Microsoft a Rambus spájajú sily pri vývoji kvantových počítačov

Vý­skum­ní­ci Mic­ro­sof­tu uzav­re­li par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Ram­bus s cie­ľom spo­jiť svo­je zdro­je a od­bor­né zna­los­ti na vy­hod­no­te­nie bu­dú­cich po­žia­da­viek kvan­to­vých po­čí­ta­čov na pa­mäť.

Tie­to dve tech­no­lo­gic­ké fir­my chcú zis­tiť, aký typ po­čí­ta­čo­vej ar­chi­tek­tú­ry by pri­nie­sol naj­väč­šie zlep­še­nie pa­mä­ťo­vých schop­nos­tí a cel­ko­vé­ho vý­ko­nu sys­té­mu.

Mic­ro­soft sa v sú­čas­nos­ti za­obe­rá návr­hom ar­chi­tek­tú­ry a ap­li­ká­cií, kto­ré by no­vý druh po­čí­ta­ča pou­ží­val. No je nep­rav­de­po­dob­né, že pou­ží­va­te­lia by moh­li dos­tať kvan­to­vý po­čí­tač k dis­po­zí­cii v doh­ľad­nom ča­se.

Kvan­to­vé po­čí­ta­če vy­uží­va­jú kvan­to­vé čas­ti­ce, zvy­čaj­ne elek­tró­ny, na spra­cú­va­nie ob­rov­ské­ho množ­stva vý­poč­tov sú­čas­ne vďa­ka fy­zi­kál­ne­mu ja­vu zná­me­mu ako kvan­to­vá su­per­po­zí­cia. To zna­me­ná, že mô­žu do­siah­nuť ove­ľa vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon ako di­gi­tál­ne po­čí­ta­če. No vy­tvo­re­nie fun­kčné­ho kvan­to­vé­ho po­čí­ta­ča je pre ved­cov veľ­ká vý­zva.

Goog­le spo­lu s NA­SA a spo­loč­nos­ťou D-Wave pra­cu­je na vy­tvo­re­ní vlas­tné­ho kvan­to­vé­ho po­čí­ta­ča. Ne­ču­do, že Mic­ro­soft chce tiež vstú­piť do toh­to pries­to­ru. Spo­loč­nosť, kto­rá bu­de schop­ná vy­tvo­riť pr­vý ko­mer­čne dos­tup­ný kvan­to­vý po­čí­tač, by moh­la ov­lád­nuť trh s po­čí­tač­mi vzhľa­dom na rých­losť a vý­kon, kto­ré tech­no­ló­gia po­nú­ka.

Zdroj: be­ta­news.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter