Moderné retro: Samsung predstavil „véčkový“ smartfón s dvoma displejmi

Vy­klá­pa­cie mo­bil­né te­le­fó­ny sa te­ši­li veľ­kej ob­ľu­be pred nie­koľ­ký­mi rok­mi. Dnes sa ten­to trend vra­cia, no v zlep­še­nej a mo­der­nej­šej ver­zii.

Sam­sung pred­sta­vil v Čí­ne no­vý smar­tfón pri­po­mí­na­jú­ci kla­sic­ké, no ele­gan­tné „véč­ko". Ne­sie ozna­če­nie Sam­sung G9198 a to, čím za­uj­me asi kaž­dé­ho, sú dva do­ty­ko­vé dis­ple­je. S dis­ple­jom na von­kaj­šej stra­ne sa pra­cu­je po­dob­ne ako s akým­koľ­vek iným smar­tfó­nom, kým vnú­tor­ný dis­plej umož­ňu­je ov­lá­dať te­le­fón dvo­ma spô­sob­mi - do­ty­kom ale­bo po­hodl­ne cez tla­čid­lá.

samsung_vecko.jpg

samsung_vecko2.jpg

Dis­ple­je AMO­LED ma­jú uh­lo­prieč­ku 3,9" a sú cha­rak­te­ris­tic­ké roz­lí­še­ním 768 × 1280 pixelov. Hlav­ná ka­me­ra, umies­tne­ná na za­dnej stra­ne, po­nú­ka 16 Mpx, za­tiaľ čo dru­hý sen­zor, vi­di­teľ­ný až po vy­klo­pe­ní te­le­fó­nu, má 5 Mpx. Na vi­deo­ho­vo­ry však bu­de pos­ta­čo­vať.

samsung_vecko3.jpg

Sam­sung G9198 je vy­ba­ve­ný šes­ťjad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon 808, 2 GB ope­rač­nou pa­mä­ťou a 16 GB inter­ným úlo­žis­kom, kto­ré mož­no roz­ší­riť pros­tred­níc­tvom kar­ty mic­roSD až do veľ­kos­ti 128 GB. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 2020 mAh.

Ne­vý­ho­dou toh­to „véč­ka" je ab­sen­cia 3,5 mm jac­ku, tak­že v prí­pa­de, že chce­te smar­tfón vy­uží­vať na po­čú­va­nie hud­by, mu­sí­te to rie­šiť pri­po­je­ním cez port mic­ro USB.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter