5“ Xiaomi Redmi 3 s celokovovým telom a 4100 mAh batériou bude stáť iba 107 dolárov

Čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov Xiaomi v tých­to dňoch pred­sta­vil svoj naj­nov­ší mo­del Red­mi 3. Te­le­fón s ce­lo­ko­vo­vou konštruk­ciou a ba­té­riou s úc­ty­hod­nou ka­pa­ci­tou 4100 mAh, kto­ré sú neob­vyk­lé v ce­no­vej trie­de pod 250 do­lá­rov, sa bu­de pre­dá­vať za skve­lú ce­nu 107 do­lá­rov.

Na 5" te­le­fó­ne Red­mi 3 beží up­ra­ve­ný an­droi­do­vý ope­rač­ný sys­tém MIUI 7. Je vy­ba­ve­ný 720p dis­ple­jom, 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 616 s 2 GB pa­mä­te RAM a 16 GB inter­ným úlo­žis­kom. Dis­po­nu­je 13 Mpx za­dným fo­toa­pa­rá­tom s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a 5 Mpx pred­nou ka­me­rou na sel­fie. Pou­žiť mož­no dve na­no SIM kar­ty sú­čas­ne ale­bo je­den zo slo­tov vy­užiť na roz­ší­re­nie úlo­žis­ka o 128 GB po­mo­cou pa­mä­ťo­vej kar­ty mic­roSD.

Uvi­dí­me, akú vý­drž po­núk­ne ob­rov­ská ba­té­ria te­le­fó­nu. Xiaomi to­tiž tvr­dí, že naj­nov­šia ver­zia je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu MIUI za­hŕňa op­ti­ma­li­zá­ciu, kto­rá predĺži ži­vot­nosť ba­té­rie o 25 %. Spo­loč­nosť však nes­pres­ni­la, kto­rá ver­zia An­droi­du je zá­kla­dom jej ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ak ide o An­droid 6.0 Mar­shmallow, za­bu­do­va­ný re­žim Do­ze by mo­hol od­dia­liť na­bí­ja­nie prís­tro­ja eš­te dlh­šie, než je ob­vyk­lé.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter