Inteligentný náramok Wove Band prekvapí veľkým a ohybným e-ink displejom

Dosť bo­lo ste­reo­ty­pov. Ka­li­for­nský star­tup Po­lyera pred­sta­vil sve­tu uni­kát­ne in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie. Je ním ná­ra­mok Wove Band, vy­zna­ču­jú­ci sa neo­by­čaj­ne veľ­kou a ús­por­nou ob­ra­zov­kou. Re­vo­luč­ný ohyb­ný dis­plej pok­rý­va tak­mer ce­lú plo­chu ná­ram­ku.

Wove Band je vy­ba­ve­ný ši­ro­kouh­lým mul­ti­do­ty­ko­vým ka­pa­cit­ným e-ink dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1024x200. Pý­šiť sa mô­že tým, že neu­na­vu­je oči uží­va­te­ľa v ta­kej mie­re ako kla­sic­ké dis­ple­je. Na­vy­še aj predl­žu­je vý­drž 230 mAH ba­té­rie.

wove-band-naramok2.jpg

Roz­me­ry ná­ram­ku sú 156x30 mm, beží pod ope­rač­ným sys­té­mom Wove OS, kto­rý je za­lo­že­ný na sys­té­me An­droid 5.1. Dis­po­nu­je dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Frees­ca­le i.MX7 ARM Cor­tex-A7 s tak­tom 1,0 GHz, 4GB vnú­tor­nou pa­mä­ťou a 512 MB RAM. Ďal­ší­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi je hma­to­vá od­oz­va ohyb­né­ho dis­ple­ja, in­teg­ro­va­ný vib­rač­ný mo­tor­ček, de­vä­ťo­sý po­hy­bo­vý sen­zor (ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop) a pod­po­ra Blue­tooth 4.0.

wove-band-naramok3.jpg

Aj keď za­tiaľ ide len o pro­to­typ, pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cii by mal in­te­li­gent­ný ná­ra­mok Wove Band ob­sa­ho­vať na­vi­gá­ciu, me­diál­ny preh­rá­vač i ap­li­ká­ciu na pre­hlia­da­nie re­cep­tov. Bu­de ho mož­né spá­ro­vať so smar­tfó­nom a je­ho tvor­co­via by ho chce­li uviesť do pre­da­ja už bu­dú­ci rok.

Video:


Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter