Unikli fotografie iPhonu 6S. Koniec problémov s ohýbaním?

Spo­loč­nosť App­le ten­to rok ta­kis­to pred­sta­ví iP­ho­ne 6, ale ten­to­raz pôj­de o zlep­še­ný va­riant 6S, kto­rý pri­ne­sie naj­mä lep­ší har­dvér. V App­le ne­bu­dú príl­iš expe­ri­men­to­vať s di­zaj­nom, a ako mô­že­me vi­dieť aj na pos­led­ných úni­koch, ša­si za­ria­de­nia bu­de om­no­ho pev­nej­šie, keď­že App­le chce pre­dísť mi­nu­lo­roč­ným prob­lé­mom s ohý­ba­ním. Sprá­vy o nich ob­le­te­li ce­lý svet a vznik­la tak ob­rov­ská me­diál­na afé­ra.

iP­ho­ne 6S

V iP­ho­ne 6S by sme sa pre­to ma­li doč­kať pev­nej­šej konštruk­cie, a ako mô­že­me vi­dieť na nas­le­du­jú­cich zá­be­roch, kto­ré pri­nies­la od spo­ľah­li­vé­ho zdro­ja re­dak­cia 9to5­mac.com, pôj­de naj­mä o zme­nu umies­tne­nia skru­tiek, kto­ré dr­žia ce­lý iP­ho­ne po­ko­pe.

App­le na ten­to krok jed­no­du­cho mu­sel pris­tú­piť, keď­že ne­je­den iP­ho­ne os­tal vo vrec­ku nes­po­koj­né­ho pou­ží­va­te­ľa oh­nu­tý a to už ur­či­te nech­ce. Čo sa tý­ka cel­ko­vé­ho di­zaj­nu za­ria­de­nia, mi­ni­mál­ne na fo­tog­ra­fiách ne­ba­dá­me žiad­nu zme­nu. Te­lo vy­ze­rá úpl­ne rov­na­ké ako sú­čas­ný iP­ho­ne, a tak sa tre­ba zrej­me te­šiť naj­mä na to, čo bu­de „pod ka­po­tou".

obr1.jpg

iP­ho­ne 6 - iP­ho­ne 6S

obr2.jpg

Te­lo by ma­lo byť om­no­ho pev­nej­šie

obr3.jpg

iP­ho­ne 6S ne­po­núk­ne duál­nu šo­šov­ku fo­toa­pa­rá­tu

Far­by

Ve­ľa sa špe­ku­lu­je o tom, že App­le pred­sta­ví no­vú fa­reb­nú kom­bi­ná­ciu Ro­se Gold, čo bu­de vlas­tne kom­bi­ná­cia sla­bo­ru­žo­vé­ho hli­ní­ka a pred­né­ho bie­le­ho do­ty­ko­vé­ho sklíč­ka. No to by ne­ma­la byť je­di­ná zme­na. Pod­ľa zdro­jov to­tiž App­le tes­tu­je va­riant, kto­rý je na fo­tog­ra­fiách ako Ro­se Gold, ale vo fi­ná­le by sa je­ho far­ba moh­la zme­niť späť ku ko­re­ňom iP­ho­nu 5.

Mož­no ves­mír­nu si­vú nah­ra­dí čier­na tak ako pri ho­din­kách App­le Watch. To je však na­te­raz veľ­mi dis­ku­ta­bil­né, keď­že nik­to ne­vie o no­vom iP­ho­ne prak­tic­ky nič a ne­vi­de­li sme ani ni­ja­ké fot­ky či úni­ky.

obr4.jpg

No­vé roz­lo­že­nie skru­tiek by ma­lo do­po­môcť k vy­ššej pev­nos­ti

obr5.jpg

Spa­ce Gray bu­de mož­no za­hra­de­ná Spa­ce Black

obr6.jpg

Spod­ná časť by ma­la os­tať bez zme­ny

HW

Čo sa tý­ka har­dvé­ru no­vé­ho iP­ho­nu, o tom je všeo­bec­ne zná­me, že bu­de opäť raz naj­vý­kon­nej­ším v his­tó­rii tých­to za­ria­de­ní. No­vý iP­ho­ne dos­ta­ne pro­ce­sor App­le A9, kto­rý by mo­hol mať až 3 či 4 jad­rá tak ako iPad Air 2 (ten má 2-jad­ro­vý pro­ce­sor). O zvy­šok vý­ko­nu by sa ma­la pos­ta­rať 2 GB RAM-ka a, sa­moz­rej­me, zlep­še­nie prí­de aj v iných ob­las­tiach. Nap­rík­lad ta­ké fo­toa­pa­rá­ty či For­ce Touch. Pred­sta­ve­nie sa po­ma­ly, ale is­to blí­ži...

obr7.jpg

Ani za­dná časť nep­ri­ne­sie prak­tic­ky nič no­vé (ok­rem far­by)

obr8.jpg

Ben­dga­te neh­ro­zí

obr9.jpg

Vďa­ka no­vé­mu roz­lo­že­niu skru­tiek bu­de te­lo om­no­ho pev­nej­šieOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter