Nový OnePlus 2 sa chce opäť vďaka výrazne nižšej cene stať „zabijakom vlajkových lodí“

Mi­nu­lý rok bol pred­sta­ve­ný smar­tfón OneP­lus One, kto­rý bol cha­rak­te­ri­zo­va­ný ako veľ­ký kon­ku­rent vte­daj­ších špič­ko­vých mo­de­lov za níz­ku ce­nu. Je­ho špe­ci­fi­ká­cie bo­li po­rov­na­teľ­né s mo­del­mi s dvoj­ná­sob­nou ce­nov­kou (Sam­sung Ga­laxy S5, HTC One M8 či So­ny Xpe­ria Z2). Na­vy­še ob­me­dze­ná dos­tup­nosť pri­da­la za­ria­de­niu ná­dych exklu­zi­vi­ty.

Te­raz vý­rob­ca pri­chá­dza s je­ho nás­tup­com OneP­lus 2. Dob­rá sprá­va je, že no­vý te­le­fón OneP­lus má niek­to­ré špe­ci­fi­ká­cie vý­znam­ne zlep­še­né, no pri­tom si za­cho­vá­va re­la­tív­ne níz­ku ce­nu, tak­že opäť to mô­že byť „za­bi­jak vlaj­ko­vých lo­dí 2016".

Video:


Dis­plej má rov­na­kú veľ­kosť 5,5 pal­ca aj rov­na­ké roz­lí­še­nie full HD ako v pr­vom mo­de­li. O je­ho ochra­nu sa pos­ta­rá sklo Go­ril­la Glass 4. Smar­tfón po­há­ňa 64-bi­to­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 810, kto­rý už pre­ko­nal prob­lé­my s pre­hrie­va­ním, za­zna­me­na­né napr. v LG G Flex 2. Zá­klad­ná 32 GB ver­zia dis­po­nu­je 3 GB pa­mä­te RAM, vy­ššia 64 GB jej má až 4 GB.

Za­dný fo­toa­pa­rát má roz­lí­še­nie 13 Mpx, duál­ny LED blesk a sve­tel­nosť f/2.0, pred­ný má 5 Mpx. Fo­toa­pa­rát pod­po­ru­je 4K, for­mát RAW a slow-mo­tion vi­deo. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 3300 mAh a za­bez­pe­čí na­pá­ja­nie na ce­lý deň. OneP­lus 2 pod­po­ru­je dve kar­ty Na­no SIM, ne­chý­ba ani pod­po­ra 4G LTE. Ako je­den z pr­vých smar­tfó­nov je vy­ba­ve­ný na­bí­ja­cím por­tom USB ty­pu C. Ope­rač­ný sys­tém je Oxyge­nOS, za­lo­že­ný na An­droi­de 5.1.

Te­le­fón má roz­me­ry 74,9 × 151,8 × 9,85 mm a hmot­nosť 175 gra­mov. Dos­tup­ný bu­de v nie­koľ­kých fa­reb­ných a ma­te­riá­lo­vých vy­ho­to­ve­niach. Na trh sa má dos­tať 11. augus­ta, ce­na 16 GB ver­zie bu­de 339 eur, 64 GB ver­zia bu­de stáť 389 eur.

Zdroj: te­chra­dar.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter