iPhone 7 bude ešte štíhlejší a príde o klasický port na slúchadlá

Aj keď sa no­vin­ka v po­do­be smar­tfó­nu iP­ho­ne 6S od App­lu na na­šom tr­hu ne­na­chá­dza dl­ho, už te­raz sa za­čí­na ho­vo­riť o nad­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii. Pod­ľa všet­ké­ho no­vý rad prí­de rov­no s tro­mi veľ­kos­ťa­mi uh­lo­prieč­ky, tak­že by ma­li byť spo­koj­ní aj pou­ží­va­te­lia up­red­nos­tňu­jú­ci te­le­fó­ny do veľ­kos­ti šty­roch pal­cov. Server ma­co­ta­ka­ra však ho­vo­rí aj o tom, že bu­dú­co­roč­ný iP­ho­ne 7 bu­de na­toľ­ko ten­ký, že ne­bu­de môcť ob­sa­ho­vať bež­ný ko­nek­tor, kon­krét­ne 3,5 mm jack. Ten sa jed­no­du­cho do te­le­fó­nu nez­mes­tí.

Fun­kciu kla­sic­ké­ho por­tu má nah­ra­diť up­ra­ve­ný ko­nek­tor Lig­htning, prí­pad­ne sa bu­dú môcť slú­chad­lá či rep­ro­duk­to­ry pri­pá­jať k te­le­fó­nu bez­drô­to­vo cez blue­tooth. Prob­lém so sta­rým ty­pom slú­chadiel za­sa vy­rie­ši re­duk­cia. Aj z toh­to dô­vo­du sa spo­loč­nosť App­le roz­hod­la po­sil­niť pre­daj bez­drô­to­vých slú­chadiel Beats. Ak všet­ko do­pad­ne pod­ľa sú­čas­ných pred­pok­la­dov, aj os­tat­ní vý­rob­co­via slú­chadiel bu­dú nú­te­ní roz­beh­núť vý­ro­bu za­ria­de­ní s ko­nek­to­rom Lig­htning, prí­pad­ne k nim bu­dú mu­sieť pri­ba­liť as­poň re­duk­ciu.

Otáz­kou aj na­ďa­lej os­tá­va, čo bu­dú pou­ží­va­te­lia ro­biť v si­tuá­cii, ak ne­bu­dú mať po­ru­ke bez­drô­to­vé slú­chad­lá, te­le­fón však bu­dú mu­sieť na­bí­jať, no zá­ro­veň bu­dú chcieť na ňom po­čú­vať hud­bu? Neu­ví­ta­li by ste pred­sa len lep­šiu ba­té­riu ale­bo hrub­šie te­lo iP­ho­nu s kla­sic­kým por­tom?


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter