Minipočítač ODROID C-2 podporuje 60 Hz 4K videovýstup a stojí len 40 dolárov

Vý­rob­ca Har­dker­nel pred­sta­vil ďal­ší svoj mi­ni­po­čí­tač na vý­vo­jár­skej dos­ke, kto­rý chce kon­ku­ro­vať Ras­pberry Pi 2. OD­ROID C-2 je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom so štyr­mi jad­ra­mi ARM Cor­tex-A53, 2 GB RAM a gi­ga­bi­to­vým eter­ne­tom.

Po­dob­ne ako Ras­pberry Pi je ur­če­ný pre vý­vo­já­rov a nad­šen­cov, iba­že má ove­ľa vý­kon­nej­ší har­dvér ako aký­koľ­vek mo­del Ras­pberry do­te­raz. Prav­da, ko­mu­ni­ta vý­vo­já­rov pre pro­duk­ty Har­dker­ne­la nie je ta­ká po­čet­ná, tak­že dá tro­chu viac prá­ce náj­sť (ale­bo vy­tvo­riť) sof­tvér pre OD­ROID C-2, kto­rý ofi­ciál­ne pod­po­ru­je Ubun­tu 16.04 a An­droid 5.1.

No­vý mo­del po­há­ňa pro­ce­sor Am­lo­gic S905 s gra­fi­kou ARM Ma­li-450 MP3. Má vý­stup HDMI pod­po­ru­jú­ci 60 Hz 4K dis­ple­je. K dis­po­zí­cii je slot na flash pa­mäť eMMC 5.0, šty­ri por­ty USB 2.0 a je­den port USB 2.0 OTG na na­pá­ja­nie, slot na kar­tu mic­roSD a 40 + 7 pi­nov GPIO. Na­pá­ja­nie rie­ši ko­nek­tor DC 5V2A.

odroid-c2_2.jpg

Dos­ka má roz­me­ry 85 × 56 mm a hmot­nosť 40 gra­mov. Spot­re­ba ener­gie sa pod­ľa vý­rob­cu po­hy­bu­je me­dzi 2 W a 5 W.

OD­ROID-C2 do­ra­zí na trh v mar­ci, stáť bu­de 40 do­lá­rov, čo je len o 5 do­lá­rov viac, ako je ce­na Ras­pberry Pi 2.

Zdroj:li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter