Chyba 53 vyradí z používania iPhony opravované v neautorizovaných servisoch

Chy­bo­vé kó­dy a vy­ska­ku­jú­ce ok­ná s va­ro­va­ním už nie sú ta­ké hroz­né ako pred de­siat­ka­mi ro­kov. Vďa­ka vy­hľa­dá­va­niu Goog­lu mož­no náj­sť rie­še­nie na ľu­bo­voľ­nú chy­bu v po­čí­ta­či, smar­tfó­ne či her­nom sys­té­me. To však nep­la­tí pre Error 53, chy­bo­vý kód, s kto­rým sa mô­žu stret­núť pou­ží­va­te­lia iP­ho­nov a pre kto­rý už od ja­ri če­lí App­le kri­ti­ke.

Ide o prob­lém iP­ho­nov op­ra­vo­va­ných v neauto­ri­zo­va­ných servis­och. No­vú vl­nu nes­po­koj­nos­ti od­štar­to­val prí­beh no­vi­ná­ra An­to­nia Ol­mo­sa, uve­rej­ne­ný v den­ní­ku The Guar­dian. Žur­na­lis­to­vi sa roz­bil iP­ho­ne po­čas ma­po­va­nia ute­če­nec­kej krí­zy v Ma­ce­dón­sku, kde nie sú ni­ja­ké ob­cho­dy App­lu. Zve­ril te­da svoj te­le­fón neauto­ri­zo­va­nej op­ra­vov­ni. Te­le­fón fun­go­val v po­ho­de až do nas­le­du­jú­cej ak­tua­li­zá­cie. Po nej sa mu ob­ja­vi­la ob­ra­zov­ka Error 53. Zob­ral te­da te­le­fón do App­le Sto­ru, kde mu za­mes­tnan­ci po­ve­da­li, že sa už ne­dá op­ra­viť a bu­de si mu­sieť kú­piť dru­hý.

Ho­ci nej­de o pr­vý prí­pad toh­to chy­bo­vé­ho hlá­se­nia, po vy­da­ní no­vej ver­zie iOS sa zdá, že je­ho vý­skyt je čo­raz čas­tej­ší. Pod­ľa vy­jad­re­nia App­lu je Error 53 dôs­led­kom bez­peč­nos­tnej kon­tro­ly vy­ko­na­nej po in­šta­lá­cii ak­tua­li­zá­cie, naj­mä kon­tro­ly sní­ma­čov Touch ID. „iOS kon­tro­lu­je, či sen­zor Touch ID v iP­ho­ne či iPa­de správ­ne spo­lup­ra­cu­je s os­tat­ný­mi kom­po­nen­tmi váš­ho za­ria­de­nia," tvr­dí App­le. „Ak iOS náj­de ne­sú­lad, kon­tro­la zly­há a fun­kcia Touch ID je vrá­ta­ne pou­ži­tia App­le Pay za­ká­za­ná. To­to bez­peč­nos­tné opat­re­nie je ne­vyh­nut­né na ochra­nu va­šich za­ria­de­ní a za­brá­ne­nie zneu­ži­tiu fa­loš­né­ho sen­zo­ra Touch ID. Ak zá­kaz­ník na­ra­zí na Error 53, od­po­rú­ča­me mu ob­rá­tiť sa na pod­po­ru App­lu."

Je prav­da, že bez ove­re­né­ho spo­je­nia čí­tač­ky Touch ID s či­pom Se­cu­re En­cla­ve by sys­tém na kon­tro­lu od­tlač­kov bol ná­chyl­ný na množ­stvom úto­kov, sme­ru­jú­cich naj­mä na pla­tob­ný sys­tém App­le Pay. Chy­ba 53 sa však pod­ľa prís­pev­kov v dis­kus­ných fó­rach ob­ja­vu­je aj v prí­pa­doch, kto­ré ne­sú­vi­sia s Touch ID, napr. po vý­me­ne dis­ple­ja. App­le vy­svet­ľu­je, že zly­ha­nie kon­tro­ly mô­že spô­so­biť aj chyb­ná ob­ra­zov­ka. A pou­ží­va­teľ sa po­tom už ni­ja­kým spô­so­bom ne­mô­že dos­tať k svo­jim dá­tam.

Sna­ha App­lu o bez­peč­nosť je­ho pro­duk­tov je po­cho­pi­teľ­ná, aj keď sa mô­že zdať tro­chu preh­na­ná. Mal by to­tiž exis­to­vať spô­sob, ako by ne­zá­vis­lé op­ra­vov­ne moh­li zno­va syn­chro­ni­zo­vať sú­čas­ti. Na­po­kon za­ria­de­nie pri spus­te­ní vy­ža­du­je za­da­nie PIN kó­du, tak­že bu­de rov­na­ko bez­peč­né ako pred vý­me­nou kom­po­nen­tov.

Zdroj:the­ver­ge.com, ifixit.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter