Apple za komponenty iPhonu 6S zaplatí asi 234 dolárov. Predáva ho za 849 eur

Pod­ľa od­ha­dov Bank of Ame­ri­ca Merrill Lynch vy­jdú kom­po­nen­ty iP­ho­nu 6S prib­liž­ne na 234 do­lá­rov. Naj­väč­šiu časť tých­to nák­la­dov, asi 127 do­lá­rov, tvo­ria po­lo­vo­di­čo­vé pr­vky, z to­ho či­py pre mo­bil­né sie­te sto­ja 36 do­lá­rov, no­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor A9 25 do­lá­rov, rôz­ne sen­zo­ry (sní­mač od­tlač­kov pr­stov, NFC a pod.) 22 do­lá­rov, 64 GB flash pa­mäť 20 do­lá­rov.

Os­tat­né zá­klad­né kom­po­nen­ty, ako je dis­plej, fo­toa­pa­rát, ba­té­ria, vy­chá­dza­jú na 73 do­lá­rov a ce­na ďal­ších pr­vkov a ma­te­riá­lu je 33 do­lá­rov.

Ne­do­to­va­ná ma­loob­chod­ná ce­na 64 GB mo­de­lu iP­ho­nu 6S v USA je 749 do­lá­rov, to však nez­na­me­ná, že App­le za­ro­bí na kaž­dom ku­se 515 do­lá­rov, pre­to­že pri­rá­tať tre­ba aj nák­la­dy na vý­ro­bu a dis­tri­bú­ciu.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter