S akými novinkami príde Apple v roku 2016?

Ako to bý­va zvy­kom, no­vý rok so se­bou pri­nie­sol špe­ku­lá­cie o tech­no­lo­gic­kých no­vin­kách, s kto­rý­mi by mo­hol vy­jsť na svet­lo sve­ta App­le v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Aj keď ide zväč­ša o do­ha­dy, de­duk­cie sa od­ví­ja­jú prá­ve od mi­nu­lo­roč­ných re­lea­sov.

App­le Watch 2 a wat­chOS 3

Vy­ze­rá to tak, že in­te­li­gen­tné ho­din­ky sa na jar 2016 doč­ka­jú svoj­ho nás­tup­cu. App­le Watch 2 by ma­li byť pred­sta­ve­né už v mar­ci a oča­ká­va sa, že tvor­co­via za­pra­co­va­li na ich sen­zo­roch, kto­ré by ten­to­raz ve­de­li fun­go­vať na­priek te­to­va­niam bez akých­koľ­vek prob­lé­mov. Pred­pok­la­dá sa, že App­le Watch 2 bu­dú ten­šie, bu­dú mať prep­ra­co­va­nej­ší WiFi čip a bu­dú zob­ra­zo­vať in­for­má­cie o kr­vnom tla­ku či hla­di­ne kys­lí­ka v kr­vi. Šep­ká sa do­kon­ca aj o Fa­ce­Ti­me ka­me­re. S prí­cho­dom in­te­li­gen­tných ho­di­niek sa oča­ká­va i prí­chod wat­chOS s po­ra­do­vým čís­lom 3.

iP­ho­ne 6C

Stá­le dos­ta­toč­ne veľ­ký do­pyt po smar­tfó­noch so ši­kov­ný­mi roz­mer­mi pod­nie­til spo­loč­nosť App­le, aby priš­la na trh opäť s men­ším, len 4-pal­co­vým iP­ho­nom s ozna­če­ním 6C. Ob­ja­viť by sa mal už v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2016.

iPhone_4palc.jpg

iP­ho­ne 7 a 7 Plus

Na je­seň sa oča­ká­va tra­dič­né pred­sta­ve­nie vlaj­ko­vých lo­dí, kto­rý­mi bu­dú iP­ho­ne 7 a iP­ho­ne 7 Plus. Na zá­kla­de do­te­raj­ších in­for­má­cií sa oča­ká­va, že prej­dú is­tým re­di­zaj­nom, za­tiaľ čo veľ­kosť te­le­fó­nov by os­ta­la nez­me­ne­ná. AMO­LED dis­ple­je by ma­li nah­ra­diť TFT-LCD a 3,5mm jack mož­no nah­ra­dí Lig­htning ko­nek­tor. No­vé iP­ho­ny by sa ma­li vy­zna­čo­vať i vy­lep­še­ným Touch ID sen­zo­rom a duál­nym ob­jek­tí­vom.

iPad Air 3

Pod­ľa všet­ké­ho, pr­vé me­sia­ce ro­ka 2016 bu­dú pat­riť aj up­gra­du iPad Air. Tre­tí iPad by mal byť cha­rak­te­ris­tic­ký lep­šou ka­me­rou, RAM-kou, av­šak prob­lé­my s veľ­kos­ťou dis­ple­ja sa zrej­me pod­pí­šu pod chý­ba­jú­ci 3D Touch.

ipad_air.jpg

iPad Pro 2

Aj keď sa prí­cho­du dru­hej ge­ne­rá­cie iPa­du Pro ne­dá­va­jú kto­vieaké šan­ce (vzhľa­dom na vy­ťa­že­nosť spo­loč­nos­ti), v prí­pa­de, že by k up­gra­du nao­zaj doš­lo, pre­ja­vil by sa vo vý­kon­nej­šom pro­ce­so­re, RAM-ke a v lep­šej gra­fi­ke.

Mac­Boo­ky

Aj keď bu­dúc­nosť za­ria­de­ní Mac­Book Air bo­la ne­istá, v sú­čas­nos­ti sa ho­vo­rí o ich re­di­zaj­ne i zväč­še­ní. No­vý Mac­Book by mal byť vý­kon­nos­tne na vy­ššej úrov­ni, o čo by sa pos­ta­ral Sky­la­ke CPU od spo­loč­nos­ti In­tel vy­zna­ču­jú­ci sa o 10% väč­šou rých­los­ťou, 34% rých­lej­šou in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou a lep­šou vý­dr­žou ba­té­rie. Tak­tiež sa oča­ká­va up­gra­de Mac­Boo­ku Pro i kla­sic­ké­ho Re­ti­na Mac­Boo­ku.

macbook.jpg

iOS 10 a OS X 10.12

No­vý rok by mal so se­bou pri­niesť ďal­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu - iOS 10, kto­rá by sa po­dob­ne ako iOS 7 nies­la v du­chu di­zaj­no­vé­ho up­da­tu. Nie­čo po­dob­né by ma­lo pla­tiť aj pre OS X.

Zdroj: mac­ru­mors.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter