Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Spotrebná elektronika

CES 2016: DJI pred­sta­vil hneď dve no­vin­ky, no­vú ver­ziu In­spi­re 1 a 4K ka­me­ru pre Phan­tom 3

Dnes asi naj­po­pu­lár­nej­ší vý­rob­ca dro­nov DJI pred­sta­vil na CES dve no­vin­ky.

07.01.2016 / René Hubinský / 438 čítaní (0)
 
CES 2016: Qual­comm pred­sta­vil no­vý auto­mo­ti­ve pro­ce­sor 602A

Ani zná­my vý­rob­ca SoC Qual­comm sa neod­chý­lil od tren­du toh­to­roč­né­ho CES 2016, te­da rie­še­ní pre auto­mo­bi­ly a inter­net ve­cí.

07.01.2016 / Ľuboslav Lacko / 361 čítaní (0)
 
CES 2016: Sam­sung od­ha­lil Ga­laxy Tab­Pro S, tab­let 2 v 1 s OS Win­dows 10

Ga­laxy Tab­Pro ​​S je ur­če­ný ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom hľa­da­jú­cim za­ria­de­nie, kto­ré im umož­ní byť rov­na­ko pro­duk­tív­ny­mi do­ma, v kan­ce­lá­rii i na ces­tách.

07.01.2016 / Redakcia / 524 čítaní (0)
 
CES 2016: So­ny - 4K vi­deo­ka­me­ra Han­dy­cam s roz­lí­še­ním 8,29 Mpx a

No­vin­ka, 4K vi­deo­ka­me­ra Han­dy­cam® FDR-AX53 je vy­ba­ve­ná no­vým ob­jek­tí­vom Zeiss s 20× op­tic­kým zoo­mom a vy­uží­va no­vý 1/ 2.5" sní­mač Exmor R.

06.01.2016 / René Hubinský / 774 čítaní (0)
 
CES 2016: So­ny - High De­fi­ni­tion Audio a 4K TV

Po pre­zen­tá­cii údaj­ne „naj­lep­šej ka­me­ry na sve­te" sme sa zoz­ná­mi­li s no­vým ra­dom audio­pro­duk­tov. Pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Mi­ke Fa­su­lo neus­tá­le zdô­raz­ňo­val kva­li­tu zvu­ku High De­fi­ni­tion.

06.01.2016 / Peter Vnuk / 262 čítaní (0)
 
CES 2016: Pa­na­so­nic pred­sta­vil no­vú ra­du spot­reb­ných ka­mier s Full HD aj 4K roz­lí­še­ním
No­vé mo­de­ly s roz­lí­še­ním 4K sú vy­ba­ve­né re­ži­ma­mi 4K Crop­ping a 4K Pho­to a ďal­ší­mi je­di­neč­ný­mi fun­kcia­mi.
06.01.2016 / René Hubinský / 405 čítaní (0)
 
CES 2016: Pa­na­so­nic pred­sta­vil dvo­ji­cu no­vých ces­to­va­teľ­ských kom­pak­tov
LU­MIX DMC-TZ80 je ďal­ším prí­ras­tkom do ra­du kom­pak­tných ultra­zoo­mo­vých fo­toa­pa­rá­tov na ces­ty. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný 1 2/3" sní­ma­čom ty­pu MOS s roz­lí­še­ním 18 me­ga­pixelov a pro­ce­so­rom Ve­nus En­gi­ne.
06.01.2016 / René Hubinský / 865 čítaní (0)
 
S aký­mi no­vin­ka­mi prí­de App­le v ro­ku 2016?

Ako to bý­va zvy­kom, no­vý rok so se­bou pri­nie­sol špe­ku­lá­cie o tech­no­lo­gic­kých no­vin­kách, s kto­rý­mi by mo­hol vy­jsť na svet­lo sve­ta App­le v blíz­kej bu­dúc­nos­ti.

05.01.2016 / Redakcia / 1632 čítaní (0)
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok Wove Band prek­va­pí veľ­kým a ohyb­ným e-ink dis­ple­jom

Dosť bo­lo ste­reo­ty­pov. Ka­li­for­nský star­tup Po­lyera pred­sta­vil sve­tu uni­kát­ne in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie. Je ním ná­ra­mok Wove Band.

05.01.2016 / Redakcia / 1164 čítaní (0)
 
App­le má 800 in­ži­nie­rov pre tú­to jed­nu časť iP­ho­nu
App­le má stá­le čím prek­va­piť a v inter­view "60 mi­nu­tes" pre CBS pad­lo ozná­me­nie, že na fo­toa­pa­rá­te, kto­rý App­le pou­žil v iP­ho­ne pra­cu­je až 800 in­ži­nie­rov. Mož­no sa zdá, že čís­lo je preh­na­né, no nie je to­mu tak.
31.12.2015 / Redakcia / 1058 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter