CES 2016: DJI predstavil hneď dve novinky, novú verziu Inspire 1 a 4K kameru pre Phantom 3

Dnes asi naj­po­pu­lár­nej­ší vý­rob­ca dro­nov DJI pred­sta­vil na CES dve no­vin­ky. Vlaj­ko­vá loď In­spi­re 1, kto­rá vo ver­zii Pro pou­ží­va pro­fe­sio­nál­nu ka­me­ru Zen­mu­se 5 so 4/3" sní­ma­čom a fo­tog­ra­fo­va­ním v RAW, dos­tá­va te­raz aj čier­ny va­riant, kto­rý vy­ze­rá veľ­mi ele­gan­tne.

Väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov však bu­de asi za­ují­mať skôr dru­há no­vin­ka - Phan­tom 3 4K. Ako ná­zov na­po­ve­dá, Phan­tom 3 4K je vy­ba­ve­ný 4K ka­me­rou, rov­na­kou ako ver­zia Pro­fes­sio­nal. Za­tiaľ čo ver­zia Pro­fes­sio­nal pou­ží­va na pre­nos vi­dea v HD roz­lí­še­ní pro­prie­tár­ne rie­še­nie DJI Lightbrid­ge vi­deo downlink, kto­ré umož­ňu­je pre­nos vi­dea až na vzdia­le­nosť 5 km, Phan­tom 3 4K sa ob­me­dzu­je iba na pre­nos vi­dea cez Wi-Fi s do­sa­hom 1,2 km a s maximál­nym roz­lí­še­ním 480p. Kom­pen­zá­ciou toh­to ob­me­dzenia je však asi o štvr­ti­nu niž­šia ce­na, čo bu­de za­ují­ma­vý ar­gu­ment pre via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov. Phan­tom 3 4K inak zdie­ľa väč­ši­nu vlas­tnos­tí a fun­kcií drah­ších ver­zií Ad­van­ced a Pro­fes­sio­nal. Pra­cu­je s ap­li­ká­ciou DJI Go, kto­rá ok­rem iné­ho umož­ňu­je prog­ra­mo­va­nie le­tu, re­žim Follow me na uzam­knu­tie ob­jek­tu do ka­me­ry, ob­let oko­lo ob­jek­tu s ka­me­rou na­mie­re­nou na jed­no mies­to a ve­ľa ďal­ších špe­cia­lít. K dis­po­zí­cii je aj mo­dul Vi­sion Po­si­tio­ning na orien­tá­ciu dro­nu pri stra­te sig­ná­lu GPS, nap­rík­lad pri lie­ta­ní v inter­iéri.

dji-phantom3-4k-300x180.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter