Video: Lenovo predstavilo VIBE Shot, smartfón aj pre profi fotografov

Spo­loč­nosť Le­no­vo vče­ra v bra­tis­lav­skej De­sign Fac­to­ry pred­sta­vi­la svoj no­vý smar­tfón VI­BE Shot s 5.0" Full HD ob­ra­zov­kou, kto­rý spá­ja vy­ni­ka­jú­ci fo­toa­pa­rát s pré­mio­vým smar­tfó­nom. VI­BE Shot je vy­ba­ve­ný de­di­ko­va­ným tla­čid­lom spúš­te, kto­ré je mož­né pou­žiť na okam­ži­tú ak­ti­vá­ciu fun­kcie fo­toa­pa­rá­tu. Je­ho za­bu­do­va­ný sys­tém infra­čer­ve­né­ho auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF) je dvoj­ná­sob­ne rých­lej­ší ako kon­ven­čné auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie, pri­čom troj­fa­reb­ný LED blesk sa pos­ta­rá o realis­tic­kej­šie od­tie­ne ple­ti - pr­vý krát pou­ži­tý v smar­tfó­ne.

Vý­kon pri sla­bom os­vet­le­ní a jas­nosť pri zá­be­roch v tmav­ších inter­iéroch ale­bo v no­ci pod­po­ru­je BSI sní­mač 16:9 a tech­no­ló­gia op­tic­ké­ho sta­bi­li­zá­to­ra ob­ra­zu (OIS) za­bez­pe­ču­je me­nej roz­ma­za­nia, ke­by sa fo­toa­pa­rát ná­ho­dou po­hol ale­bo za­tria­sol.

Video:


Autor vi­dea: Re­dak­cia PC RE­VUE

Za­pnu­tím pre­pí­na­ča mô­žu uží­va­te­lia pre­pí­nať me­dzi auto­ma­tic­kým a pro­fe­sio­nál­nym re­ži­mom fo­toa­pa­rá­tu. Pri za­me­ra­ní sa na za­čí­na­jú­cich nad­šen­cov fo­tog­ra­fie je vý­raz­nou čr­tou auto­ma­tic­ké­ho re­ži­mu fun­kcia Smart Com­po­si­tion, kto­rá spá­ja auto­ma­tic­kú de­tek­ciu sce­né­rie a pri­ná­ša pria­mo na dis­ple­ji aj ná­vod ako "za­me­rať a fo­tiť". Pro­fe­sio­nál­ny re­žim, na dru­hej stra­ne, pri­ná­ša nad­šen­com ma­nuál­ne ov­lá­da­nie, ako napr. clo­ny, rých­los­ti spúš­te a ISO nas­ta­ve­nia. Ďal­ším sve­to­vým pr­ven­stvom je fun­kcia pa­no­ra­ma­tic­kých sel­fie zá­be­rov, s kto­rou mô­že­te uro­biť tri sel­fie zá­be­ry a spo­jiť ich do jed­né­ho, s via­ce­rý­mi ľuď­mi.

lenovo_vibe_shot2.jpg

VI­BE Shot dr­ží v sviž­nom sta­ve osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 615, kto­rý je zos­tro­je­ný pre pl­ne­nie via­ce­rých úloh na­raz, ale zá­ro­veň je ener­ge­tic­ky efek­tív­ny. Dis­po­nu­je 3GB RAM pa­mä­ťou a 32GB za­bu­do­va­ným úlo­žis­kom, roz­ší­ri­teľ­ným až do 128GB po­mo­cou mic­roSD kar­ty.

VI­BE Shot sa pý­ši pl­ne hli­ní­ko­vým von­kaj­ším rá­mom a sklom Cor­ning Go­ril­la na pred­nej aj za­dnej stra­ne. S hrúb­kou sot­va 7,6mm VI­BE Shot vkĺzne do aké­ho­koľ­vek vrec­ka. Je dos­tup­ný v kar­mí­no­vej čer­ve­nej, perlo­vej bie­lej a gra­fi­to­vej še­dej.

Le­no­vo VI­BE Shot bu­de dos­tup­ný od dru­hej po­lo­vi­ce augus­ta 2015 v ce­ne 399 EUR s DPH.

Zdroj: LENOVO


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter