CES 2016: Samsung odhalil Galaxy TabPro S, tablet 2 v 1 s OS Windows 10

Ga­laxy Tab­Pro ​​S je ur­če­ný ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom hľa­da­jú­cim za­ria­de­nie, kto­ré im umož­ní byť rov­na­ko pro­duk­tív­ny­mi do­ma, v kan­ce­lá­rii i na ces­tách. Na tab­le­te mož­no vy­uží­vať všet­ky fun­kcie Win­dows 10 Ho­me aj Win­dows 10 Pro, ur­če­né pre biz­nis.

Ga­laxy Tab­Pro S je hru­bý len 6,3 mm a má hmot­nosť len 693 gra­mov. Pl­no­hod­not­nú klá­ves­ni­cu uk­rý­va prak­tic­ký kryt, do­dá­va­ný spo­lu s tab­le­tom, vďa­ka to­mu je prá­ca so za­ria­de­ním jed­no­du­chá a prak­tic­ky sa ni­ja­ko ne­lí­ši od prá­ce s no­te­boo­kom. Ohyb­ný zá­ves klá­ves­ni­ce umož­ňu­je dva uh­ly nas­ta­ve­nia. Ok­rem to­ho vďa­ka Po­go pi­nu na klá­ves­ni­ci Ga­laxy Tab­Pro S net­re­ba klá­ves­ni­cu pá­ro­vať ale­bo na­bí­jať od­de­le­ne. Klá­ves­ni­ca ob­sa­hu­je aj touch­pad, kto­rý rov­na­ko ako pri PC za­is­ťu­je jed­no­du­chú kon­tro­lu, a to aj pri pou­ži­tí v re­ži­me stand.

Ga­laxy Tab­Pro S dis­po­nu­je dis­ple­jom Su­per AMO­LED. Pou­ží­va­te­ľom sa vďa­ka to­mu ot­vá­ra je­di­neč­ný zá­ži­tok z viac­do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja s hl­bším fa­reb­ným kon­tras­tom a 94 per­cen­ta­mi pri­ro­dze­ných od­tie­ňov.

Ako pr­vý tab­let v his­tó­rii so sys­té­mom Win­dows pod­po­ru­je tech­no­ló­giu LTE Cat 6. Vďa­ka schop­nos­ti rých­le­ho na­bí­ja­nia je ba­té­ria Ga­laxy Tab­Pro S úpl­ne na­bi­tá už po­čas 2,5 ho­di­ny a vy­dr­ží v cho­de až 10,5 ho­di­ny. Ga­laxy Tab­Pro S je vy­ba­ve­ný naj­mo­der­nej­ším pro­ce­so­rom In­tel Co­re M, vy­tvo­re­ným špe­ciál­ne pre tab­let 2 v 1, kto­rý nie je vy­ba­ve­ný ven­ti­lá­to­rom. Pro­ce­sor spot­re­bu­je len 4,5 W, nie je hluč­ný a je maximál­ne ús­por­ný.

K tab­le­tu mož­no do­kú­piť mul­ti­por­to­vý adap­tér (HDMI, USB Ty­pe A & C) a Blue­tooth Pen. Ga­laxy Tab­Pro S bu­de ce­los­ve­to­vo v pre­da­ji od feb­ruára 2016.

Galaxy-TabPro-S-Spec-Final-2.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter