Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Spotrebná elektronika

CES 2016: Ni­kon D500, vlaj­ko­vá loď v trie­de APS-C

D500 po­núk­ne 20,9Mpx sní­mač, sek­ven­čné sní­ma­nie s rých­los­ťou 10 fps aj 4K vi­deo­sek­ven­cie. Čip APS-C má roz­me­ry 23,5 × 15,7 mm a roz­lí­še­nie 21,51 Mpx, z čo­ho sa efek­tív­ne vy­uží­va 20,9 Mpx.

18.01.2016 / René Hubinský / 581 čítaní (0)
 
CES 2016: Vďa­ka „uš­ku“ sa bu­dú smar­tfó­ny lep­šie dr­žať v ru­ke

Smar­tfó­ny sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Ucho­vá­va­me v nich in­for­má­cie a po­má­ha­jú nám zos­tať v spo­je­ní s oko­li­tým sve­tom.

15.01.2016 / Redakcia / 1901 čítaní (0)
 
CES 2016: Ni­kon pred­sta­vil di­gi­tál­nu jed­noo­kú zr­kad­lov­ku D5 for­má­tu FX

No­vin­ka pri­ná­ša za­os­tro­va­cí sys­tém no­vej ge­ne­rá­cie so 153 bod­mi a 99 krí­žo­vý­mi sní­mač­mi. Cit­li­vosť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia až -4 EV umož­ňu­je vy­ni­ka­jú­ci vý­kon pri sla­bom os­vet­le­ní.

15.01.2016 / René Hubinský / 746 čítaní (0)
 
CES 2016: Pa­na­so­nic pred­sta­vil preh­rá­vač no­vé­ho 4K for­má­tu Ultra HD Blu-ray

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vi­la Ultra HD Blu-ray preh­rá­vač DMP-UB900. No­vá ge­ne­rá­cia vi­deo­dis­kov Ultra HD Blu-ray pri­ná­ša toľ­ko oča­ká­va­nú pod­po­ru ultra­vy­so­ké­ho roz­lí­še­nie 4K...

15.01.2016 / René Hubinský / 509 čítaní (0)
 
Vi­deo­re­cen­zia: GAR­MIN

GAR­MIN Wire­less Bac­kup Ca­me­ra + GAR­MIN nüvi­Cam

15.01.2016 / Luboslav Lacko / 222 čítaní (0)
 
CES 2016: Ni­kon pred­sta­vil ak­čnú ka­me­ru Key­Mis­sion 360, schop­nú za­zna­me­ná­vať 360° vi­deo v roz­lí­še­ní Ultra HD 4K

Ka­me­ra Key­Mis­sion 360 je vy­ba­ve­ná dvo­ji­cou ob­ra­zo­vých sen­zo­rov a ob­jek­tí­vov umies­tne­ných na dvoch proti­ľah­lých stra­nách, kaž­dý so zá­be­rom 180°, kto­ré po­tom sof­tvér ka­me­ry spá­ja do jed­né­ho 360° ob­ra­zu.

15.01.2016 / René Hubinský / 578 čítaní (0)
 
5“ Xiaomi Red­mi 3 s ce­lo­ko­vo­vým te­lom a 4100 mAh ba­té­riou bu­de stáť iba 107 do­lá­rov

Čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov Xiaomi v tých­to dňoch pred­sta­vil svoj naj­nov­ší mo­del Red­mi 3. Te­le­fón s ce­lo­ko­vo­vou konštruk­ciou a ba­té­riou s úc­ty­hod­nou ka­pa­ci­tou 4100 mAh sa bu­de pre­dá­vať za skve­lú ce­nu 107 do­lá­rov.

14.01.2016 / Redakcia / 2742 čítaní (0)
 
Smart her­ná myš s prog­ra­mo­va­teľ­ným dis­ple­jom OLED a spät­nou väz­bou

Spo­loč­nosť Steel­Se­ries pred­sta­vu­je her­nú myš Ri­val 700. Ako pr­vá po­nú­ka pl­ne pris­pô­so­bi­teľ­ný dis­plej OLED, hma­to­vú spät­nú väz­bu a vy­me­ni­teľ­né pr­vky.

14.01.2016 / Redakcia / 362 čítaní (0)
 
CES 2016: Acer pred­sta­vil tech­no­lo­gic­ky na­du­pa­ný smar­tfón Liquid Ja­de Pri­mo

Acer pred­sta­vil no­vý 5,5" smar­tfón Liquid Ja­de Pri­mo vy­uží­va­jú­ci ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 Mo­bi­le. Liquid Ja­de Pri­mo pos­ky­tu­je pro­fe­sio­ná­lom pro­duk­ti­vi­tu prá­ce vďa­ka fun­kcii Con­ti­nuum

08.01.2016 / Redakcia / 859 čítaní (0)
 
CES 2016: Le­no­vo YOGA 900S - ce­los­ve­to­vo naj­ten­ší kon­ver­ti­bil­ný no­te­book

YOGA 900S je s hmot­nos­ťou 999 g vý­raz­ne ľah­ší ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly, má hrúb­ku len 12,8 mm a no­vú konštruk­ciu z uh­lí­ko­vé­ho vlák­na.

08.01.2016 / Redakcia / 338 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter