ASUS uvádza na slovenský trh nové smartfóny ZenFone. Poznáme výbavu a ceny

Spo­loč­nosť ASUS ozná­mi­la dos­tup­nosť no­vých smar­tfó­nov Zen­Fo­ne na slo­ven­skom tr­hu. Zen­Fo­ne Zoom je naj­ten­ší fo­to­te­le­fón s troj­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom na sve­te. Zen­Fo­ne La­ser je 5-pal­co­vý smar­tfón s at­rak­tív­nou ce­nov­kou a tak­mer okam­ži­tým za­os­tro­va­ním pri fo­te­ní po­mo­cou la­se­ra. Zen­Fo­ne Max vy­ni­ká naj­mä ob­rov­skou 5000 mAh ba­té­riou a zlep­še­ný mo­del Zen­Fo­ne 2 má v špe­ciál­nej edí­cii De­luxe vý­kon­nej­ší pro­ce­sor a až 256 GB úlo­žis­ko.

ASUS Zen­Fo­ne 2 La­ser (ZE500KL)

Zen­Fo­ne 2 La­ser má 5-pal­co­vý dis­plej s HD roz­lí­še­ním a ochran­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 4, štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 415 a 2 GB ope­rač­nú pa­mäť. Úlo­žis­ko vo veľ­kos­ti 16 GB je roz­ší­ri­teľ­né po­mo­cou kar­ty mic­roSD o ďal­ších 128 GB. Smar­tfón umož­ňu­je sú­bež­ne vy­uží­vať dve kar­ty mic­ro SIM.

ZenFone_Laser_ZE500KL_1.jpg

Zen­Fo­ne 2 La­ser je vy­ba­ve­ný 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tom s tech­no­ló­giou Pixel­Mas­ter a sve­tel­nos­ťou f/2,0, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať sním­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní prak­tic­ky ih­neď po stla­če­ní spúš­te. Úpl­ne no­vá fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia po­mo­cou la­se­ra zni­žu­je roz­ma­za­nie a zlep­šu­je sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu v prie­be­hu iba 0,03 se­kun­dy. Poz­ná­va­cím zna­me­ním smar­tfó­nu sú aty­pic­ky umies­tne­né ov­lá­da­cie tla­čid­lá a no­vé vy­ho­to­ve­nie Er­go­no­mic Arc. Zen­Fo­ne 2 La­ser je dos­tup­ný v zla­tej, čer­ve­nej a čier­nej far­be za 199 EUR.

ASUS Zen­Fo­ne Zoom (ZX551ML)

Mo­del Zen­Fo­ne Zoom je naj­ten­ší smar­tfón na sve­te, kto­rý je vy­ba­ve­ný 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tom a troj­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. Má jed­no­lia­tu ko­vo­vú konštruk­ciu, 5,5-pal­co­vý dis­plej s full HD roz­lí­še­ním a vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3580 s tak­tom 2,3 GHz. Ten­to fo­to­te­le­fón dis­po­nu­je za­dným fo­toa­pa­rá­tom s 10-pr­vko­vý­mi šo­šov­ka­mi a až dva­nás­ťná­sob­ným di­gi­tál­nym zoo­mom. Zen­Fo­ne Zoom má ta­kis­to op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu (OIS), sen­zor Pa­na­so­nic Smar­tSFI a la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie. Ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia oce­nia ma­nuál­ny re­žim fo­toa­pa­rá­tu s nas­ta­ve­nia­mi expo­zí­cie na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni. Zen­Fo­ne Zoom dis­po­nu­je veľ­kou 3000 mAh ba­té­riou, má 64 GB úlo­žis­ko a 4 GB ope­rač­nú pa­mäť.

ZenFone_Zoom_ZX551ML_Black_25.jpg

ASUS Zen­Fo­ne Zoom sa dos­ta­ne do pre­da­ja kon­com feb­ruára. Od­po­rú­ča­ná ce­na s DPH je 549 EUR.

ASUS Zen­Fo­ne Max (ZC500KL)

Zen­Fo­ne Max je smar­tfón pre naj­väč­ších „žrú­tov" ener­gie. Ob­sa­hu­je 5000 mAh ba­té­riu, kto­rá do­ká­že fun­go­vať aj ako power­bank pre os­tat­né mo­bil­né za­ria­de­nia.

Zen­Fo­ne Max je vy­ba­ve­ný 5-pal­co­vým dis­ple­jom s HD roz­lí­še­ním a ochran­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 4, štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 415 a 2 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou. Úlo­žis­ko s veľ­kos­ťou 16 GB je roz­ší­ri­teľ­né po­mo­cou kar­ty mic­roSD. Pou­ží­va­te­lia mô­žu sú­bež­ne vy­uží­vať dve kar­ty mic­ro SIM a k dis­po­zí­cii ma­jú aj ďal­šie fun­kcie os­tat­ných mo­de­lov Zen­Fo­ne - 13 Mpx fo­toa­pa­rát s tech­no­ló­giou Pixel­Mas­ter a sve­tel­nos­ťou f/2,0, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať sním­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní prak­tic­ky ih­neď po stla­če­ní spúš­te. Úpl­ne no­vá fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia po­mo­cou la­se­ra zni­žu­je roz­ma­za­nie a zlep­šu­je sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu v prie­be­hu iba 0,03 se­kun­dy.

ZenFone_Max_ZC500KL_3.jpg

ASUS Zen­Fo­ne Max sa dos­ta­ne do pre­da­ja kon­com ja­nuá­ra v čier­nej a bie­lej far­be. Od­po­rú­ča­ná ce­na s DPH je 219 EUR.

ASUS Zen­Fo­ne 2 De­luxe (ZE551ML)

ASUS Zen­Fo­ne 2 je vlaj­ko­vá loď smar­tfó­nov no­vej ge­ne­rá­cie ro­di­ny Zen­Fo­ne. Po­nú­ka 5,5-pal­co­vý full HD dis­plej IPS a 13 Mpx/5 Mpx fo­toa­pa­rá­ty Pixel­Mas­ter. Vďa­ka tech­no­ló­gii rých­le­ho na­bí­ja­nia pat­rí me­dzi smar­tfó­ny, kto­ré sa do­ká­žu naj­rý­chlej­šie na­biť z práz­dnej ba­té­rie. Na 60 % ka­pa­ci­ty ho na­bi­je­te už za 39 mi­nút.

ZenFone2_Deluxe_ZE551ML_1.jpg

Zen­Fo­ne 2 je v no­vej špe­ciál­nej edí­cii De­luxe vy­ba­ve­ný vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3590 s tak­tom až 2,5 GHz a 256 GB úlo­žis­kom, kto­ré už ne­mož­no ďa­lej roz­ší­riť. Zen­Fo­ne 2 De­luxe ta­kis­to vy­ni­ká dvo­ma kryt­mi, kto­ré sú v ba­le­ní. Je­den je vy­ro­be­ný z uh­lí­ko­vých vlá­kien, dru­hý má uni­kát­ny mno­hou­hol­ní­ko­vý di­zajn.

ASUS Zen­Fo­ne 2 De­luxe bu­de na Slo­ven­sku dos­tup­ný za­čiat­kom feb­ruára vo veľ­mi li­mi­to­va­nom množ­stve. Od­po­rú­ča­ná ce­na je 519 EUR s DPH.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter