Smart Battery Case: Nový kryt na iPhone 6S od Applu. Páči sa vám?

Mo­der­ný a vkus­ný di­zajn pro­duk­tov je pre spo­loč­nosť App­le cha­rak­te­ris­tic­ký znak, kto­rý vý­raz­ne ov­plyv­nil hrúb­ku no­vých iP­ho­nov, ale ne­ga­tív­ne sa pod­pí­sal pod ich vý­drž. Prá­ve pre­to sa App­le roz­ho­dol navr­hnúť vlast­ný kryt, kto­rý by prob­lém so sla­bou vý­dr­žou ba­té­rie te­le­fó­nov as­poň čias­toč­ne vy­rie­šil.

kryt_apple.jpg

No­vý kryt Smart Bat­te­ry Ca­se so za­bu­do­va­nou power­ban­kou je ur­če­ný prá­ve na pos­led­né mo­de­ly iP­ho­nov 6 a 6S. Vý­drž te­le­fó­nov predĺži prib­liž­ne o 80 %. Chý­ba­jú­cich 20 % má na sve­do­mí zhor­še­ná účin­nosť pri pre­no­se ener­gie. Na­priek to­mu sa zo sľú­be­ných 10 ho­dín sur­fo­va­nia cez LTE a 11 ho­dín preh­rá­va­nia vi­dea sta­ne 18 ho­dín sur­fo­va­nia a 20 ho­dín vi­dea. Kryt fun­gu­je na rov­na­kom prin­cí­pe ako iné va­rian­ty kon­ku­ren­čných vý­rob­cov. Ob­sa­hu­je vstup­ný aj vý­stup­ný ko­nek­tor Lig­htning, 3,5 mm jack a vnút­ri má pod­ľa všet­ké­ho 1715 mAh člá­nok. Smart Bat­te­ry Ca­se je dos­tup­ný za 99 USD v čier­nom ale­bo bie­lom vy­ho­to­ve­ní.

V po­rov­na­ní s iný­mi typ­mi kry­tov Smart Bat­te­ry Ca­se svo­jich zá­ujem­cov až tak neuch­vá­ti, a to ani predĺže­ním vý­dr­že, ani fi­nál­nym vzhľa­dom. Kryt od Ze­ro­Le­mon s 3100 mAh aku­mu­lá­to­rom za ce­nu 40 USD to­tiž predĺži vý­drž te­le­fó­nov o 170 %, kým mo­del so 4600 mAh aku­mu­lá­to­rom za 60 USD až o 250 %.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter