Smart herná myš s programovateľným displejom OLED a spätnou väzbou

Spo­loč­nosť Steel­Se­ries pred­sta­vu­je her­nú myš Ri­val 700. Ako pr­vá po­nú­ka pl­ne pris­pô­so­bi­teľ­ný dis­plej OLED, hma­to­vú spät­nú väz­bu a vy­me­ni­teľ­né pr­vky. Vďa­ka ino­va­tív­nym vlas­tnos­tiam, in­for­mu­jú­cim hrá­čov v reál­nom ča­se, je Ri­val 700 naj­vý­kon­nej­šou my­šou na sve­te.

Pre­po­je­nie hry s her­nou my­šou Ri­val 700 pros­tred­níc­tvom in­di­vi­duál­ne nas­ta­vi­teľ­né­ho dis­ple­ja OLED umož­ňu­je hrá­čom zob­ra­ziť ich šta­tis­ti­ky, pro­fi­ly, nas­ta­ve­nia CPI, vlas­tné lo­go ale­bo iné ani­má­cie. Myš dis­po­nu­je hma­to­vou spät­nou väz­bou, pos­ky­tu­jú­cou no­vý pries­tor na upo­zor­ne­nia v hre. Po­mo­cou Steel­Se­ries En­gi­ne si hráč mô­že pris­pô­so­biť rôz­ne as­pek­ty v hre, napr. va­ro­va­nie o níz­kom sta­ve ži­vo­ta, upo­zor­ne­nie ča­so­va­čov a pod.

Op­tic­ký sen­zor my­ši Ri­val 700 je ur­če­ný na pro­fe­sio­nál­ne hra­nie a pri­ná­ša mno­ho vý­hod, ako sú nu­lo­vá har­dvé­ro­vá ak­ce­le­rá­cia a pres­nosť 1: 1, roz­lí­še­nie až 16 000 CPI a la­ten­cia pod 1 ms zod­po­ve­da­jú­ca nu­lo­vé­mu ones­ko­re­niu, schop­nosť pres­ne sle­do­vať po­hyb rých­los­ťou 300 pal­cov za se­kun­du pri zrý­chle­ní 50 G a od­ní­ma­teľ­ný sen­zo­ro­vý mo­dul umož­ňu­jú­ci vý­me­nu za la­se­ro­vý ale­bo ďal­šie bu­dú­ce va­rian­ty.

Myš Ri­val 700 dis­po­nu­je aj veľ­kým množ­stvom vlas­tných nas­ta­ve­ní, ako sú:
• Ga­me­Sen­se a Prism RGB dá­va­jú­ci hrá­čom na vý­ber z pod­svie­te­nia z mi­lió­nov fa­reb­ných va­rian­tov a pris­pô­so­bi­teľ­ných efek­tov
• Vy­me­ni­teľ­ný hlav­ný vrch­ný kryt my­ši s rôz­ny­mi povr­chmi a di­zaj­nom
• Dva vy­me­ni­teľ­né káb­le, napr. na rých­le pre­po­je­nie me­dzi no­te­boo­kom a sto­lo­vým po­čí­ta­čom - asi 1 m dl­hý po­gu­mo­va­ný ká­bel a asi 2 m dl­hý ple­te­ný ká­bel sú sú­čas­ťou ba­le­nia
• Od­ní­ma­teľ­ný sen­zo­ro­vý mo­dul na bu­dú­ci up­gra­de bez nut­nos­ti kú­py ce­lej my­ši
• Pl­ne nas­ta­vi­teľ­ný dis­plej OLED

No­vá her­ná myš Steel­Se­ries Ri­val 700 bu­de k dis­po­zí­cii na jar 2016 za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 99,99 USD/109,99 EUR.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter