CES 2016: Sony - High Definition Audio a 4K TV

Po pre­zen­tá­cii údaj­ne „naj­lep­šej ka­me­ry na sve­te" sme sa zoz­ná­mi­li s no­vým ra­dom audio­pro­duk­tov. Pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Mi­ke Fa­su­lo neus­tá­le zdô­raz­ňo­val kva­li­tu zvu­ku High De­fi­ni­tion a v struč­nos­ti uvie­dol h.ear go ako bez­drô­to­vé pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry naj­men­šie na sve­te no dos­ta­toč­ne kva­lit­né a sil­né.

Nás­led­ne spo­me­nul h.ear in, či­že bez­drô­to­vé slú­chad­lá HD vo vy­ho­to­ve­ní in-ear a h.ear on, kto­ré sú kla­sic­ky veľ­ké bez­drô­to­vé slú­chad­lá so za­me­ra­ním na eli­mi­ná­ciu oko­li­tých ru­ši­vých zvu­kov. Pod­rob­nej­šie pa­ra­met­re sme sa za­tiaľ ne­doz­ve­de­li. Čo však prek­va­pi­lo asi naj­viac je mo­del PS-HX500, kto­rý je na pr­vý poh­ľad gra­mo­fón.

Pri dru­hom poh­ľa­de sa doz­vie­te, že nej­de o ret­ro di­zajn, ale sku­toč­ne funkč­ný gra­mo­fón schop­ný pre­po­je­nia s PC, a te­da aj kon­ver­zie pô­vod­ných vi­ny­lo­vých plat­ní do di­gi­tál­nej po­do­by, opäť v kva­li­te HD. Di­zaj­no­vo prak­tic­ky nie je ro­zoz­na­teľ­ný od svo­jich his­to­ric­ky star­ších pred­chod­cov a vý­rob­ca tvr­dí, že ok­rem kva­lit­né­ho zvu­ku a ele­gan­tné­ho di­zaj­nu je aj dob­re pre­nos­ný. Nás­led­ne sme sa doz­ve­de­li, že po ana­lý­ze hi­tov 80., 90. ro­kov a hi­tov sú­čas­nos­ti SO­NY priš­lo k zá­ve­ru, že dneš­ná hud­ba je vý­raz­nej­šie za­me­ra­ná na hl­bo­ké ba­so­vé frek­ven­cie.

Špe­ciál­ne pre fa­nú­ši­kov tej­to čas­ti frek­ven­čné­ho spek­tra pre­to vzni­kol rad Extra bass. Ob­sa­hu­je men­šie i väč­šie va­rian­ty bez­drô­to­vých blue­tooth rep­ro­duk­to­rov aj slú­chad­lá. Prí­jem­ným bo­nu­som je sľú­be­ná vý­drž na ba­té­riu v dĺžke 24 ho­dín a od­ol­nosť pro­ti vo­de. Ok­rem to­ho sa vý­rob­ca sna­ží za­me­rať aj na zvuk v do­mác­nos­tiach. Do­siah­nuť stav, keď bu­de kva­lit­né audio i vi­deo vša­de oko­lo nás sa sna­ží mo­de­lo­vý rad Li­fe Spa­ce UX, kto­rý be­rie do­mác­nosť ako kon­cept.

Ob­sa­hu­je di­zaj­no­vé prís­tro­je, kto­ré sply­nú s inter­iérom do­mác­nos­ti a mu­sia po­núk­nuť kva­lit­ný zvuk či ob­raz bez oh­ľa­du na veľ­kosť ale­bo vy­ho­to­ve­nie. Skve­lým prík­la­dom je žia­rov­ka LED, kto­rá do­ká­že rep­ro­du­ko­vať zvuk, ale­bo pre­nos­ný pro­jek­tor, schop­ný pre­miet­nuť ob­raz na ste­nu či stôl zod­po­ve­da­jú­ci 80" ob­ra­zov­ke. Pô­so­bí pri­tom ako ne­ná­pad­ný ma­lý bie­ly kvá­der. Tre­tím z ra­du pre­zen­to­va­ných je štý­lo­vý prie­hľad­ný skle­ný rep­ro­duk­tor so svet­lom LED, kto­rý do do­mác­nos­ti pri­ne­sie nie­len os­vet­le­nie ale aj kva­lit­ný zvuk tvo­re­ný re­zo­nan­ciou skle­né­ho te­la prís­tro­ja. Na ame­ric­ký trh by ma­li byť tie­to pro­duk­ty uve­de­né v le­te 2016.

Youtu­be ako tren­do­vá in­špi­rá­cia pre SO­NY

Lu­cas Wat­son zo spo­loč­nos­ti Goog­le po­ho­vo­ril o tom, že veľ­ká časť ce­los­ve­to­vej po­pu­lá­cie pou­ží­va Youtu­be ako služ­bu (údaj­ne až mi­liar­da) a čo­raz viac sa to­to pou­ži­tie pre­sú­va sme­rom k mo­bil­ným plat­for­mám. Ok­rem to­ho spo­me­nul aj prud­ko stú­pa­jú­ci trend kon­zu­má­cie ob­sa­hu služ­by na veľ­kých obý­vač­ko­vých smart te­le­ví­zo­roch a her­ných kon­zo­lách. Vraj ide až o zdvoj­ná­so­be­nie v prie­be­hu mi­nu­lé­ho ro­ka. Na­priek to­mu, že Youtu­be po­nú­ka ob­sah v roz­lí­še­ní 4K už od ro­ku 2010, sku­toč­ný roz­mach kon­zu­má­cie ta­ké­ho­to ob­sa­hu sa oča­ká­va v tom­to ro­ku, hlav­ne vďa­ka TV pri­jí­ma­čom 4K, na kto­ré sa chce za­me­rať nie­len SO­NY. Goog­le uvie­dol na trh no­vý kó­do­va­cí for­mát VP9, kto­ré­ho úče­lom je mi­ni­ma­li­zo­vať čas kom­pre­sie vi­dea vy­so­kej kva­li­ty, aby si ho moh­li užiť aj pou­ží­va­te­lia so sla­bým inter­ne­to­vým pri­po­je­ním. Aj vďa­ka to­mu ob­sah v roz­lí­še­ní 4K na Youtu­be za­zna­me­ná­va veľ­ký ná­rast zá­uj­mu a pod­po­ru­je tak nás­tup no­vých te­le­ví­zo­rov s tým­to roz­lí­še­ním.

4K TV od SO­NY

Pre­zi­dent spo­loč­nos­ti ofi­ciál­ne uvie­dol no­vé lo­go 4K HDR, kto­rým bu­dú ozna­če­né te­le­ví­zo­ry no­vej ge­ne­rá­cie. Pris­ľú­bil emo­cio­nál­ny a vi­zuál­ny zá­ži­tok na úpl­ne no­vej úrov­ni. Svo­je slo­vá pod­lo­žil pre­zen­tá­ciou TV pri­jí­ma­ča X93D, kto­rý by mal byť na trh uve­de­ný už ten­to týž­deň. Vy­so­ko kva­lit­ný ob­raz má byť do­cie­le­ný hlav­ne vďa­ka pro­ce­so­ru ur­če­né­mu na 4K s ozna­če­ním X1. Ok­rem to­ho sa mô­že­me te­šiť na tech­no­ló­giu Slim Bac­klight Dri­ve, kto­rá za­bez­pe­čí vy­šší do­siah­nu­teľ­ný jas aj kon­trast a ver­nej­šie zob­ra­ze­nie čier­nej far­by.

sony-4k-tv.jpg

Ok­rem to­ho bu­dú pri­jí­ma­če pro­du­ko­va­né spo­loč­nos­ťou v ro­ku 2016 za­me­ra­né aj na čo naj­ten­ší di­zajn prak­tic­ky splý­va­jú­ci so ste­nou a rie­še­nie vi­di­teľ­nos­ti ka­be­lá­že pri umies­tne­ní v sto­ja­ne. Zjed­no­du­še­nie pou­ží­va­nia smart TV má pri­niesť con­tent bar, či­že ob­sa­ho­vá lišta, vďa­ka kto­rej sta­čí jed­no klik­nu­tie na okam­ži­té prep­nu­tie ka­ná­la či služ­by. Hla­so­vé ov­lá­da­nie má byť roz­ší­re­né až na 40 pod­po­ro­va­ných ja­zy­kov. Kto­ré kon­krét­ne by to ma­li byť a či je me­dzi ni­mi aj slo­ven­či­na za­tiaľ ne­vie­me.

Na dô­va­žok Fa­su­lo spo­me­nul pro­to­ty­po­vú tech­no­ló­giu Bac­klight Mas­ter Dri­ve, kto­rá by ma­la zvý­šiť do­siah­nu­teľ­ný jas až na hod­no­tu 4000 ni­tov, pre po­rov­na­nie uvie­dol, že bež­né TV pri­jí­ma­če dis­po­nu­jú prie­mer­nou svie­ti­vos­ťou 400 ni­tov. Ok­rem to­ho by tech­no­ló­gia ma­la pri­niesť aj hlb­šiu čier­nu a pres­nej­šie vy­kres­le­nie de­tai­lov. Oba­vy o ne­dos­ta­tok ob­sa­hu pri pre­cho­de na vy­ššie roz­lí­še­nia sa stá­va­jú už tra­dí­ciou, a tak SO­NY En­ter­tain­ment uve­die ap­li­ká­ciu, po­mo­cou kto­rej bu­de mož­né pria­mo za­kú­piť a sle­do­vať kla­sic­ké aj no­vé fil­mo­vé ti­tu­ly v 4K HDR na mo­de­loch TV, kto­ré bež­ia na OS An­droid.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter