Najväčší projekt na Kickstarteri sa skončil fiaskom. 3,4 milióna eur za minidron Zano sa zľahlo pod zem

Po tom, čo sa na Kic­kstar­te­ri ob­ja­vil at­rak­tív­ne vy­ze­ra­jú­ci pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom bo­lo zho­to­viť mi­nia­túr­ny dron - dos­ta­toč­ne ma­lý na to, aby sa ma­ji­te­ľo­vi zmes­til do dla­ne, a dos­ta­toč­ne ši­kov­ný na to, aby do­ká­zal na­tá­čať HD vi­deá, kto­ré by sa bez­pros­tred­ne po nah­ra­tí od­osie­la­li pria­mo do smar­tfó­nu - sa na je­ho reali­zá­ciu vy­zbie­ra­lo tak­mer 3,4 mi­lió­na eur. Vte­dy eš­te nik­to ne­tu­šil, že spo­loč­nosť, kto­rá ma­la stáť za vý­ro­bou dro­na Za­no, skon­čí skôr, než by po­riad­ne za­ča­la.

Kam­paň mi­nia­túr­ne­ho dro­na Za­no, kto­rá sa re­kor­dne rých­lo prep­ra­co­va­la na pr­vú prieč­ku a sta­la sa tak naj­väč­ším pro­jek­tom na por­tá­li Kic­kstar­ter, sa skon­či­la fias­kom. Naj­prv od­stú­pil fi­rem­ný ria­di­teľ, nás­led­ne spo­loč­nosť, kto­rá za pro­jek­tom stá­la, vy­da­la vy­hlá­se­nie, v kto­rom pris­pie­va­te­ľom s ľú­tos­ťou ozná­mi­la svo­ju lik­vi­dá­ciu. Pod­ľa jej slov sa sna­ži­la vý­ro­bu dro­nov Za­no roz­beh­núť a ze­fek­tív­niť. Do­kon­ca vraj viac než 600 ku­sov dro­nov za­sla­la svo­jim ma­ji­te­ľom, ale pre zlú kva­li­tu nah­rá­va­nia, ma­lú vý­drž ba­té­rie a chý­ba­jú­ce hla­so­vé ov­lá­da­nie mu­se­la vý­ro­bu za­sta­viť.

Video:


Keď­že Kic­kstar­ter vo svo­jich pod­mien­kach nik­de ne­za­ru­ču­je náh­ra­du ško­dy pri ko­lap­se pro­jek­tu, je zrej­mé, že viac ako 12-ti­síc pris­pie­va­te­ľov os­ta­ne bez pe­ňa­zí.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

CES 2016: Vďa­ka „uš­ku“ sa bu­dú smar­tfó­ny lep­šie dr­žať v ru­ke
Smartfóny sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Uchovávame v nich informácie a pomáhajú nám zostať v spojení s okolitým svetom. čítať »
 
Naj­väč­ší pro­jekt na Kic­kstar­te­ri sa skon­čil fias­kom. 3,4 mi­lió­na eur za mi­nid­ron Za­no sa zľah­lo pod zem
Po tom, čo sa na Kickstarteri objavil atraktívne vyzerajúci projekt, ktorého cieľom bolo zhotoviť miniatúrny dron - dostatočne malý na to, aby sa majiteľovi zmestil do dlane... čítať »
 
Vi­deo z pred­náš­ky Pet­ra Frol­la o fo­tog­ra­fo­va­ní mo­bi­lom
Pozrite si zostrih z prednášky Petra Frolla o tom, ako fotiť mobilným telefónom. čítať »
 
Štý­lo­vá gi­ta­ra pria­mo od App­lu
Ľudia v Apple a používatelia iZariadení sa považujú za umelcov. Nemusíte chodiť dlhé roky na konzervatórium alebo na hodiny umenia, aby ste vytvorili umelecké dielo. čítať »
 
Pebb­le - je­di­neč­né ho­din­ky pre iP­ho­ne a An­droid
Inteligentné telefóny majú na trhu s mobilnými telefónmi 50-percentný podiel. Ich popularita bude v najbližších mesiacoch rásť a na trhu sa budú objavovať ďalšie smart zariadenia. Napríklad aj inteligentné hodinky Pebble. čítať »
 
Naj­lep­šie gad­ge­ty ro­ku 2011
Server shinyshiny priniesol zoznam toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo im minulý rok prešlo popod ruky. Ich zoznam vyzerá takto: čítať »
 
Viac a me­nej uži­toč­né gad­ge­ty
8-bitové Vianoce - ozdoba na dvere s príchuťou 8-bitových herných systémov, dokonca s blikajúcimi mincami. Cena: 15 EUR čítať »
 
Ví­ken­do­vé gad­ge­ty
Bludisko – bludisko v tvare volantu, ktoré vám zmeria čas, za ktorý sa guľôčka dostane cez prekážky až do cieľa. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter