LG G4S: odľahčená verzia vlajkovej lode od LG

LG ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo naj­nov­šie­ho čle­na ro­di­ny G4: G4s. Full HD IPS dis­plej o veľ­kos­ti 5,2 pal­ca je jas­nej­ší, kon­tras­tnej­ší a tiež cit­li­vosť na do­tyk je lep­šia ako u aké­ho­koľ­vek te­le­fó­nu LG v tej­to ka­te­gó­rii. Pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 610 so štyr­mi jad­ra­mi za­is­ťu­je vy­vá­že­nie vý­ko­nu a vý­dr­že ba­té­rie.

Vy­lep­še­nia sa doč­kal tiež pred­ný 5-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát. Vďa­ka fun­kcii Ges­tu­re Inter­val Shot umož­ňu­je vy­fo­te­nie šty­roch fo­tog­ra­fií po dvoch se­kun­dách, čo vý­raz­ne zvy­šu­je šan­cu na vy­da­re­ný vý­sle­dok. Sen­zor Co­lor Spec­trum Sen­sor ur­ču­je far­by pod­ľa hod­nôt RGB da­nej svet­lom scé­ny aj od­ra­zom od ob­jek­tov. Tak­to je nas­ta­ve­ná vy­vá­že­nosť bie­lej a far­bu bles­ku, čím vzni­ka­jú fo­tog­ra­fie s far­ba­mi až neu­ve­ri­teľ­ne blíz­ky­mi reali­te. Ma­nuál­ny re­žim umož­ňu­je pl­nú kon­tro­lu nad kaž­dým de­tai­lom zá­be­ru, vrá­ta­ne nas­ta­ve­nia os­tre­nia, uzá­vier­ky, ISO, expo­zí­cia či vy­vá­že­nie bie­lej.

LG G4s_Range shot 1.jpg

G4s do­ká­že preh­rať sú­bor v kva­li­te Full HD 1080p (60 sní­mok za se­kun­du) a za­chy­tiť až 30 sním­kov za se­kun­du.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie

Čip­set: Qual­comm Snap­dra­gon 610 LTE
Dis­plej: 5,2 pal­ca, Full HD IPS LCD (1920 x 1080, 423p­pi)
Pa­mäť: 8GB eMMC ROM / 1,5 GB RAM
Fo­toa­pa­rát: za­dný 8 MPx LDAF / pred­ný 5 MPx
Ba­té­ria: 2 300 mAh (vy­be­ra­teľ­ná)
Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.1.1 Lolli­pop
Roz­me­ry: 142,7 x 72,6 x 9,85 mm
Hmot­nosť: 139 g
Sieť: 2G/3G/4G
Pri­po­je­nie: Wi-Fi (802.11 b/g/n) / Blue­tooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glo­nass / USB 2.0
Far­ba: me­ta­lic­ká strie­bor­ná (Me­tallic Sil­ver), ke­ra­mic­ká bie­la (Ce­ra­mic Whi­te)
Os­tat­né: In-Cell Touch, Co­lor Spec­trum Sen­sor, Ges­tu­re Inter­val Shot, Full HD 1080p vi­deo

Te­le­fón G4S bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od 1. 8. 2015 za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 330 EUR.

Galéria k článku:

Zdroj: LG


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter