Video: LG predstavuje mobilné novinky G4 Stylus a G4c

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vi­la dva no­vé te­le­fó­ny z ro­di­ny G4: G4 Sty­lus a G4c. Obid­va te­le­fó­ny, kto­ré ma­jú ve­ľa spo­loč­ných vlas­tnos­tí so sú­čas­nou vlaj­ko­vou lo­ďou spo­loč­nos­ti LG, už bo­li ofi­ciál­ne pred­sta­ve­né na Slo­ven­sku.

Te­le­fón G4 Sty­lus s 5,7-pal­co­vým dis­ple­jom má uni­ver­zál­ny Rub­ber­dium Sty­lus, G4c s 5-pal­co­vým dis­ple­jom je za­se kom­pakt­ný te­le­fón, kto­rý vy­ni­ká svo­jím oso­bi­tým štý­lom. „No­vé te­le­fó­ny LG G4 Sty­lus a LG G4c roz­ši­ru­jú po­nu­ku na­šej pré­mio­vej no­vin­ky toh­to ro­ku - LG G4. Ich pros­tred­níc­tvom po­nú­ka­me zá­kaz­ní­kom skve­lý vý­kon no­vej sé­rie G za prí­jem­nú ce­nu," vy­svet­ľu­je Ma­rek So­jak z čes­kej po­boč­ky LG.

Video:


Autor vi­dea: Mar­tin Žák, PC RE­VUE

Obe no­vin­ky ma­jú 5 Mpx pred­ný fo­toa­pa­rát ideál­ny na sel­fie a 8 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát s La­ser AF. Su­perrých­le la­se­ro­vé os­tre­nie G4 Sty­lus umož­ňu­je na­do­bud­nu­tie mo­men­tiek, HD dis­plej IPS s tech­no­ló­giou In-Cell Touch za­bez­pe­čí okam­ži­tú reak­ciu na kaž­dý do­tyk. Dos­tup­né sú aj ob­ľú­be­né fun­kcie Ges­tu­re Shot (sa­mos­púšť po­mo­cou ges­ta), Glan­ce View (rých­ly preh­ľad ak­tua­lít jed­no­du­chým do­ty­kom aj pri vy­pnu­tom dis­ple­ji) a po­pu­lár­na bez­peč­nos­tná fun­kcia Knock Co­de™.

lg_g4c.jpg

Obid­va mo­de­ly, G4 Sty­lus aj G4c, ve­dia pra­co­vať s no­vou sie­ťou LTE. Štý­lo­vé fa­reb­né va­rian­ty bu­dú me­ta­lic­ká strie­bor­ná pre G4 Sty­lus a me­ta­lic­ká si­vá, ke­ra­mic­ká bie­la a žia­ri­vá zla­tá pre G4c.

Zdroj: LG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter