CES 2016: Acer predstavil technologicky nadupaný smartfón Liquid Jade Primo

Acer pred­sta­vil no­vý 5,5" smar­tfón Liquid Ja­de Pri­mo vy­uží­va­jú­ci ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 Mo­bi­le. Liquid Ja­de Pri­mo pos­ky­tu­je pro­fe­sio­ná­lom pro­duk­ti­vi­tu prá­ce vďa­ka fun­kcii Con­ti­nuum, kto­rá umož­ňu­je uni­ver­zál­nym ap­li­ká­ciám vo Win­dows 10 mož­nosť prá­ce ako na po­čí­ta­či v prí­pa­de, že je k smar­tfó­nu pri­po­je­ný exter­ný dis­plej.

Acer Liquid Ja­de Pri­mo sa mô­že poch­vá­liť di­zaj­nom Liquid Ja­de s ten­kým a ele­gan­tným pro­fi­lom, za­ob­le­ným za­dným kry­tom, vďa­ka kto­ré­mu po­hodl­ne sad­ne do ru­ky, a er­go­no­mic­kým od­ol­ným sklom 2.5D Cor­ning Go­ril­la Glass. Pred­né aj za­dné kry­ty ma­jú jem­ne vlá­soč­ni­co­vo brú­se­ný povrch, za­tiaľ čo os­trý pruh brú­se­ný di­aman­tom, ob­klo­pu­jú­ci ša­si, do­dá­va smar­tfó­nu eš­te uh­la­de­nej­ší vzhľad. Súdrž­ný kru­ho­vý vo­lič, za­dná ka­me­ra a rep­ro­duk­tor, kto­rý je de­dič­stvom z ro­di­ny Ja­de, do­dá­va smar­tfó­nu ná­dych ele­gan­cie.

S mo­ni­to­rom pri­po­je­ným cez USB ty­pu C, prís­lu­šen­stvom Wire­less Dis­play ale­bo s do­kom Dis­play Dock mô­že Liquid Ja­de Pri­mo pos­kyt­núť mož­nosť prá­ce ako na po­čí­ta­či, a to na exter­nom mo­ni­to­re s uni­ver­zál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi Win­dows 10. Mož­no ho vy­užiť ako touch­pad a vir­tuál­nu klá­ves­ni­cu ale­bo mož­no na prá­cu s via­ce­rý­mi ap­li­ká­cia­mi tak na dis­ple­ji, ako aj na exter­nom mo­ni­to­re pri­po­jiť klá­ves­ni­cu a myš; to pri­ná­ša tie­to prí­pa­dy pou­ži­tia:

  • Pri­po­je­nie smar­tfó­nu k te­le­ví­zo­ru ale­bo mo­ni­to­ru v ho­te­loch ale­bo kde­koľ­vek na ces­tách na prá­cu v pro­duk­tív­nych ap­li­ká­ciách, tak­že mô­že­te ne­chať ťaž­ký no­te­book do­ma
  • Pre­mie­ta­nie pre­zen­tá­cie na pro­jek­to­re ale­bo veľ­kej ob­ra­zov­ke, za­tiaľ čo sa na te­le­fó­ne zob­ra­zí Pre­sen­ter View
  • Preh­rá­va­nie vi­deí na te­le­ví­zo­re po­čas sú­čas­né­ho pou­ží­va­nia os­tat­ných ap­li­ká­cií v te­le­fó­ne

Liquid Ja­de Pri­mo sa mô­že poch­vá­liť 5,5" full HD dis­ple­jom AMO­LED, kto­rý pod­po­ru­je 100% pok­ry­tie fa­reb­né­ho pries­to­ru NTSC, má kon­trast 10 000: 1 a 176° ši­ro­ké po­zo­ro­va­cie uh­ly. Osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 808 spo­lu s 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te RAM a 32 GB vnú­tor­nej pa­mä­te pos­ky­tu­je vy­so­ký vý­kon, kto­rý je pot­reb­ný na prá­cu s via­ce­rý­mi ap­li­ká­cia­mi sú­čas­ne, za­tiaľ čo vďa­ka pri­po­je­niu LTE Cat. 6 a Wi-Fi 802.11ac MI­MO je sťa­ho­va­nie otáz­kou oka­mi­hu. Za­dný 21 Mpx fo­toa­pa­rát so sve­tel­nos­ťou f/2.2 a auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním má dvo­ji­cu LED bles­kov a pod­po­ru­je na­tá­ča­nie vi­dea až do roz­lí­še­nia 4K (3 840 × 2 160 px). Pred­ná 8 Mpx ka­me­ra so sve­tel­nos­ťou f/2.2 sa za­sa mô­že poch­vá­liť ši­ro­kým uh­lom zá­be­ru až 84° a pod­po­rou nah­rá­va­nia vi­dea s roz­lí­še­ním až full HD 1080p.

Liquid Jade Primo.jpg

Na zní­že­nie za­hrie­va­nia, ku kto­ré­mu do­chá­dza pri pou­ží­va­ní ná­roč­ných ap­li­ká­cií, má Liquid Ja­de Pri­mo mo­der­ný sys­tém chla­de­nia, kto­rý účin­ne od­vá­dza tep­lo od pro­ce­so­ra a zá­ro­veň zni­žu­je tep­lo­tu povr­chu za­dnej stra­ny te­le­fó­nu.

Aby moh­lo byť te­lo smar­tfó­nu Liquid Ja­de Pri­mo ten­šie, bo­la je­ho an­té­na vy­tvo­re­ná tech­no­ló­giou pria­me­ho la­se­ro­vé­ho štruk­tú­ro­va­nia (LDS), kto­rá umož­ňu­je in­teg­ro­vať an­té­nu do za­dné­ho kry­tu. K ten­šie­mu pro­fi­lu pris­pie­va aj do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia on-cell, vďa­ka kto­rej bo­la pre­su­nu­tá do­ty­ko­vá vrstva na von­kaj­ší povrch sk­la dis­ple­ja, a tak už nie je pot­reb­ná do­ty­ko­vá pod­kla­do­vá vrstva.

Vďa­ka tech­no­ló­gii Bit­Loc­ker na Win­dows 10 Mo­bi­le umož­ňu­je Liquid Ja­de Pri­mo kom­plet­né šif­ro­va­nie všet­kých pou­ží­va­teľ­ských dát ulo­že­ných vo vnú­tor­nej pa­mä­ti, čím je za­ria­de­nie chrá­ne­né pred off-li­ne útok­mi na har­dvé­ro­vej ​​úrov­ni. Fi­rem­ní pou­ží­va­te­lia za­se oce­nia, že Liquid Ja­de Pri­mo pod­po­ru­je aj rie­še­nia na sprá­vu za­ria­de­ní, ako je Open Mo­bi­le Allian­ce De­vi­ce Ma­na­ge­ment (OMA DM) v1.2 a Mic­ro­soft In­tu­ne, tak­že IT pra­cov­ní­ci mô­žu pou­ží­va­te­ľom ze­fek­tív­niť prá­cu pri sú­čas­nej ochra­ne fi­rem­ných in­for­má­cií.

Acer Liquid Ja­de Pri­mo bu­de k dis­po­zí­cii v ob­las­ti EMEA v feb­ruári za ce­nu od 569 €.
Liquid Ja­de Pri­mo bu­de pre­dá­va­ný buď sa­mos­tat­ne, spo­loč­ne s do­kom Dis­play Dock, ale­bo bu­de k dis­po­zí­cii ako Des­ktop Kit s prí­dav­nou klá­ves­ni­cou a my­šou


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter