HP predstaví na tohtoročnom MWC smartfón s mobilným Windows 10

Ne­veľ­ký rad high-end za­ria­de­ní vy­ba­ve­ných mo­bil­nou ver­ziou Win­dows 10 sa zrej­me už čos­ko­ro roz­ší­ri o ďal­ší pro­dukt. Bu­de ním smar­tfón s ozna­če­ním Fal­con od spo­loč­nos­ti HP, kto­rý by mal byť pod­ľa všet­ké­ho pred­sta­ve­ný ve­rej­nos­ti vo feb­ruári v rám­ci veľtr­hu MWC v Bar­ce­lo­ne.

No­vin­ka, špe­ci­fi­ká­cia­mi po­dob­ná Lu­mii 950 vo ver­zii XL od Mic­ro­sof­tu, po­núk­ne pou­ží­va­te­ľom sluš­nú har­dvé­ro­vú vý­ba­vu. Za­ria­de­nie sa bu­de vy­zna­čo­vať 5,8-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 px, 3 GB pa­mä­ťou RAM, 32 ale­bo 64 GB úlo­žis­kom, 20 Mpx hlav­ným a 12 Mpx pred­ným fo­toa­pa­rá­tom. Pro­ce­so­rom by mo­hol byť neo­fi­ciál­ne Qual­comm Snap­dra­gon 820. Ope­rač­ným sys­té­mom bu­de Win­dows 10 vrá­ta­ne pod­po­ry fun­kcie Con­ti­nuum.

Na de­tail­nej­šie in­for­má­cie si však bu­de­me mu­sieť eš­te poč­kať.

HP_Falcon.jpg

Zdroj: drwin­dows.de


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter