Nintendo vás bude sledovať aj v noci. Projektor zobrazí kvalitu spánku na stenu

V ro­ku 2014 sa spo­loč­nosť Nin­ten­do po pr­výk­rát zmie­ni­la o svo­jich plá­noch s noč­ným mo­ni­to­rin­gom spán­ku a zdra­vot­né­ho sta­vu na zlep­še­nie kva­li­ty ži­vo­ta. Svoj naj­nov­ší pa­tent len ne­dáv­no zve­rej­ni­la na fó­re Neo­GAF.

Za­tiaľ čo in­te­li­gen­tné ho­din­ky či ná­ram­ky mo­ni­to­ru­jú spá­nok po­mo­cou ak­ce­le­ro­met­ra, prí­pad­ne sen­zo­ra sr­dco­vé­ho te­pu, špe­ciál­ny di­gi­tál­ny bu­dík Nin­ten­do (res­pek­tí­ve ho­di­ny), spo­je­ný s pro­jek­to­rom, vás bu­de sle­do­vať po­čas spán­ku pros­tred­níc­tvom ka­me­ry, mik­ro­fó­nu a sen­zo­rov. Zmo­ni­to­ru­je va­šu tep­lo­tu, ako aj sr­dco­vý tep a vy­ge­ne­ro­va­né šta­tis­ti­ky pre­miet­ne na ste­nu iz­by.

nintendo-nakres.jpg

To, či bu­de bu­dík Nin­ten­do pre­po­ji­teľ­ný so smar­tfó­nom ale­bo bu­de fun­go­vať auto­nóm­ne, za­tiaľ nie je zná­me. Mo­men­tál­ne je k dis­po­zí­cii len pa­ten­to­va­ný nák­res, tak­že na ko­neč­nú ver­ziu si bu­de­me mu­sieť eš­te poč­kať.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter