jek­tmi te­raz tiež skú­ša­jú. Tvr­dia o se­be, že sí­ce nie sú exper­ti, ale ra­di po­ra­di­li, na čo si ma­jú dať iní po­zor a ako skú­šať tiež šťas­tie.

„Pot­reb­né je uve­do­miť si, že to sí­ce znie vý­bor­ne, ale je za tým množ­stvo prá­ce. Ke­by sme iš­li do dru­hej crowdfun­din­go­vej kam­pa­ne, náš pos­tup by sme obo­ha­ti­li o na­še no­vé skú­se­nos­ti. Už vie­me ko­ho os­lo­viť a ako pos­tu­po­vať. Ten­to ús­pech mal efekt mag­ne­tu, kto­rý pri­tia­hol zá­ujem ľu­dí a zís­ka­li sme dob­ré kon­tak­ty," uvie­dol Vik­tor.

Pe­nia­ze z crowdfun­din­gu, nie sú pe­nia­ze za ná­pad či fi­nan­čná od­me­na, ale sú na to, aby sa pre­zen­to­va­ný ná­pad zreali­zo­val. Chlap­ci z Cul­Char­ge z da­ro­va­ných pe­ňa­zí ne­ma­li nič, žiad­ne ka­brio­le­ty či dra­hé do­vo­len­ky. Da­li však ži­vot pro­jek­tu Cul­Char­ge, kto­rý si zís­ka­va pria­zeň ve­rej­nos­ti a mno­hých zná­mych in­ves­to­rov a fi­riem.

Vy­ber crowdfun­din­go­vej strán­ky

V Cul­Char­ge sa roz­ho­do­va­li me­dzi Kic­kstar­ter a In­die­go­go. Na­koľ­ko v In­die­go­go mô­žu par­ti­ci­po­vať nie­len v Ame­ri­ke re­gis­tro­va­né fir­my a dá sa reali­zo­vať viac kam­pa­ní na­raz, šli do to­ho cez nich.

Tu je zoz­nam naj­zná­mej­ších crowdfun­din­go­vých strá­nok: Kic­kstar­ter, In­die­go­go, Crowdfun­der, Peer­bac­kers, Roc­ket­Hub, Crowdri­se, So­mo­lend, ap­pbackr, An­gelList, In­ves­ted.in, Quir­ky, ...

Od­po­rú­ča­nie, cez kto­rú vy­fi­nan­co­vať svoj ná­pad, by chlap­ci z Cul­Char­ge dá­va­li ne­ra­di. Ideál­ne je, keď si start-uper po­zrie všet­ky a po­rov­ná, čo bu­de pre je­ho ná­pad naj­ideál­nej­šie. Nap­rík­lad Quir­ky je uni­kát­ny a ná­po­moc­ný v tom, že keď člo­vek má skve­lý ná­pad, ale vô­bec ne­vie ako ho reali­zo­vať, vie im to pos­lať. Keď sa ve­rej­nos­ti ná­pad za­pá­či a prej­de eva­luač­ným pro­ce­som, do­ká­žu sa naň vy­zbie­rať pe­nia­ze.

Cul­Char­ge VI­ZIT­KA:

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: Feb­ruár 2013
Abstrakt ino­vá­cie: Naj­men­ší na­bí­ja­ci a dá­to­vý ká­bel pre smar­tfó­ny
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz: Na za­čiat­ku 2, te­raz 3
Dĺžka vý­vo­jo­vej eta­py: 5 me­sia­cov
Spô­sob fi­nan­co­va­nia vý­vo­ja: Crowdfun­ding
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja: Vý­ro­ba v Čí­ne
Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol: Nik­to nám ne­po­má­hal, pre­káž­ky sme pre­ko­na­li od­hod­la­ním
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja: 50.000 eur
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my: 2008
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky po za­lo­že­ní fir­my: Vý­ro­ba v Čí­ne, rie­še­nie krát­ko­do­bé­ho cashflow
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do za­lo­že­nia a roz­be­hu fir­my: cez 100.000 eur
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te: Kii, No­mad
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty: World wide brand re­cog­ni­tion, bu­do­va­nie ce­los­ve­to­vej dis­tri­bú­cie
Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast: Tie­to in­for­má­cie mo­men­tál­ne nech­ce­me zve­rej­ňo­vať.

Od­po­ve­dal: Vik­tor Re­vi­liak, MBA, Cul­char­ge


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter