CES 2016: Nikon predstavil akčnú kameru KeyMission 360, schopnú zaznamenávať 360° video v rozlíšení Ultra HD 4K

Ka­me­ra Key­Mis­sion 360 je vy­ba­ve­ná dvo­ji­cou ob­ra­zo­vých sen­zo­rov a ob­jek­tí­vov umies­tne­ných na dvoch proti­ľah­lých stra­nách, kaž­dý so zá­be­rom 180°, kto­ré po­tom sof­tvér ka­me­ry spá­ja do jed­né­ho 360° ob­ra­zu. Ka­me­ra je sa­ma ose­be vo­do­tes­ná do hĺbky 30 m, je aj pra­cho­tes­ná a od­ol­ná pro­ti pá­du, ot­ra­som aj níz­kym tep­lo­tám. Je vy­ba­ve­ná aj elek­tro­nic­kým pot­la­če­ním vib­rá­cií.

Ka­me­ra dis­po­nu­je aj pod­po­rou pre no­vú ap­li­ká­ciu Ni­kon Snap Brid­ge via Blue­tooth, kto­rá umož­ňu­je ov­lá­da­nie aj auto­ma­tic­ký pre­nos fo­tog­ra­fií do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia bez pot­re­by opä­tov­nej kon­fi­gu­rá­cie. Ka­me­ra Key­Mis­sion 360 má byť dos­tup­ná na jar toh­to ro­ka vrá­ta­ne bo­ha­té­ho prís­lu­šen­stva.

Ni­kon pred­sta­vil aj ap­li­ká­ciu Snap Brid­ge via Blue­tooth pre mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom aj iOS. Ap­li­ká­cia slú­ži na ov­lá­da­nie a zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií s mo­bil­ným za­ria­de­ním cez blue­tooth pri za­cho­va­ní veľ­mi níz­kej spot­re­by oboch za­ria­de­ní. Nah­rá­va­nie do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia sa mô­že vy­ko­ná­vať auto­ma­tic­ky po expo­no­va­ní sním­ky bez zá­sa­hu ob­slu­hy. Po­čas nah­rá­va­nia zos­tá­va za­cho­va­ná mož­nosť pri­po­je­nia k inter­ne­tu cez Wi-Fi. Ap­li­ká­cia bu­de dos­tup­ná na stiah­nu­tie cez Goog­le Play aj Ap­pSto­re.

KeyMission360_front_right_2.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter