Displej pre nevidiacich dokáže vykresľovať Braillovo písmo

Ne­vi­dia­ci ľu­dia ma­jú sťa­že­ný prís­tup k ma­te­riá­lom ur­če­ným na čí­ta­nie. Pri pou­ží­va­ní tab­le­tov a po­čí­ta­čov im mô­že po­môcť sof­tvér ty­pu text-to-speech. Ved­ci však chys­ta­jú za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né spros­tred­ko­vať rov­na­ký druh vi­zuál­nej in­for­má­cie ako Braillo­vo pís­mo.

Klá­ves­ni­ce s Braillo­vým pís­mom sú už sí­ce k dis­po­zí­cii, sú však roz­mer­né a dra­hé. Ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty te­raz pra­cu­jú na dis­plej, kto­rý by do­ká­zať vy­kres­liť Braillo­vo pís­mo. Na roz­diel od sú­čas­ných dis­ple­jov, kto­ré pou­ží­va­jú vy­stu­pu­jú­ce plas­to­vé ko­lí­ky na vy­tvo­re­nie vzo­rov Braillov­ho pís­ma, no­vý prís­troj vy­uží­va bub­li­ny vy­pl­ne­né vzdu­chom ale­bo kva­pa­li­nou. Tá­to tech­ni­ka pot­re­bu­je men­ší pries­tor, tak­že dis­ple­je mô­žu mať veľ­kosť tab­le­tu, a tak sú nao­zaj mo­bil­né. Na­vy­še mô­žu zob­ra­zo­vať zlo­ži­tej­šie in­for­má­cie ako tra­dič­né za­ria­de­nia. Na tých ma­jú ne­vi­dia­ci prís­tup len k je­di­né­mu riad­ku textu a do jed­né­ho riad­ka sa ve­ľa nez­mes­tí. No­vé za­ria­de­nie bu­de vhod­né aj na zob­ra­zo­va­nie gra­fov, ta­bu­liek či akých­koľ­vek pries­to­ro­vých in­for­má­cií. Vý­hod­ná by ma­la byť aj ce­na, kto­rá by ne­ma­la pre­siah­nuť 700 li­bier (asi 930 eur).

Video:


Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter