CES 2016: Qualcomm predstavil nový automotive procesor 602A

Ani zná­my vý­rob­ca SoC (Sys­tem on Chip) Qual­comm, kto­ré­ho či­py sú zná­me pre­dov­šet­kým zo smar­tfó­nov a tab­le­tov, sa neod­chý­lil od tren­du toh­to­roč­né­ho CES 2016, te­da rie­še­ní pre auto­mo­bi­ly a inter­net ve­cí.

Tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu ot­vo­ril CEO spo­loč­nos­ti Ste­ven Mollen­kopf. Zdô­raz­nil, že Qual­comm po­čas svo­jej 30-roč­nej exis­ten­cie ku­mu­la­tív­ne in­ves­to­val do vý­sku­mu a vý­vo­ja 38 mi­liárd do­lá­rov. V sú­čas­nos­ti sa orien­tu­je pre­dov­šet­kým na SoC pre auto­mo­bi­ly, rie­še­nia ty­pu Smart ci­ty, no­si­teľ­né za­ria­de­nia, in­te­li­gen­tné do­my a do­mác­nos­ti, zdra­vot­níc­tvo a, sa­moz­rej­me, smar­tfó­ny.

Od pred­sta­ve­nia Snap­dra­gon 820, pod­ľa Mollen­kop­fa naj­pok­ro­či­lej­šie­ho SoC v sú­čas­nos­ti, je už v štá­diu vý­vo­ja viac než 80 za­ria­de­ní, kto­ré ho bu­dú vy­uží­vať. Len pri­po­mí­na­me, že gra­fic­ký sub­sys­tém GPU Ad­re­no 530 má op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi o 40 per­cent vy­šší vý­kon. Mollen­kopf oh­lá­sil pod­po­ru štan­dar­du Wi-Fi 11ad na viac­gi­ga­bi­to­vé zdie­ľa­nie úda­jov me­dzi za­ria­de­nia­mi a uká­zal pr­vý smar­tfón, kto­rý ho vy­uží­va. Má ozna­če­nie Le Max Pro a je od fir­my LeTV. Že ste o nej do­siaľ ne­po­ču­li? Ani my. Nuž, si­tuácia na tr­hu smar­tfó­nov má svo­ju dy­na­mi­ku. Špe­cia­li­tou te­le­fó­nu je ultraz­vu­ko­vý sní­mač od­tlač­kov pr­stov, kto­ré­mu nep­re­ká­ža­jú ani mok­ré prs­ty.

Q6.png

CEO spo­loč­nos­ti Ste­ven Mollen­kopf pre­zen­tu­je mo­dul vy­uží­va­jú­ci no­vý auto­mo­ti­ve pro­ce­sor 602 A

Pri pred­sta­vo­va­ní no­vi­niek auto­mo­ti­ve asis­to­val Ric­ky Hu­di zo spo­loč­nos­ti Audi. Audi bo­lo pred 10 rok­mi jed­ným z pio­nier­skych fi­riem v ob­las­ti ko­mu­ni­ká­cie auto­mo­bi­lov. V sú­čas­nos­ti sa za­me­ria­va aj na cloud-ba­sed na­vi­gá­cie a rôz­ne asis­ten­čné sub­sys­té­my. Ich cie­ľom je pre­dov­šet­kým rie­še­nie čas­to neú­nos­nej dop­rav­nej si­tuácie vo veľ­kých mes­tách. Pr­vou no­vin­kou bol no­vý pro­ce­sor pre auto­mo­ti­ve s ozna­če­ním 602 A.

Q4.png

Ric­ky Hu­di zo spo­loč­nos­ti Audi pred­sta­vil plat­for­mu Audi MMX na bá­ze pro­ce­so­ra 602A

Q5.png

Plat­for­ma Audi MMX na bá­ze pro­ce­so­ra 602A

Nás­led­ne Hu­di pre­zen­to­val in­te­li­gent­ný na­vi­gač­ný sys­tém na bá­ze Qual­comm 820. Sys­tém bol de­monštro­va­ný na tab­le­te, kde vy­nik­lo pre­dov­šet­kým ná­zor­né 3D zob­ra­ze­nie. Nas­le­do­va­la ukáž­ka asis­ten­čné­ho sys­té­mu na jaz­du v jaz­dných pru­hoch.

Q14.png

Pre­zen­tá­cia in­te­li­gen­tné­ho na­vi­gač­né­ho sys­té­mu

K dis­po­zí­cii sú aj ďal­šie vy­chy­táv­ky. Ka­me­ra sní­ma­jú­ca tvár vo­di­ča ana­ly­zu­je nie­len blí­žia­ci sa mik­ros­pá­nok, ale aj od­vrá­te­nie po­zor­nos­ti vo­di­ča od si­tuácie na ces­te.

Nas­le­do­va­la pre­zen­tá­cia no­vi­niek v ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí. Bo­la roz­de­le­ná do nie­koľ­kých ob­las­tí.

Q7.png

Smart Ci­ty: Snap­dra­gon X5 (9x07) LTE mo­dem pi­no­vo kom­pa­ti­bil­ný s pred­chod­com 9x06. Na dve AA ba­té­rie do­ká­že fun­go­vať 10 ro­kov.

Q8.png

Smart Ho­me: Snap­dra­gon 212 Smart Ho­me plat­form

Q9.png

Ro­bo­ti­ka: Snap­dra­gon Flight Sys­tem

Q10.png

Smart bo­dy

Pre Qual­comm je dô­le­ži­té pre­dov­šet­kým bu­do­va­nie ši­ro­ké­ho par­tner­ské­ho eko­sys­té­mu, tak­že na oh­lá­se­né no­vin­ky sa mô­že­me te­šiť v krát­kom ča­se od via­ce­rých zná­mych či me­nej zná­mych vý­rob­cov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter