CES 2016: Nikon predstavil digitálnu jednookú zrkadlovku D5 formátu FX

No­vin­ka pri­ná­ša za­os­tro­va­cí sys­tém no­vej ge­ne­rá­cie so 153 bod­mi a 99 krí­žo­vý­mi sní­mač­mi. Cit­li­vosť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia až -4 EV (ISO 100, 20 °C) umož­ňu­je vy­ni­ka­jú­ci vý­kon pri sla­bom os­vet­le­ní. Ob­jek­ty na ok­ra­joch mož­no zis­tiť jed­no­du­cho a sní­ma­nie vo zvis­lej po­lo­he sa vý­raz­ne zlep­ši­lo vďa­ka im­ple­men­tá­cii krí­žo­vých sní­ma­čov oko­lo ok­ra­ja za­os­tro­va­cie­ho po­ľa. Vďa­ka no­vej jed­not­ke auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia AF ASIC je auto­ma­tic­ké­mu za­os­tro­va­niu vždy vy­hra­de­ný maximál­ny vý­poč­to­vý vý­kon.

Cel­kom no­vý 20,8-me­ga­pixelo­vý ob­ra­zo­vý sní­mač CMOS for­má­tu FX a 180 000-pixelo­vý sní­mač me­ra­nia RGB pos­ky­tu­jú pres­né roz­poz­na­nie ob­jek­tu a de­tai­ly na sním­kach. Stup­ňo­va­nie od­tie­ňov je bo­hat­šie a pres­nej­šie a no­vý sys­tém spra­co­va­nia ob­ra­zu EXPEED 5 za­ru­ču­je vy­so­kú kva­li­tu sní­mok na­prieč štan­dar­dným roz­sa­hom cit­li­vos­ti ISO. Prís­troj umož­ňu­je sní­mať frek­ven­ciou až 12 sní­mok za se­kun­du so sle­do­va­ním auto­ma­tic­kej expo­zí­cie a s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním so sle­do­va­ním ob­jek­tu ale­bo až 14 sní­mok za se­kun­du s pred­klo­pe­ním zr­kad­la. Prís­troj pri­chá­dza aj s vy­so­ko­vý­kon­nou vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou, umož­ňu­jú­cou za­zna­me­nať až 200 sní­mok vo for­má­te NEF (RAW) ale­bo veľ­kých sní­mok vo for­má­te JPEG v jed­nej veľ­mi rých­lej sé­rii.

Je­di­neč­ný je roz­sah cit­li­vos­ti ISO 100 až 102 400, roz­ší­ri­teľ­nej až na ek­vi­va­lent hod­no­ty ISO 3 280 000 pri nas­ta­ve­ní Hi 5. Ni­kon D5 umož­ňu­je aj sní­mať vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 4K (3840 × 2160 pixelov), frek­ven­ciou 30p/25p/24p a s roz­lí­še­ním full HD (1080p) 50p/60p vo via­ce­rých for­má­toch. Zá­pis a pre­nos úda­jov je pri no­vin­ke pod­stat­ne rých­lej­ší vďa­ka dvom no­vým slo­tom na kar­ty XQD a no­vé­mu por­tu USB 3.0.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter