CES 2016: Panasonic predstavil dvojicu nových cestovateľských kompaktov

LU­MIX DMC-TZ80 je ďal­ším prí­ras­tkom do ra­du kom­pak­tných ultra­zoo­mo­vých fo­toa­pa­rá­tov na ces­ty. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný 1 2/3" sní­ma­čom ty­pu MOS s roz­lí­še­ním 18 me­ga­pixelov a pro­ce­so­rom Ve­nus En­gi­ne.

K dis­po­zí­cii je ob­jek­tív Lei­ca s 30ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom s ek­vi­va­len­tným roz­sa­hom (k 35mm fil­mu) 24-720mm.

Pa­na­so­nic LU­MIX DMC-TZ 80 umož­ňu­je na­tá­čať vi­deo­záz­na­my v roz­lí­še­ní Ultra HD 4K (3840 × 2160 25p) vo for­má­te MP4 a Full HD (1920 × 1080 50p) vo for­má­te AVCHD.

Vi­deo­záz­nam v roz­lí­še­ní 4K však mô­žu vy­užiť aj fo­tog­ra­fi. No­vý Pa­na­so­nic je pr­vým ces­to­va­teľ­ským ultra­zoo­mom s fun­kciou 4K Pho­to, kto­rá umož­ňu­je ulo­žiť ľu­bo­voľ­né okien­ko z vi­deo­záz­na­mu ako sa­mos­tat­nú fo­tog­ra­fiu s 8 me­ga­pixel­mi.

Vďa­ka na­tá­ča­niu v 4K je k dis­po­zí­cii aj prev­rat­ná fun­kcia Post-Fo­cus, vďa­ka kto­rej mô­žu fo­tog­ra­fi nap­red stla­čiť spúšť a až po­tom do­da­toč­ne za­os­triť. Me­chan­izmus pre auto­ma­tic­ké os­tre­nie spo­čí­ta vzdia­le­nosť me­dzi fo­toa­pa­rá­tom a ob­jek­tom a za­zna­me­ná sé­riu zá­be­rov za­os­tre­ných do rôz­nych ob­las­tí scé­ny (cel­ko­vo 49). A fo­tog­raf si po­tom zo zá­zna­mu vy­be­rie, do aké­ho plá­nu zá­be­re chce za­os­triť - či na ro­di­nu v pop­re­dí, ale­bo na kra­ji­nu za ni­mi. Z je­di­né­ho zá­be­ru mož­no tak zís­kať viac fo­tog­ra­fií, z kto­rých kaž­dá bu­de pô­so­biť úpl­ne inak.

LU­MIX DMC-TZ80 po­nú­ka tiež kom­plet­né mož­nos­ti ma­nuál­ne­ho ov­lá­da­nia. Po­mo­cou pr­sten­ca na ob­jek­tí­ve mô­že­te nie­len zoo­mo­vať, ale tiež nas­ta­viť clo­nu ale­bo expo­zič­ný čas. Do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 7,6 cm a roz­lí­še­ním 1 040 000 pixelov sa za­se vý­bor­ne ho­dí na pre­chá­dzanie me­nu a na vý­ber fo­tog­ra­fic­kých pa­ra­met­rov - ob­raz je vi­dieť aj v pria­mom sl­nku. K dis­po­zí­cii je aj elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik s roz­lí­še­ním 1 166 000 bo­dov a prís­troj mô­že­te ov­lá­dať z mo­bil­né­ho zria­de­nia pros­tred­níc­tvom WiFi.

LU­MIX DMC-TZ 100 jev mno­hých oh­ľa­doch po­dob­nýa­ko niž­ší mo­del TZ80, pou­ží­va rov­na­ký pro­ce­sor Ve­nus En­gi­ne, je­ho hlav­ným lá­kad­lom je však sní­mač s uh­lo­prieč­kou 1" kto­ré­mu se­kun­du­je ob­jek­tív Lei­ca so sve­tel­nos­ťou f2.8-5,9 a ek­vi­va­len­tným roz­sa­hom Zoo­mu 25-250mm. Prís­troj sa tak sta­via po bo­ku svoj­mu väč­šie­mu fi­rem­né­mu ko­le­go­vi DMC-FZ1000 av­šak v ma­lom kom­pak­tnom te­le.

TZ100_ZS100s_slant.jpg

Zá­zna­mo­vé re­ži­my a mož­nos­ti sú zhod­né s TZ80 vrá­ta­ne Ultra HD 4K zá­zna­mu vi­dea a a 4K fo­tog­ra­fií, rov­na­ko ako fun­kcia Post - fo­kus. Sa­moz­rej­mos­ťou je fo­tog­ra­fo­va­nie do RAW, tie mô­že­te do­da­toč­ne spra­co­vať pria­mo v prís­tro­ji. 5 osý hyb­rid­ný sta­bi­li­zá­tor a 1" sní­mač dá­va­jú dob­rý pred­pok­lad na kva­lit­ný zá­znam aj v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Ako si bu­de viesť v praxi uvi­dí­me pri prak­tic­kom tes­te.

TZ100_ZS100s_back.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter