CES 2016: Panasonic predstavil prehrávač nového 4K formátu Ultra HD Blu-ray

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vi­la Ultra HD Blu-ray preh­rá­vač DMP-UB900. No­vá ge­ne­rá­cia vi­deo­dis­kov Ultra HD Blu-ray pri­ná­ša toľ­ko oča­ká­va­nú pod­po­ru ultra­vy­so­ké­ho roz­lí­še­nie 4K, ob­raz s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom (HDR) a roz­ší­re­ným fa­reb­ným roz­sa­hom (ga­mu­tom) pod­ľa nor­my BT.2020.

Preh­rá­vač UB 900 je vy­ba­ve­ný ob­ra­zo­vým pro­ce­so­rom 4K High-Pre­ci­sionChro­ma s vy­spe­lou tech­no­ló­giou spra­co­va­nia ob­ra­zu. Vý­kon­ný ob­ra­zo­vý pro­ce­sor do­ká­že bez prob­lé­mov spra­co­vať obrie množ­stvo dát na Ultra HD blu-ray dis­ku, čo aj v do­má­cich pod­mien­kach zna­me­ná špič­ko­vý ob­raz v po­do­be, akú si pred­sta­vo­va­li pro­fe­sio­nál­ni fil­má­ri. Vý­znam­né­ho zlep­še­nia sa doč­ka­la aj kva­li­ta zvu­ku. Prís­troj pod­po­ru­je aj mo­der­né audio­for­má­ty s vy­so­kým roz­lí­še­ním, nap­rík­lad DSD ale­bo ALAC.

Op­tic­ké dis­ky štan­dar­du Ultra HD Blu-ray sú pr­vé fy­zic­ké mé­dium ur­če­né na dis­tri­bú­ciu Ultra HD vi­dea. Bu­dú vy­uží­vať hlav­ne kom­pre­siu HEVC (High Ef­fe­cien­cy Vi­deo Co­ding) pre HD aj Ultra HD roz­lí­še­nia s maximál­nym dá­to­vým to­kom 100 Mbit/s. Pod­po­ro­va­né sú aj no­vé pries­to­ro­vé audio­for­má­ty DTS: X, Dol­by At­mos, a Auro-3D. No­vý typ mé­dií pri­chá­dza s ka­pa­ci­tou 66 GB v dvojvrstvo­vej a 100 GB v trojvrstvo­vej ver­zii.

O špič­ko­vý realis­tic­ký ob­raz s uni­kát­nou pries­to­ro­vou hĺbkou a ži­vý­mi far­ba­mi sa sta­rá ok­rem iné­ho ori­gi­nál­ny sys­tém inter­po­lá­cie de­kó­do­va­né­ho sig­ná­lu 4K (4:2:0) z dis­ku Ultra HD Blu-ray na pl­no­hod­not­né roz­lí­še­nie 4K so vzor­ko­va­ním až 4:4:4. Do vý­ba­vy pat­rí aj inter­po­lač­ná tech­no­ló­gia 4K Di­rect Chro­ma Up­sca­ling na pre­vod bež­né­ho ob­ra­zu v roz­lí­še­ní full HD do 4K.

Preh­rá­vač zís­kal cer­ti­fi­kát THX, čo je zá­ru­ka ply­nu­lých fa­reb­ných pre­cho­dov a bo­ha­tej kres­by de­tai­lov. Cer­ti­fi­kát sa vzťa­hu­je aj na pries­to­ro­vý zvuk. Na maximál­nu kva­li­tu je pou­ži­tá dvo­ji­ca vý­stu­pov HDMI, z kto­rých je­den mô­že byť vy­uži­tý iba na zvuk na za­brá­ne­nie prí­pad­né­ho ru­še­nia. Ok­rem to­ho je k dis­po­zí­cii aj de­kó­do­va­ný ana­ló­go­vý vý­stup 7.1 osa­de­ný poz­lá­te­ný­mi ko­nek­tor­mi na pria­me pri­po­je­nie zo­sil­ňo­va­čov do­má­ce­ho ki­na.

Preh­rá­vač do­ká­že ver­ne na­po­dob­niť cha­rak­te­ris­tic­ký prí­jem­ný gu­ľa­tý zvuk elek­trón­ko­vých zo­sil­ňo­va­čov. Mô­že­te vo­liť me­dzi šies­ti­mi zvu­ko­vý­mi efek­tmi so sam­plin­gom 96 kHz/192 kHz v mi­mo­riad­ne vy­so­kej kva­li­te.

Preh­rá­vač pod­po­ru­je aj sie­ťo­vé preh­rá­va­nie v úlo­he mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra vrá­ta­ne cer­ti­fi­ká­cie DL­NA.

Preh­rá­vač Ultra HD Blu-ray pred­sta­vil Sam­sung na mi­nu­lo­roč­nom veľtr­hu IFA s prís­ľu­bom je­ho dos­tup­nos­ti v mar­ci 2016. Pa­na­so­nic kon­com ro­ka 2015 uvie­dol pr­vý preh­rá­vač toh­to for­má­tu do pre­da­ja, ale iba na ja­pon­skom tr­hu a aj tam iba v li­mi­to­va­nej edí­cii za ce­nu v pre­poč­te 3300 eur. Ne­chá­me sa prek­va­piť... :-)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter