CES 2016: Sony - 4K videokamera Handycam s rozlíšením 8,29 Mpx a

No­vin­ka, 4K vi­deo­ka­me­ra Han­dy­cam® FDR-AX53 je vy­ba­ve­ná no­vým ob­jek­tí­vom Zeiss s 20× op­tic­kým zoo­mom a vy­uží­va no­vý 1/ 2.5" sní­mač Exmor R s roz­lí­še­ním 8,29 Mpx s vy­so­kou cit­li­vos­ťou s veľ­kos­ťou pixe­lu prib­liž­ne 1,6 krát vy­ššou ako v sú­čas­nom 4K mo­de­li AX33. Sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu za­bez­pe­ču­je os­ved­če­ný Ba­lan­ced Op­ti­cal Stea­dyS­hot.

Ka­me­ra tiež dos­ta­la vy­lep­še­ný sys­tém os­tre­nia Fast In­telli­gent AF kto­rý napl­no vy­uží­va ana­lý­zu dát v pro­ce­so­re Bionz X a urý­chľu­je tak os­tre­nie. Vy­lep­še­nia sa doč­kal aj mik­ro­fón­ny sys­tém pos­ky­tu­jú­ci te­raz kva­lit­nej­ší ste­reo zvuk, je­ho sú­čas­ťou je aj vy­pí­na­teľ­ný sys­tém „My Voi­ce Can­ce­ling" zná­my z vy­ššie­ho mo­de­lu AX100 kto­rý do­ká­že vďa­ka prí­dav­né­mu ru­cho­vé­mu mik­ro­fó­nu účin­ne pot­lá­čať zvu­ky pri­chá­dza­jú­ce zo za­dnej po­los­fé­ry vrá­ta­ne hla­su ka­me­ra­ma­na.

sony_4k_handycam_fdr-ax53_ces_2016.jpg

Ka­me­ra tiež umož­ňu­je ma­nuál­ne ov­lá­da­nie väč­ši­ny pod­stat­ných fun­kcií pri fil­mo­va­ní. Vý­bor­ným po­moc­ní­kom za sl­neč­né­ho dňa je vsta­va­ný hľa­dá­čik s roz­lí­še­ním 1,55 Mpx. Ka­me­ra umož­ňu­je nah­rá­va­nie 4K 25p a Full HD 1080 50p aj 100p vo for­má­te XAVC-S s dá­to­vý­mi tok­mi od 50 do 100 Mb/s.

Po­dob­ný­mi tech­no­ló­gia­mi sú aj vy­ba­ve­né aj oba no­vé mo­de­ly FullHD ka­mier HDR-CX675 a HDR-CX455 lí­šia sa hlav­ne vý­ba­vou. Oba vy­uží­va­jú no­vé 1/ 5.8" sní­ma­če Exmor R a žiad­ny z nich ne­dis­po­nu­je hľa­dá­či­kom. Všet­ky ka­me­ry sú vy­ba­ve­né aj WiFi s NFC.

Ok­rem spot­reb­ných ka­mier pred­sta­vi­la So­ny aj no­vý mo­del z ra­dy Ac­tion Cam HDR-AS50R. Ka­me­ra vy­uží­va 1/ 2.3“ sní­mač exmor R s roz­lí­še­ním 11 Mpx a sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu Stea­dy Shot. Vi­deo 1080 50p nah­rá­va vo for­má­te XAVC-S.

HDR-AS50_main_with_case-511x383.jpg

No­vin­kou je zá­znam Ti­me­Lap­se vi­dea v roz­lí­še­ní 4K 25p. Ka­me­ra bu­de do­dá­va­ná aj v kom­ple­te s os­ved­če­ným di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním Li­ve View kto­ré sa pri­pev­ňu­je na zá­päs­tie ako ho­din­ky. Ka­me­ra FDR-AX53 by ma­la byť na európ­skom tr­hu dos­tup­ná v po­lo­vi­ci Mar­ca za ce­nu 1000 Eur, Ac­tion Cam HDR-AS50R by sa mal ob­ja­viť už za­čiat­kom feb­ruára s ce­nou 220 Eur.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter