CES 2016: Vďaka „ušku“ sa budú smartfóny lepšie držať v ruke

Smar­tfó­ny sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Ucho­vá­va­me v nich in­for­má­cie a po­má­ha­jú nám zos­tať v spo­je­ní s oko­li­tým sve­tom. Prob­lém je v tom, že sa neus­tá­le vy­ví­ja­jú, sú čo­raz väč­šie a ten­šie a ob­čas nám spô­so­bu­je ťaž­kos­ti dr­žať ich v ru­ke. A prá­ve tu by chce­la po­môcť spo­loč­nosť Lo­ve­Hand­le.

Na CES 2016 pred­sta­vi­la ši­kov­ný úchyt s jed­no­du­chým náz­vom Smar­tpho­ne Grip. Je­ho cie­ľom je pre­me­niť iP­ho­ny a an­droi­do­vé smar­tfó­ny na sku­toč­né no­si­teľ­né za­ria­de­nia. Ide o nad­sta­vec s vy­ve­de­ným pop­ru­hom z tka­ni­ny, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te te­le­fón dr­žať aj jed­ným pr­stom, keď má­te pl­né ru­ky. Mi­ni­ma­li­zu­je sa tak ri­zi­ko je­ho pá­du.

lovehandle.jpg

Ma­loob­chod­ná ce­na dopl­nku je 7,95 do­lá­ra, no pr­vých 50 000 účas­tní­kov veľtr­hu CES ho dos­ta­lo za­dar­mo.

Zdroj:pr­newswire.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

CES 2016: Vďa­ka „uš­ku“ sa bu­dú smar­tfó­ny lep­šie dr­žať v ru­ke
Smartfóny sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Uchovávame v nich informácie a pomáhajú nám zostať v spojení s okolitým svetom. čítať »
 
Naj­väč­ší pro­jekt na Kic­kstar­te­ri sa skon­čil fias­kom. 3,4 mi­lió­na eur za mi­nid­ron Za­no sa zľah­lo pod zem
Po tom, čo sa na Kickstarteri objavil atraktívne vyzerajúci projekt, ktorého cieľom bolo zhotoviť miniatúrny dron - dostatočne malý na to, aby sa majiteľovi zmestil do dlane... čítať »
 
Vi­deo z pred­náš­ky Pet­ra Frol­la o fo­tog­ra­fo­va­ní mo­bi­lom
Pozrite si zostrih z prednášky Petra Frolla o tom, ako fotiť mobilným telefónom. čítať »
 
Štý­lo­vá gi­ta­ra pria­mo od App­lu
Ľudia v Apple a používatelia iZariadení sa považujú za umelcov. Nemusíte chodiť dlhé roky na konzervatórium alebo na hodiny umenia, aby ste vytvorili umelecké dielo. čítať »
 
Pebb­le - je­di­neč­né ho­din­ky pre iP­ho­ne a An­droid
Inteligentné telefóny majú na trhu s mobilnými telefónmi 50-percentný podiel. Ich popularita bude v najbližších mesiacoch rásť a na trhu sa budú objavovať ďalšie smart zariadenia. Napríklad aj inteligentné hodinky Pebble. čítať »
 
Naj­lep­šie gad­ge­ty ro­ku 2011
Server shinyshiny priniesol zoznam toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo im minulý rok prešlo popod ruky. Ich zoznam vyzerá takto: čítať »
 
Viac a me­nej uži­toč­né gad­ge­ty
8-bitové Vianoce - ozdoba na dvere s príchuťou 8-bitových herných systémov, dokonca s blikajúcimi mincami. Cena: 15 EUR čítať »
 
Ví­ken­do­vé gad­ge­ty
Bludisko – bludisko v tvare volantu, ktoré vám zmeria čas, za ktorý sa guľôčka dostane cez prekážky až do cieľa. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter