CES 2016: Nikon D500, vlajková loď v triede APS-C

D500 po­núk­ne 20,9Mpx sní­mač, sek­ven­čné sní­ma­nie s rých­los­ťou 10 fps aj 4K vi­deo­sek­ven­cie. Čip APS-C má roz­me­ry 23,5 × 15,7 mm a roz­lí­še­nie 21,51 Mpx, z čo­ho sa efek­tív­ne vy­uží­va 20,9 Mpx. Roz­lí­še­nie sní­mok mô­že byť 5568 × 3712 pixelov a mož­no ich uk­la­dať vo for­má­te JPEG, TIFF i RAW. RAW mô­žu byť 12-bi­to­vé ale­bo 14-bi­to­vé, mož­no ich uk­la­dať bez kom­pre­sie, ako kom­pri­mo­va­né aj s bez­stra­to­vou kom­pre­siou.

Na me­ra­nie expo­zí­cie je vy­uži­tý sní­mač RGB so 180 ti­síc­mi bo­dov, schop­ný pra­co­vať od -3 EV do +20 EV. Cit­li­vos­ti mô­žu byť od ISO 100 do ISO 51200, v re­ži­me roz­ší­re­nia sa dá dos­tať na ISO 50 sme­rom na­dol a ISO 1 640000 sme­rom na­hor. Sa­moz­rej­mý je expo­zič­ný brac­ke­ting ale­bo brac­ke­ting vy­vá­že­nia bie­lej a Ac­ti­ve D-Lig­hting. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom EXPEED 5 a pod­po­ru­je sek­ven­čné sní­ma­nie s rých­los­ťou až 10 fps (max. 200 sní­mok vo for­má­te RAW so 14-bi­to­vou hĺbkou). Na os­tre­nie pou­ží­va Ni­kon AF sys­tém Mul­ti-CAM 20K so 153 os­tria­ci­mi bod­mi, z čo­ho je 99 bo­dov krí­žo­vých a 15 z nich pod­po­ru­je aj sve­tel­nosť F8. Ni­kon sľu­bu­je exce­len­tné os­tre­nie aj vo veľ­mi zlých pod­mien­kach, čo­mu zod­po­ve­dá schop­nosť os­triť už od -4 EV.

Ni­kon D500 sa dá pou­žiť aj ako veľ­mi kva­lit­ná vi­deo­ka­me­ra, po­nú­ka zá­znam 4K vi­dea, čo je v trie­de zr­kad­lo­viek APS-C uni­kát. Roz­lí­še­nie 3840 × 2160 pixelov mož­no na­tá­čať so sním­ko­vou frek­ven­ciou 30p, 25p aj 24p, full HD vi­deo s roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov po­tom pri 60p, 50p, 30p, 25p a 24p. Vi­deo sa uk­la­dá do sú­bo­rov MOV vo for­má­te H.264/MPEG-4 AVC. K dis­po­zí­cii je inter­ný ste­reo­fón­ny mik­ro­fón, mô­že­te však pri­po­jiť aj exter­ný.Fo­toa­pa­rát dis­po­nu­je aj bez­drô­to­vým Wi-Fi aj blue­tooth s tech­no­ló­giou NFC (pod­po­ra Snap­Brid­ge). Veľ­mi za­ují­ma­vý je aj dis­plej. Ten má uh­lo­prieč­ku 3,2"a re­kor­dné roz­lí­še­nie 2,359 mi­lió­na bo­dov (1024 × 768 RGB pixelov). Tým pre­ko­ná­va aj do­te­raj­šie­ho re­kor­dma­na Ca­non Power­Shot G3 X. Dis­plej je vý­klop­ný a na­vy­še aj do­ty­ko­vý. Fo­toa­pa­rát po­te­ší rých­lym roz­hra­ním USB 3.0 a ko­nek­to­rom HDMI ty­pu C.

Na tr­hu má byť dos­tup­ný v mar­ci 2016 za od­po­rú­ča­nú ce­nu 2349 EUR.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter