Nikon predstavil nové špičkové zrkadlovky + video

Mo­del D5 je ur­če­ný pro­fe­sio­ná­lom a nad­šen­com, kto­rí pot­re­bu­jú špič­ko­vú tech­ni­ku bez kom­pro­mi­sov, pre­to­že v mno­hých prí­pa­doch ma­jú iba je­di­nú príl­eži­tosť zís­kať ten správ­ny zá­ber.

Video:


Ni­kon D5

Tá­to pl­no­for­má­to­vá zr­kad­lov­ka dis­po­nu­je sys­té­mom auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia no­vej ge­ne­rá­cie so 153 za­os­tro­va­cí­mi bod­mi a 99 krí­žo­vý­mi sní­mač­mi. Cit­li­vosť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia -4 EV (ISO 100, 20 °C) umož­ňu­je dob­ré fun­go­va­nie aj pri sla­bom os­vet­le­ní. Vďa­ka no­vej jed­not­ke auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia AF ASIC je auto­ma­tic­ké­mu za­os­tro­va­niu vždy vy­hra­de­ný maximál­ny vý­poč­to­vý vý­kon.

Video:


No­vý 20,8-me­ga­pixelo­vý ob­ra­zo­vý sní­mač CMOS for­má­tu FX a 180 000-pixelo­vý sní­mač me­ra­nia RGB pos­ky­tu­jú pres­né roz­poz­na­nie ob­jek­tu a de­tai­ly na sním­kach. Stup­ňo­va­nie od­tie­ňov je bo­hat­šie a pres­nej­šie a no­vý sys­tém spra­co­va­nia ob­ra­zu EXPEED 5 za­ru­ču­je, že kva­li­ta sní­mok bu­de vy­so­ká v štan­dar­dnom roz­sa­hu cit­li­vos­ti ISO.

D5_Front.jpg

Mô­že­te sní­mať frek­ven­ciou až 12 sní­mok za se­kun­du so sle­do­va­ním auto­ma­tic­kej expo­zí­cie a s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním so sle­do­va­ním ob­jek­tu, prí­pad­ne sní­mať frek­ven­ciou až 14 sní­mok za se­kun­du s pred­klo­pe­ním zr­kad­la. Auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie so sle­do­va­ním ob­jek­tu a vi­di­teľ­nosť v hľa­dá­či­ku sú pri sní­ma­ní rých­lej nep­red­ví­da­teľ­nej ak­cie vý­raz­ne lep­šie. Vy­so­ko­vý­kon­ná vy­rov­ná­va­cia pa­mäť umož­ňu­je za­zna­me­nať 200 sní­mok vo for­má­te NEF (RAW) ale­bo veľ­kých sní­mok vo for­má­te JPEG v jed­nej veľ­mi rých­lej sé­rii. Sta­čí to na pok­ry­tie ce­lé­ho fi­ná­le v šprin­te na 100 m bez to­ho, aby ste zlo­ži­li prst z tla­čid­la spúš­te. Cit­li­vosť pok­rý­va scé­ny od jas­né­ho sl­neč­né­ho svet­la až po as­tro­no­mic­ký súm­rak. Cit­li­vosť mô­že­te po­su­núť pod­ľa pot­re­by až za hra­ni­cu bež­ných mož­nos­tí v roz­sa­hu ISO 100 až 102 400, roz­ší­ri­teľ­nom až na ek­vi­va­lent hod­no­ty ISO 3 280 000 pri nas­ta­ve­ní Hi 5.

D5_back.jpg

Zr­kad­lov­ka umož­ňu­je sní­mať vi­deo­sek­ven­cie s vy­so­kým roz­lí­še­ním 4K/UHD (3840 × 2160 pixelov), frek­ven­ciou 30p/25p/24p a na­tív­nym ore­za­ním pixelov v po­me­re 1 : 1. Vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním full HD (1080p) mô­že­te sní­mať frek­ven­cia­mi až 50p/60p vo via­ce­rých for­má­toch. Rých­lej­ší pre­nos úda­jov je mož­ný vďa­ka dvom no­vým slo­tom na kar­ty XQD, no­vé­mu por­tu USB 3.0 a až 4-ná­sob­ne rých­lej­šie­mu bez­drô­to­vé­mu pri­po­je­niu.

Ni­kon D500

Zr­kad­lov­ka má sní­mač for­má­tu FX. Jej di­zajn a er­go­nó­mia je reak­ciou na me­nia­ci sa vi­zuál­ny vkus spot­re­bi­te­ľov a so­fis­ti­ko­va­nej­šie pot­re­by nad­šen­cov. No­vý mo­del rie­ši aj neus­tá­le ras­tú­cu pot­re­bu nep­retr­ži­té­ho pre­po­je­nia me­dzi fo­toa­pa­rát­mi a iný­mi osob­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Pre­to dis­po­nu­je tech­no­ló­giou Snap­Brid­ge.

D500_front.jpg

Fo­toa­pa­rát D500 je vy­ni­ka­jú­ci pri sle­do­va­ní po­hy­bu, pre­to­že ob­sa­hu­je rov­na­ký 153-bo­do­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia no­vej ge­ne­rá­cie ako fo­toa­pa­rát D5. Pres­né za­me­ra­nie ob­jek­tu aj po­čas rých­le­ho sé­rio­vé­ho sní­ma­nia frek­ven­ciou prib­liž­ne 10 sní­mok za se­kun­du za­ru­ču­je dob­ré sním­ky aj zo špor­to­vých či iných dy­na­mic­kých scén. Maximál­ne pod­po­ro­va­né roz­lí­še­nie vi­deo­sek­ven­cí je 4K UHD. To­to roz­lí­še­nie pod­po­ru­je aj no­vý sys­tém spra­co­va­nia ob­ra­zu EXPEED 5. D500 má aj ši­ro­ký roz­sah cit­li­vos­ti ISO od hod­no­ty ISO 100 až po ISO 51 200, roz­ší­ri­teľ­ný na hod­no­tu Hi 5 (ek­vi­va­lent cit­li­vos­ti ISO 1 640 000). Vďa­ka to­mu fo­toa­pa­rát do­sa­hu­je vý­bor­né vý­sled­ky v ši­ro­kej šká­le sve­tel­ných pod­mie­nok.

D500 je pr­vý v ra­de fo­toa­pa­rá­tov Ni­kon, kto­ré in­teg­ru­jú nep­retr­ži­té bez­drô­to­vé pri­po­je­nie s in­te­li­gen­tný­mi za­ria­de­nia­mi pros­tred­níc­tvom níz­koe­ner­ge­tic­ké­ho pri­po­je­nia blue­tooth. To umož­ňu­je nep­retr­ži­tý a okam­ži­tý pre­nos sní­mok z fo­toa­pa­rá­tu do in­te­li­gen­tné­ho za­ria­de­nia po­čas za­chy­tá­va­nia v reál­nom ča­se, čím tran­sfor­mu­je fo­tog­ra­fo­va­nie do so­ciál­ne­ho pri­po­je­né­ho zá­žit­ku. De­je sa to auto­ma­tic­ky bez nut­nos­ti ak­ti­vo­vať pre­nos sní­mok vo fo­toa­pa­rá­te a zá­ro­veň sa udr­žia­va spot­re­ba ener­gie na níz­kej úrov­ni na oboch za­ria­de­niach pre pou­ží­va­te­ľov na ces­tách. Mo­ni­tor s do­ty­ko­vým pa­ne­lom fo­toa­pa­rá­tu D500 umož­ňu­je pou­ží­vať rôz­ne fun­kcie vrá­ta­ne okam­ži­té­ho pre­pí­na­nia sní­mok po­mo­cou pa­ne­la na po­sú­va­nie zá­be­rov a za­dá­va­nia textu.

D500_back.jpg

Zhr­nie­me naj­dô­le­ži­tej­šie tech­nic­ké pa­ra­met­re:

  • 153-bo­do­vé auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie s 99 krí­žo­vý­mi sní­mač­mi. Mož­nosť auto­ma­tic­ky za­os­tro­vať je po­su­nu­tá na­dol až do -4 EV po­mo­cou stre­do­vé­ho bo­du a -3 EV po­mo­cou všet­kých os­tat­ných bo­dov. No­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia a 180 000-pixelo­vý sní­mač RGB tiež pris­pie­va­jú k do­sa­ho­va­niu vý­ni­moč­né­ho vý­ko­nu auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia pri rôz­nych mo­tí­voch.
  • Rých­le sé­rio­vé sní­ma­nie frek­ven­ciou prib­liž­ne 10 sní­mok za se­kun­du až do 200 zá­be­rov (14-bi­to­vý ne­kom­pri­mo­va­ný for­mát RAW).
  • Flexibi­li­tu fo­toa­pa­rá­tu zvy­šu­je aj ob­jek­tív v súp­ra­ve, AF-S DX NIK­KOR 16 - 80 mm f/2,8 - 4E ED VR, naj­ľah­ší nor­mál­ny ob­jek­tív s 5-ná­sob­ným zoo­mom na sve­te, kto­rý má hmot­nosť prib­liž­ne iba 1340 g.

Fo­toa­pa­rát D500 do­ká­že za­zna­me­ná­vať vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 4K UHD (3840 × 2160)/30p/25p/24p, ako aj vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 1080/60p po do­bu až 29 min a 59 s. K dis­po­zí­cii je si­mul­tán­ny vý­stup pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia HDMI. Ta­kis­to mož­no ge­ne­ro­vať ča­soz­ber­né vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 4K UHD pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. V re­ži­me full HD ale­bo HD fun­kcia elek­tro­nic­kej sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu fo­toa­pa­rá­tu D500 zni­žu­je účin­ky chve­nia fo­toa­pa­rá­tu vo vo­do­rov­nom, zvis­lom a ro­tač­nom sme­re po­čas za­zna­me­ná­va­nia vi­deo­sek­ven­cie z ru­ky, za­tiaľ čo fun­kcia Ac­ti­ve D-Lig­hting za­cho­vá de­tai­ly v jas­ných a tma­vých čas­tiach, aby ste moh­li za­chy­tiť vi­deo s pri­ro­dze­ným ja­som.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter