Slovenský startup EFEOS zabodoval na svetovom finále TIC 2014

Po­čas up­ly­nu­lé­ho týž­dňa sa ko­šic­ký star­tup EFEOS zú­čas­tnil v me­dzi­ná­rod­nom fi­ná­le Te­le­kom In­no­va­tion Con­test 2014 v Kra­ko­ve. Po ví­ťaz­stve v ná­rod­nom se­mi­fi­ná­le Te­le­kom In­no­va­tion Con­test 2014 v Bra­tis­la­ve sa star­tup pre­sa­dil spo­me­dzi 326 prih­lá­se­ných ná­pa­dov z ce­lé­ho sve­ta do fi­ná­lo­vej dva­nás­tky.

EFEOS (Events From Eyes Of Stran­gers) má za cieľ pos­kyt­núť di­vá­kom ži­vé vy­sie­la­nie uda­los­ti, tvo­re­né auto­ma­tic­kým vý­be­rom naj­lep­šie­ho poh­ľa­du na ob­jekt, kto­rý in­di­vi­duál­ne­ho di­vá­ka za­ují­ma. Rie­še­nie je pou­ži­teľ­né na ši­ro­ké spek­trum ži­vých vy­sie­la­ní od špor­to­vých pre­no­sov, hu­dob­ných kon­cer­tov, kon­fe­ren­cií až po bez­peč­nos­tné sys­té­my, lie­ta­jú­ce dro­ny ale­bo mo­ni­to­ro­va­nie prie­my­sel­nej vý­ro­by.

Pred­stav­te si sle­do­va­nie ho­ke­ja z poh­ľa­du váš­ho ob­ľú­be­né­ho hrá­ča, ako z ka­me­ry na pril­be vi­dí­te strie­ľať gó­ly z je­ho vlas­tné­ho poh­ľa­du a na­ži­vo. Pred­stav­te si sle­do­va­nie For­mu­ly 1, kde sa vám bu­de auto­ma­tic­ky pre­pí­nať zá­ber z tých úse­kov tra­te, kde sa prá­ve ob­ja­ví váš ob­ľú­be­ný pi­lot.

Pred­stav­te si fut­ba­lo­vý zá­pas, kto­rý vi­dí­te z poh­ľa­du hrá­čov no­sia­cich Goog­le Glass v kom­bi­ná­cií so štan­dar­dný­mi ka­me­ra­mi s auto­ma­tic­kým pre­pí­na­ním na zá­ber, kde naj­lep­šie vi­dieť fut­ba­lo­vú lop­tu. Sys­tém EFEOS ta­kis­to do­vo­ľu­je účas­tní­kom stať sa spo­lut­vor­ca­mi ob­sa­hu a pro­fi­to­vať z kre­dit­né­ho sys­té­mu.

Účas­tní­ci kon­cer­tu mô­žu po­mo­cou svo­jich mo­bi­lov na­tá­čať scé­nu a vzdia­le­ný di­vák dos­ta­ne vždy ten naj­lep­ší zá­ber na spe­vá­ka z poh­ľa­du náv­štev­ní­ka kon­cer­tu s ak­tuál­ne naj­lep­ším uh­lom poh­ľa­du.

Ok­rem špor­tu a zá­bav­né­ho prie­mys­lu je rie­še­nie pou­ži­teľ­né aj na auto­ma­ti­zá­ciu ré­žie pri sní­ma­ní kon­fe­ren­cií, kde sa pri pou­ži­tí via­ce­rých ka­mier dos­ta­ne na vý­stup zá­ber, v kto­rom sa vy­sky­tu­je pred­ná­ša­jú­ci v naj­lep­šom uh­le v da­nom ča­se. V sú­čas­nos­ti sa expe­ri­men­tu­je aj s vy­uži­tím sys­té­mu EFEOS na sní­ma­nie di­ania z ob­lo­hy po­mo­cou auto­nóm­nych dro­nov, kde by bo­lo z hľa­dis­ka vy­uži­tia v bez­peč­nos­tných zlož­kách mož­né auto­ma­tic­ky pre­pí­nať a sle­do­vať naj­lep­ší zá­ber na sle­do­va­né vo­zid­lo ale­bo oso­by zo vzdu­chu.

Video:


Za pro­jek­tom EFEOS sto­ja PhD štu­den­ti La­bo­ra­tó­ria po­čí­ta­čo­vých sie­tí na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Ko­ši­ciach Dá­vid Cym­ba­lák, On­drej Kainz a Ja­ros­lav Lá­mer. EFEOS vzni­kol z idey vy­tvo­riť met­ri­ku na hod­no­te­nie strea­mo­va­ných zá­be­rov na ob­jekt z rôz­nych uh­lov.

Vý­skum vie­dol k tvor­be roz­ší­re­né­ho mo­de­lu na sle­do­va­nie ob­jek­tu pre viac­ka­me­ro­vý sys­tém a návr­hu pre­dik­čných me­cha­niz­mov na pred­po­ve­da­nie vý­sky­tu ob­jek­tu me­dzi jed­not­li­vý­mi zá­ber­mi. Teo­re­tic­ký zá­klad, na kto­rom je EFEOS pos­ta­ve­ný, je ta­kis­to pred­me­tom zá­uj­mu v aka­de­mic­kej ob­las­ti, kde tvor­co­via Dá­vid Cym­ba­lák a On­drej Kainz bu­dú pre­zen­to­vať vý­sled­ky na augus­to­vej kon­fe­ren­cii a wor­ksho­pe WCSE 2014 v Du­ba­ji.

Aj keď sa to­mu­to per­spek­tív­ne­mu ná­pa­du na­po­kon ne­po­da­ri­lo v sil­nej kon­ku­ren­cii na sve­to­vom fi­ná­le Te­le­kom In­no­va­tion Con­test 2014 zví­ťa­ziť, po­va­žu­jú účasť na po­du­ja­tí za veľ­ký ús­pech, kto­rý správ­ne mo­ti­vu­je na ďal­ší prog­res. Sú­čas­ťou fi­ná­le TIC 2014 bol aj týž­dňo­vý Star­tup Trai­ning Prog­ram v ino­vač­nom cen­tre hub:raum Kra­kov, kde tím EFEOS zís­kal od re­no­mo­va­ných od­bor­ní­kov bo­ha­té skú­se­nos­ti z ob­las­ti ve­de­nia tí­mu, tvor­by ob­chod­ných mo­de­lov, UX, pre­da­ja pro­duk­tu, bu­do­va­nia clou­du až po psy­cho­lo­gic­kú príp­ra­vu. Účasť na po­du­ja­tí toh­to dru­hu pri­nies­la aj no­vé kon­tak­ty a mož­nos­ti spo­lup­rá­ce s jed­not­li­vý­mi za­stú­pe­nia­mi sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom a ino­vač­ným la­bo­ra­tó­riom EIT ICT Labs Berlin.

Star­tup EFEOS ak­tuál­ne síd­li v ko­šic­kom Star­tup cen­tre TU­KE, za­lo­že­nom Uni­ver­zit­ným cen­trom ino­vá­cií, tran­sfe­ru tech­no­ló­gií a ochra­ny du­šev­né­ho vlas­tníc­tva, s kto­ré­ho pod­po­rou sa bu­de sna­žiť pro­jekt roz­ví­jať a za­pá­jať do ďal­ších ino­vač­ných sú­ťa­ží a vý­ziev.

Ak chce­te aj vy pod­po­riť star­tup EFEOS, za­hla­suj­te po re­gis­trá­cii za zvi­di­teľ­ne­nie v ak­tuál­ne pre­bie­ha­jú­cej sú­ťa­ži Cis­co Inter­net of Things In­no­va­tion Grand Challen­ge, v kto­rej sa po­kú­ša ta­kis­to za­bo­jo­vať v kon­ku­ren­cii tak­mer 800 ná­pa­dov: iot­challen­ge.cis­co.spi­git.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter