GoFish Cam akčná kamera na filmovanie pod vodou

Po­nor­né ak­čné ka­me­ry nie sú na tr­hu no­vin­kou. Na Kic­kStar­te­ri sa však ob­ja­vi­la no­vin­ka s vý­stiž­ným náz­vom Go­Fish Cam. Za­ria­de­nie sa dá umies­tniť na ry­bár­sky vla­sec, za­chy­tá­va sta­bi­li­zo­va­ný ob­raz do vzdia­le­nos­ti 100m a dis­po­nu­je noč­ným vi­de­ním.

Go­Fish ka­me­ra na­tá­ča 1080p HD fa­reb­né vi­deo. Vo­deo­dol­ný obal udr­žu­je elek­tro­ni­ku v bez­pe­čí až do hĺbky 150 m. K dis­po­zí­cii je bez­drô­to­vý pre­nos dát, tak­že zá­be­ry mô­že­te zob­ra­ziť, up­ra­viť a zdie­ľať na svo­jom smar­tfó­ne.

gofish3.jpg

Za­ria­de­nie dis­po­nu­je vsta­va­ným mik­ro­fó­nom a Mic­ro SD kar­tou s ka­pa­ci­tou 32 GB. Ba­té­ria má vý­drž 4 ho­di­ny a je na­bí­ja­teľ­ná cez mi­ni - USB port.

Stra­ty (resp. po­to­pe­nia) sa pod­ľa auto­rov net­re­ba obá­vať, keď­že ak by sa sta­lo, že vla­sec pras­kne, ka­me­ra sa po­ma­ly vy­no­rí sa­ma na hla­di­nu (je­di­ne ak by vam ju zhlt­la väč­šia ry­ba, tak sa už asi ne­vy­no­rí ).

gofish2.jpg

Mo­men­tál­ne vy­zbie­ra­li na ten­to pro­jekt 20 000 do­lá­rov. Cel­ko­vá po­ža­do­va­ná su­ma je 55 000 do­lá­rov. Ak us­pe­jú, Go­Fish sa bu­de pre­dá­vať za 179 do­lá­rov. Mo­men­tál­ne pri­jí­ma­jú re­zer­vá­cie na prís­troj za 115 do­lá­rov.

Go­Fish Cam ak­čná ka­me­ra na fil­mo­va­nie pod vo­dou

Video:


Zdroj: ep­ho­to.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter