Vaporcade Jupiter bude prvý mobil, cez ktorý sa dá fajčiť

Ďal­ší am­bi­cióz­ny star­tup je na sve­te. Vý­sled­kom spo­lup­rá­ce spo­loč­nos­ti Va­por­ca­de s vy­ná­lez­com elek­tro­nic­kých ci­ga­riet Her­ber­tom A. Gil­ber­tom má byť pr­vý smar­tfón s va­po­ri­zé­rom. Mo­bil Va­por­ca­de Ju­pi­ter umož­ní svoj­mu ma­ji­te­ľo­vi nie­len te­le­fo­no­vať, pí­sať SMS sprá­vy, či sur­fo­vať po inter­ne­te, ale si pop­ri tom všet­kom aj za­pá­liť.

Kon­tro­ver­zná no­vin­ka bu­de zrej­me dos­tup­ná v 3G a 4G LTE mo­de­li, s dis­ple­jom vo veľ­kos­ti 5,3 pal­cov a ope­rač­ným sys­té­mom bu­de An­droid vo ver­zii 4.4 Kit­Kat. Na vr­chnej čas­ti te­le­fó­nu bu­de umies­tne­ný od­po­ji­teľ­ný va­po­ri­zér, cez kto­rý sa bu­de dať faj­čiť buď pria­mo, ale­bo cez pri­po­ji­teľ­nú ha­dič­ku. Ce­na toh­to aty­pic­ké­ho smar­tfó­nu sa bu­de po­hy­bo­vať od 299 do 499 USD.

vaporcade2.jpg

vaporcade3.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter