Do práčky Samsung AddWash pridáte ponožky aj po spustení prania

Za­bud­nu­té po­nož­ky na dne ko­ša ale­bo bie­li­zeň, na kto­rú si spo­me­nie­te až po na­lo­že­ní a za­pnu­tí práč­ky, už ne­mu­sí­te prať až v ďal­šej vár­ke. Práč­ky Sam­sung AddWash s pred­ným pl­ne­ním umož­ňu­jú vkla­dať bie­li­zeň aj po­čas pra­cie­ho cyk­lu. Práč­ka je to­tiž vy­ba­ve­ná špe­ciál­ny­mi dvier­ka­mi, kto­ré sú umies­tne­né vo vr­chnej čas­ti hlav­ných dvie­rok. Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Sam­sung v spo­lup­rá­ci s por­tá­lom Že­na-in.cz v prie­be­hu de­cem­bra 2015 na 1705 res­pon­den­toch by tú­to fun­kciu pri svo­jej práč­ke uví­ta­lo viac ako 85 % pou­ží­va­te­ľov. Tak­mer 98 % pou­ží­va­te­ľov sa už nie­ke­dy sta­lo, že za­bud­li vlo­žiť do práč­ky kus bie­liz­ne, kto­rý pô­vod­ne chce­li vy­prať.

Ce­lý pro­ces vkla­da­nia bie­liz­ne v prie­be­hu cyk­lu je veľ­mi jed­no­du­chý. Sta­čí stla­čiť tla­čid­lo Pau­za a nás­led­ne ot­vo­riť dvier­ka, kto­ré sú dos­ta­toč­ne veľ­ké, aby bo­lo mož­né pri­dať aj sve­ter ale­bo nap­rík­lad džín­sy. Vlo­žiť mož­no aj ob­le­če­nie, kto­ré sa mô­že prať len v re­ži­me ruč­né­ho pra­nia, ale­bo pri­dať extra dáv­ku avi­vá­že. Dvier­ka AddWash sú vy­ba­ve­né det­skou pois­tkou, kto­rá za­bra­ňu­je ma­lým de­ťom, aby ich ot­vo­ri­li.

Samsung2.JPG

Práč­ka Sam­sung WW7500 AddWash je vy­ba­ve­ná in­te­li­gen­tný­mi fun­kcia­mi, kto­ré sa da­jú pre­po­jiť tak so smar­tfón­mi so sys­té­mom An­droid, ako aj so za­ria­de­nia­mi s iOS. Pre­po­je­nie práč­ky s te­le­fó­nom po­va­žu­je 55 % res­pon­den­tov za prí­jem­nú no­vin­ku, kto­rá by im umož­ni­la mať neus­tá­ly preh­ľad o ak­tuál­nom prie­be­hu pra­cie­ho cyk­lu bez to­ho, aby ho mu­se­li pria­mo kon­tro­lo­vať. Prak­tic­ká je aj mož­nosť nas­ta­viť si te­le­fón tak, aby pou­ží­va­te­ľov upo­zor­nil tes­ne pred za­čiat­kom no­vé­ho cyk­lu. Mô­žu po­tom nap­rík­lad vlo­žiť jem­nú bie­li­zeň len na cyk­lus plá­ka­nia.

Z pries­ku­mu ta­kis­to vy­ply­nu­lo, že viac ako po­lo­vi­ca res­pon­den­tov by pri svo­jej práč­ke oce­ni­la prog­ram, kto­rý bie­li­zeň dôk­lad­ne vy­pe­rie za krat­ší čas, než je jed­na ho­di­na. Mo­del WW7500 AddWash vy­pe­rie vďa­ka prog­ra­mu Sam­sung Su­per­Speed 5 kg nápl­ne za me­nej ako ho­di­nu, čo z ne­ho ro­bí naj­rý­chlej­ší kom­plet­ný pra­cí cyk­lus na tr­hu. Tech­no­ló­gia SpeedSpray, kto­rá vstre­ku­je vo­du do bub­na za po­mo­ci dýz, po­má­ha rých­lej­šie roz­púš­ťať pra­cí prá­šok a bie­li­zeň je rých­lej­šie čistá. Z dýz po­tom prú­di čistá vo­da, kto­rá bie­li­zeň zba­ví zvyš­ku pra­cie­ho pros­tried­ku, a sú­čas­ne je ih­neď vy­púš­ťa­ná.

Samsung3.JPG

Spot­re­ba ener­gie je pri vý­be­re práč­ky na pr­vom mies­te pre viac ako šty­ri pä­ti­ny účas­tní­kov pries­ku­mu. Práč­ka Addwash dis­po­nu­je tech­no­ló­giou Eco­Bubb­le™, kto­rá vy­tvá­ra z práš­ku, vzdu­chu a vo­dy ak­tív­nu pe­nu, kto­rá pre­ni­ká do tka­nín 40-krát rých­lej­šie než bež­ná zmes práš­ku a vo­dy. Eco­Bubb­le pri­ná­ša šetr­nú sta­ros­tli­vosť o ob­le­če­nie a zá­ro­veň vy­ni­ka­jú­cu čis­tia­cu schop­nosť aj pri pra­ní pri niž­ších tep­lo­tách, čím šet­rí ener­giu. Všet­ky mo­de­ly pa­tria do ener­ge­tic­kej trie­dy A+++.

Práč­ky AddWash sú vy­ba­ve­né aj di­gi­tál­nym in­ver­to­ro­vým mo­to­rom, kto­rý šet­rí ener­giu, mi­ni­ma­li­zu­je hluk a za­is­ťu­je dl­hú ži­vot­nosť spot­re­bi­ča. Sam­sung pos­ky­tu­je na mo­tor 10-roč­nú zá­ru­ku.

Práč­ka AddWash bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ná od mar­ca 2016 v mo­de­lo­vých ra­doch WW7500 za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 914 €, WW6500 za 679 € a WW5500 za 599 €.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter