CES 2016: Panasonic predstavil novú radu spotrebných kamier s Full HD aj 4K rozlíšením

No­vé mo­de­ly s roz­lí­še­ním 4K sú vy­ba­ve­né re­ži­ma­mi 4K Crop­ping a 4K Pho­to a ďal­ší­mi je­di­neč­ný­mi fun­kcia­mi, kto­ré Pa­na­so­nic ako prie­kop­níc­ka fir­ma v ob­las­ti 4K tech­no­ló­gií po­nú­ka. Me­dzi ne pat­rí napr. Re­žim Wire­less Mul­ti Ca­me­ra a ďal­šie vy­spe­lé nás­tro­je.

HC-VXF990 a VX980 sú no­vé ka­me­ry s Ultra HD 4K roz­lí­še­ním. Vy­uží­va­jú 1/ 2.3" 8Mpx sní­mač BSI MOS, ob­ra­zo­vý pro­ce­sor Crys­tal En­gi­ne 4K a ob­jek­tív LEI­CA DI­CO­MAR. Pri na­tá­ča­ní v re­ži­me 4K Pho­to je mož­né jed­not­li­vé okien­ka vi­deo­záz­na­mu uk­la­dať ako fo­tog­ra­fie v roz­lí­še­ní 8 me­ga­pixelov No­vá fun­kcia 4K Crop­ping umož­ňu­je ore­zať zá­znam nak­rú­te­ný v 4K na roz­lí­še­nie Full-HD pria­mo v ka­me­re. K na­to­če­né­mu zá­zna­mu mož­no nás­led­ne pri­dá­vať naj­rôz­nej­šie efek­ty ako zoo­mo­va­nie, pan­ning, sle­do­va­nie ob­jek­tu ale­bo sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu. Up­ra­ve­né vi­deo sa uk­la­dá vo for­má­te Full-HD.

Oba 4K mo­de­ly a nej­vyš­ší FullHD HC-W580 pod­po­ru­jú vo full HD re­ži­me aj na­tá­ča­nie s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom HDR.

Mo­del HC-VXF990 je vy­ba­ve­ný ce­lým ra­dom vy­spe­lých fun­kcií, a vlas­nos­tí. Do vý­ba­vy pat­rí no­vý vý­klop­ný hľa­dá­čik aj no­vá ra­da fil­már­skych efek­tov Ci­ne­ma Li­ke Ef­fects, vďa­ka kto­rým mô­že­te pri prá­ci pou­žiť tech­ni­ky zná­me z bež­ných ki­no­sál (spo­ma­le­ný ale­bo zrý­chle­ný zá­znam, spo­ma­le­né zoo­mo­va­nie a pod.). Oba 4K mo­de­ly a tiež FullHD mo­de­ly HC-W580 a HC-W380 po­nú­ka­jú ok­rem iné­ho fun­kciu Wire­less Mul­ti Ca­me­ra, nás­tup­cu ob­ľú­be­né­ho nás­tro­ja Wire­less Twin Ca­me­ra.

W580_T_slant_lcd.jpg

Vďa­ka nej je mož­né na­tá­čať dva zá­zna­my sú­čas­ne, ako dru­há ka­me­ra pos­lú­ži chyt­rý te­le­fón s Wi-Fi. Zá­znam z dru­hej ka­me­ry sa po­tom pre­miet­ne ako ob­raz v ob­ra­ze (PiP). Star­šie fun­kcie Wire­less Twin Ca­me­ra umož­ňo­va­li pri­po­jiť len je­di­ný te­le­fón, v no­vej ver­zii Wire­less Mul­ti Ca­me­ra mož­no však pou­žiť te­le­fó­ny až tri a po­tom dva zo zá­zna­mov zob­ra­ziť v sa­mos­tat­ných men­ších ok­nách v hlav­nom ob­ra­ze. Uží­va­teľ si tak mô­že vy­be­rať rôz­ne uh­ly zá­be­ru a vý­raz­ne tak vý­sled­ný zá­znam oz­vláš­tniť.

FullHD mo­del HC-W580 má tiež v hra­ne LCD dis­ple­ja umies­tne­nú dru­hú otoč­nú ka­me­ru umož­ňu­jú­cu zá­znam v re­ži­me Twin ka­me­ra. Všet­ky mo­de­ly vrá­ta­ne naj­niž­šie­ho HC-W180 sú vy­ba­ve­né 5 oso­vým hyb­rid­ným sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu. Všet­ky FullHD mo­de­ly sú vy­ba­ve­né sní­ma­čom 1/ 5.8" BSI MOS.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter