Nové smartfóny Samsungu budú vďaka senzorom Britecell zhotovovať jasnejšie fotografie

Sam­sung pred­sta­vil no­vú tech­no­ló­giu pre sní­mač fo­toa­pa­rá­tu, kto­rú za­čne vo svo­jich smar­tfó­noch vy­uží­vať v bu­dú­com ro­ku. Na­zý­va sa Bri­te­cell a sľu­bu­je lep­ší vý­kon sen­zo­ra pri sla­bom os­vet­le­ní. Zá­ro­veň má umož­niť vý­ro­bu ove­ľa ten­ších sen­zo­rov.

Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej na webe Sam Mo­bi­le bu­dú no­vé sen­zo­ry pou­ží­vať pixe­ly men­šie ako 1 mik­rón. Tie by ma­li mať rov­na­kú cit­li­vosť na svet­lo ako 1,12-mik­ro­met­ro­vé pixe­ly v sú­čas­nom 16-me­ga­pixelo­vom mo­du­le. Vo vý­sled­ku tak bu­de sen­zor o 17 % ten­ší, bu­de mať hrúb­ku iba 5 mi­li­met­rov (tie sú­čas­né me­ra­jú 6 mm). Bu­de ho po­tom mož­né vtes­nať do ten­ších te­le­fó­nov. Po­čí­ta sa aj so zvý­še­ním roz­lí­še­nia na 20 Mpx.

Sam­sung z fo­toa­pa­rá­tu od­strá­nil Bayerov fil­ter, kto­rý spô­so­bu­je, že fo­tog­ra­fia je tmav­šia. Pos­ta­ra­jú sa o to ze­le­né pixe­ly, kto­ré mô­žu blo­ko­vať svet­lo pre­chá­dza­jú­ce cez sní­mač, čím sa má za­brá­niť preexpo­no­va­niu. Pri níz­kej hla­di­ne os­vet­le­nia ten­to fil­ter nie je uži­toč­ný, Sam­sung na­mies­to ne­ho pou­žil RGW fil­ter, kde sú ze­le­né pixe­ly v mriež­ke nah­ra­de­né bie­ly­mi, pre­púš­ťa­jú­ci­mi všet­ko svet­lo. Vý­sled­kom sú po­tom jas­nej­šie fo­tog­ra­fie.

samsung_britecell.jpg

Sam­sung pred­sta­vil aj no­vú tech­no­ló­giu spra­co­va­nia ob­ra­zu, po­dob­nú HDR. Na­zý­va sa Smart WDR. Jej pod­sta­tou je to, že kom­bi­nu­je viac expo­zí­cií da­né­ho ob­jek­tu do jed­né­ho ob­ra­zu. Sním­ky zho­to­ve­né ta­kou­to mul­tiexpo­zí­ciou sú jas­nej­šie a de­tail­nej­šie.

Pod­ľa Sam Mo­bi­le by sa no­vý sen­zor Bri­te­cell mo­hol ob­ja­viť už v nad­chá­dza­jú­cich mo­de­loch Ga­laxy S7 a Ga­laxy S7 Ed­ge. Ich uve­de­nie sa oča­ká­va v ja­nuá­ri ale­bo feb­ruári a prav­de­po­dob­ne bu­dú mať väč­ší dis­plej ako ich 5,1-pal­co­ví pred­chod­co­via.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter